Làm th? nào đ? thêm m?t tuyên b? t? ch?i ho?c chân đ? thư thư g?i đi thông qua b?o v? tr?c tuy?n Forefront cho Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm m?t tuyên b? t? ch?i ho?c chân đ? b?c e-mail đi c?a công ty b?n thông qua Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Tuyên b? mi?n tr? và ph?n chân trang có th? đư?c thêm vào t?t c? các b?c e-mail đi cho b?t k? công ty nào s? d?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Online.

Thông tin thêm

Trư?c khi b?n thêm m?t tuyên b? t? ch?i ho?c chân đ? thư c?a công ty b?n g?i đi thông qua FOPE, b?n nên lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • Xác đ?nh các l?nh v?c mà b?n mu?n áp d?ng các chân ho?c t? ch?i trách nhi?m. ph?n chân trang và tuyên b? mi?n tr? đư?c áp d?ng ? c?p đ? tên mi?n, và m?i tên mi?n có th? có ph?n chân trang cá nhân ho?c áp d?ng tuyên b? mi?n tr?.
 • Xác nh?n r?ng tên mi?n đư?c thi?t l?p đ? U? quy?n và r?ng các thư đư?c kích ho?t.
 • Xác nh?n các văn b?n chính xác và đ?nh d?ng mà b?n mu?n s? d?ng cho chân ho?c t? ch?i trách nhi?m.
 • H?y nh?n bi?t r?ng chân ho?c tuyên b? mi?n tr? đư?c áp d?ng cho t?t c? các thư g?i đi l?i công ty b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a Microsoft. Tuy nhiên, ph?n chân trang ho?c t? ch?i trách nhi?m không đư?c áp d?ng cho thư đư?c g?i t? công ty, đi?n t? v? nh?ng tin thư thoại không s? d?ng các quy t?c đi.

Làm th? nào đ? thêm m?t tuyên b? t? ch?i ho?c chân đ? thư c?a công ty b?n g?i đi thông qua FOPE

Đ? thêm m?t tuyên b? t? ch?i ho?c chân đ? thư đi công ty c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Trung tâm qu?n tr? FOPE.
 2. Xác đ?nh v? trí các tên mi?n mà b?n mu?n áp d?ng tuyên b? mi?n tr? ho?c chân.
 3. Trong các cài đ?t chuyên bi?t b? l?c chính sách ph?n, làm như sau:
  1. Trong các Văn b?n chân l?nh v?c, g? m?t phiên b?n văn b?n đơn gi?n c?a ph?n chân trang ho?c t? ch?i trách nhi?m mà b?n mu?n áp d?ng. Đây là văn b?n chân ho?c tuyên b? mi?n tr? đư?c áp d?ng khi m?t tin thư thoại email văn b?n đư?c g?i. Nó s? không gi? b?t k? đ?nh d?ng. Ch? có văn b?n đư?c áp d?ng cho chân ho?c t? ch?i trách nhi?m.
  2. Trong các ph?n chân trang HTML l?nh v?c, lo?i m? HTML phiên b?n c?a chân ho?c t? ch?i trách nhi?m mà b?n mu?n áp d?ng. Ho?c, g? cùng m?t phiên b?n văn b?n đơn gi?n c?a ph?n chân trang ho?c t? ch?i trách nhi?m mà b?n đ? nh?p trư?c đó.

   Lưu ? C? hai các Văn b?n chân l?nh v?c và ph?n chân trang HTML trư?ng ph?i ch?a m?t giá tr?, ngay c? khi b?n mu?n s? d?ng ch? có m?t phiên b?n c?a văn b?n.
 4. B?m chu?t Ti?t ki?m, và sau đó xác nh?n r?ng các văn b?n trong c? hai l?nh v?c đư?c lưu m?t cách chính xác.
Nó có th? m?t 1,5 gi? trư?c khi chân ho?c tuyên b? mi?n tr? có s?n đ? s? d?ng. Khi nó có s?n, t?t c? các b?c e-mail thư s? ch?a chân ho?c t? ch?i trách nhi?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639679 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
T? khóa: 
o365 o365e o365062011 o365m o365a kbmt KB2639679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2639679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com