H? sơ ngư?i dùng đư?c t?i không th? b? n?p sau khi ch?y truy v?n WMI cho l?p Win32_StartupCommand trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639505 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n ch?y m?t d?ch v? đó truy v?n các Win32_StartupCommand Phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) l?p trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Trong t?nh hu?ng này, t?t c? h? sơ ngư?i dùng c?t đôi khi không th? b? n?p thành công sau khi hoàn t?t truy v?n WMI. N?u s? lư?ng h? sơ ngư?i dùng b? n?p gi? ngày càng tăng, các ngu?n tài nguyên h? th?ng có th? đư?c h?t. Ví d?, đ?a ch? ?o đi?u khi?n kh?i (VACB) có th? đư?c h?t.

Đây là m?t k?ch b?n m?u:
 • B?n ch?y m?t d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008.
 • Truy v?n d?ch v? các Win32_QuickFixEngineering WMI h?ng đ?u tiên.
 • Các d?ch v? sau đó truy v?n các Win32_StartupCommand WMI l?p.
Trong trư?ng h?p này, t?t c? các c?u h?nh n?p ngư?i dùng không th? b? n?p. N?u b?n m? HKEY_USERS s? đăng k? subtree b?ng cách s? d?ng tài kho?n qu?n tr?, b?n th?y r?ng h? sơ ngư?i dùng v?n đư?c n?p.

Lưu ? B?n có th? l?y thêm thông tin v? h? sơ ngư?i dùng đư?c t?i t? following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion ProfileList

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? m?t x? l? đư?c lưu tr? cho HKEY_USERS s? đăng k? subtree ngăn c?n quá tr?nh Wmiprvse.exe kh?i b? có th? b? n?p h? sơ ngư?i dùng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.0.6002.227451,373,69623-Nov-201115: 36x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.0.6002.227452,104,83223-Nov-201115: 24x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.0.6002.227454,315,64823-Nov-201115: 17IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.1.7600.210951,341,44022-Nov-201105: 36x 86
Cimwin32.dll6.1.7601.218641,342,97622-Nov-201105: 24x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.1.7600.210952,055,68022-Nov-201106: 42x 64
Cimwin32.dll6.1.7601.218642,058,75222-Nov-201106: 23x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cimwin32.dll6.1.7600.210954,280,32022-Nov-201105: 28IA-64
Cimwin32.dll6.1.7601.218644,280,32022-Nov-201105: 13IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?y b?t k? chương tr?nh b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? c?a h? sơ ngư?i dùng b? ?nh hư?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p phím, ghé thăm trang web Micrososft sau đây:
Thông tin chung v? t?p phím
Đ? bi?t thêm thông tin v? các Win32_StartupCommand l?p, truy c?p vào trang web Micrososft sau đây:
Thông tin chung v? l?p Win32_StartupCommand
Đ? bi?t thêm thông tin v? các Win32_QuickFixEngineering l?p, truy c?p vào trang web Micrososft sau đây:
Thông tin chung v? l?p Win32_QuickFixEngineering

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,078
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6604d0c23808c9cc4ca3a3c3f9185767_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_8d926c5c626f9ee1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_d1f4d2bc1c6f9549.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,346
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_b1d9b444a5d2a45ef161b54219bb557a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_7ca1467cd34a41f1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_2e136e3fd4cd067f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,679
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,102
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_9e5a2babc02d196448ddbb92a4ec9555_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_d05ee0e32f4656ab.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_d1f676b21c6d9e45.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.648 ngư?i
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.661
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6e5775210b8a15d604fb0d1fd2697f29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_523312d7472b4b00.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_a8cba47d488da6ae18386d97da192c67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_a37feeb4304d5c8c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_cffff5d3808941b6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,224
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_d205ec177d980a5d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,224
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_5e41e5f078758f8e850f70a632c10840_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_115a4ee2e67c75d4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e6058066e24fb6be7b650f7dfdb3cdd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_88145d391b6f8a70.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_2c1e915738e6b2ec.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,228
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 23
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_2e24879b35f57b93.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,228
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,103
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_172533fb6d386d6af34890b61a59142c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8ac8096853e22bba.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_35579153321dd4474987192ef491db74_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_23362dbe993150ff.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_d00199c980874ab2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,226
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_d207900d7d961359.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,226
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)23-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639505 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639505 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2639505

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com