S? d?ng b? nh? c?a m?t ?ng d?ng ho?c m?t d?ch v? gi? ngày càng tăng khi nó t?i và unloads các mô-đun Netshell.dll thư?ng xuyên trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639845 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng m?t ?ng d?ng ho?c m?t d?ch v? t?i và sau đó unloads mô-đun Netshell.dll thư?ng g?p trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Ví d?, m?t ?ng d?ng thư?ng xuyên truy v?n các Win32_NetworkAdapter Không gian tên WMI. Trong t?nh hu?ng này, s? d?ng b? nh? c?a các ?ng d?ng ho?c d?ch v? gi? ngày càng tăng. V?i th?i gian, các ?ng d?ng ho?c d?ch v? d?ng làm vi?c n?u tài nguyên b? nh? có s?n ki?t s?c.

Lưu ? Các mô-đun Netshell.dll có th? đư?c t?i tr?c ti?p ho?c gián ti?p c?a m?t ?ng d?ng ho?c m?t d?ch v?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? m?t đ?ng tư nhân 64-kilobyte (KB) đư?c t?o ra khi các mô-đun Netshell.dll đư?c n?p, và sau đó r? khi các mô-đun Netshell.dll là b? n?p.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netcfgx.dll6.0.6002.22739387,07206-Nov-201100: 06x 86
Bench_16.binKhông áp d?ng1.11209-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Bench_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i09-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Bench_32.binKhông áp d?ng4.28009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Bench_48.binKhông áp d?ng9,56009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
House_16.binKhông áp d?ng1.11209-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
House_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i09-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
House_32.binKhông áp d?ng4.28009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
House_48.binKhông áp d?ng9,56009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Ncpa.cpl6.0.6002.22739164,86406-Nov-201100: 06Không áp d?ng
Netshell.dll6.0.6002.227393,174,40006-Nov-201100: 06x 86
Office_16.binKhông áp d?ng1.11209-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Office_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i09-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Office_32.binKhông áp d?ng4.28009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Office_48.binKhông áp d?ng9,56009-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Pnidui.dll6.0.6002.227391,823,74406-Nov-201100: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netcfgx.dll6.0.6002.22739504,83207-Nov-201109: 16x 64
Bench_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Bench_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Bench_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Bench_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
House_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201104: 34Không áp d?ng
House_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201104: 34Không áp d?ng
House_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
House_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Ncpa.cpl6.0.6002.22739165,88807-Nov-201109: 16Không áp d?ng
Netshell.dll6.0.6002.227393,341,31207-Nov-201109: 16x 64
Office_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Office_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Office_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Office_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Pnidui.dll6.0.6002.227392,024,44807-Nov-201109: 16x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netcfgx.dll6.0.6002.227391,006,08006-Nov-201117: 51IA-64
Bench_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201105: 10Không áp d?ng
Bench_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201105: 10Không áp d?ng
Bench_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201105: 10Không áp d?ng
Bench_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201105: 10Không áp d?ng
House_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201105: 10Không áp d?ng
House_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201105: 10Không áp d?ng
House_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201105: 10Không áp d?ng
House_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201105: 10Không áp d?ng
Ncpa.cpl6.0.6002.22739176,12806-Nov-201117: 51Không áp d?ng
Netshell.dll6.0.6002.227393,950,59206-Nov-201117: 51IA-64
Office_16.binKhông áp d?ng1.11215-Mar-201105: 11Không áp d?ng
Office_24.binKhông áp d?ng2.456 ngư?i15-Mar-201105: 11Không áp d?ng
Office_32.binKhông áp d?ng4.28015-Mar-201105: 11Không áp d?ng
Office_48.binKhông áp d?ng9,56015-Mar-201105: 11Không áp d?ng
Pnidui.dll6.0.6002.227392,833,40806-Nov-201117: 52IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_ca1ed38e1eb82e69c86ded376176d6bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c2993885b25584e0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pX86_dec2c7d790d78f6a989047bf29d6d251_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_235290ab4c6f6862.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,154
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin149,461
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_8bab791750ffddbd4a9b1603aa2e9274_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_269ac40a4e5dc861.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pAmd64_d376d1f7fea935a87f257ee6deec272e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_01239918b8a6b7e8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_9c8c3586f4394af3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20.863 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 43
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_33fab8f5dcbc4d92.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin149,531
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 39
Tên t?pX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,154
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin149,461
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_15e2f992e115487d5cc6a51dab5dca78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_289920faa4055377.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pIa64_baff2871716ad37007aec70126ce4933_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_818ea22b0d7220bb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 36
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406f3df93bd9e2b9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,841
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 05
Tên t?pIa64_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7ddc168245ce558.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin149,496
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 03
Tên t?pX86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,154
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin149,461
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639845 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2639845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com