X? l? r? r? trong Svchost.exe khi m?t truy v?n WMI đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng l?p Win32_PowerSettingCapabilities trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639077 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng m?t truy v?n phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) đư?c th?c hi?n đ? xác đ?nh các thi?t đ?t ngu?n đi?n c?a m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Các truy v?n đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng l?p Win32_PowerSettingCapabilities . Trong t?nh hu?ng này, đ?m x? l? Svchost.exe x? l? máy ch? đó tăng b?n ghi d?ch v? đi?n. Ngoài ra, khi s? x? l? đ?t đ?n s? t?i đa x? l? m?t quá tr?nh có th? có, không có b?n ghi d?ch v? chia s? quá tr?nh này m? ch?t đ? b?t k? đ?i tư?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các x? l? cho các quy?n l?c chính sách ki?m nh?p phím có đư?c m? b?ng b?n ghi d?ch v? đi?n (Umpo.dll) không đư?c đóng c?a m?t cách chính xác. Hành vi này gây ra s? r? r? x? l?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Umpo.dll6.1.7601.18331119,29603 Tháng mư?i hai năm 201308:15x 86
Umpo.dll6.1.7601.22529119,29603 Tháng mư?i hai năm 201308:10x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Umpo.dll6.1.7601.18331163,32803 Tháng mư?i hai năm 201308:44x 64
Umpo.dll6.1.7601.22529164,86403 Tháng mư?i hai năm 201308:44x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Umpo.dll6.1.7601.18331289,79203 Tháng mư?i hai năm 201307:43IA-64
Umpo.dll6.1.7601.22529290,30403 Tháng mư?i hai năm 201307:54IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class Win32_PowerSettingCapabilities , ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? l?p Win32_PowerSettingCapabilities
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Sau đây là m?t script PowerShell m?u đó truy v?n các thi?t đ?t ngu?n đi?n và tái t?o các v?n đ? này:
$PowerPlan=Get-WmiObject -namespace "root\cimv2\power" -class Win32_PowerPlan | where {$_.IsActive}
do{
   $PowerSettings = $PowerPlan.GetRelated("win32_PowerSettingDataIndex") | foreach {
   $powersettingindex = $_;
   $PowerSettingIndex.GetRelated("Win32_PowerSetting") | select @{Label="Power Setting";Expression={$_.instanceid}},
                                 @{Label="AC/DC";Expression={$powersettingindex.instanceid.split("\")[2]}},
                                 @{Label="Summary";Expression={$_.ElementName}},
                                 @{Label="Description";Expression={$_.description}},
                                 @{Label="Value";Expression={$powersettingindex.settingindexvalue}}
   }
 $PowerSettings | ft "AC/DC",Summary,Value -autosize
} while(1)

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_008fb7c6b6df6436d32d3a2377f20f97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_6f1df10dae299b39.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_9cccb1a494a7bc69c2807770af31a6bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_bcc0d78d92c52a89.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_5ff935abaac87727.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,950
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)09:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6095a698c3d6c2df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,950
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_7ac3ed40b29a2b670cd4d9aa663960df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_2f04bbb872c318c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7f239f99698ec98dd70fcd5d2ffa8c3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_6824b4a99ed941e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_90f5424f5bfe0ac12381dd1de0ab7504_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6986c57305348db8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a015a8b007f662681f05d770cb3e3b53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_cb193c2a1ef42a2b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_bc17d12f6325e85d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,954
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)09:14
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_bcb4421c7c343415.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,954
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)09:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_c66c7b819786aa58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,100
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_c708ec6eb094f610.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,100
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_d9a1294cf6e77e6198e7acc0a625c034_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_eef9421800b63a0e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,064
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ff48867798c09c878158347a6095e4ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_019f1c1cb4ac9f5d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,064
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)19:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_5ffad9a1aac68023.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,952
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_60974a8ec3d4cbdb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,952
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_c66c7b819786aa58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,100
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_c708ec6eb094f610.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,100
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639077 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639077 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2639077

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com