Office 2007 decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639880 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes satur jaun?ko labojumfailus 2007 Microsoft Office pamata lietojumprogramm?s komplektu un Microsoft Office 2007. gada sist?mas serveru.

M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailu pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j? atjaunin?juma pakotne. Ieteicams izv?rt?t piem?ro jaun?kajiem noteikt izlai?anu, kas ir iek?auts labojumfails, kas jums nepiecie?ams.

RISIN?JUMS

K? ieg?t decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m

Atbalsta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes kopa, tagad ir pieejami no Microsoft. Tom?r katrs iepakojums ir dom?ts tikai ?aj? rakst? uzskait?t?s lietojumprogrammas. Iepakojumu piem?ro tikai t?m sist?m?m, kur?m ir ??s ?pa??s probl?mas. Ja j?s nopietni neietekm? nevienu no ??s probl?mas, ieteicams pagaid?t n?kamaj? atjaunin?jumu pakotne, kur? ir labojumfailus ?os kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz konkr?tu kumulat?vo atjaunin?jumu paketi. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketes, kas decembr? 2011 kumulat?vaj? atjaunin?jum?

Saiti uz Microsoft zin??anu b?zes rakst?, kas apsprie? katru labojumfailu tiks izlaists k? rakstu k??st pieejama. Ieg?t konkr?to labojumfailu, sazinieties ar atbalstu un l?gtu labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numura.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par 2007 Office komplekta jaut?jumiem, kas ir noteiktas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, noklik??iniet uz ??da raksta numura un skatiet rakstu Microsoft Knowledge Base (KB).

Office 2007 klienta atjaunin?jumu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp, Xlconv x none.msp
2597045Excel 2007 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp Xlview-x-none.msp, Xlconv x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Excel 2007
OART x none.msp Oartconv-x-none.msp
2596992Excel 2007 labojumfailu pakotni (Oart-x-none.msp, Oartconv x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Excel 2007
Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Graph-x-none.msp
2596991Apraksts par Excel 2007 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Graph-x-none.msp): 13 decembris 2011
Excel 2007
Mso-x-none.msp
25970442007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Mso-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
2007. Gada office sist?mas
Programma Outlook-x-none.msp
2596993Outlook 2007 labojumfailu pakotni (Outlook-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2007
Programma Outlook-x-none.msp, Outlook-lv-us.msp
2596985Outlook 2007 labojumfailu pakotni (Outlook-x-none.msp, Outlook lv us.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2007
PowerPoint-x-none.msp, Pptconv x none.msp
2596995PowerPoint 2007 labojumfailu pakotni (Powerpoint-x-none.msp, Pptconv x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
PowerPoint 2007
Projekts-x-none.msp
2596984Project 2007 labojumfailu pakotni (Project x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Project 2007
Visio-x-none.msp
2596981Visio 2007 labojumfailu pakotni (Visio-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Visio 2007
Word-x-none.msp, Wordconv x none.msp
2596990Word 2007 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp, Wordconv x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Word 2007


Office 2007 servera apkopojums atjaunin?jumus Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) un Windows SharePoint pakalpojumiem (WSS) serveriem

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
MOSS servera pakotne
2596986SharePoint Server 2007 kumulat?vo atjaunin?jumu Server labojumfailu pakotni (s?nu server-pakete) apraksts: 16 December 2011
SharePoint Server 2007
WSS servera pakotne
2596987Windows SharePoint Services 3.0 kumulat?vais atjaunin?jums server labojumfailu pakotni (WSS server-pakete) apraksts: 13 decembris 2011
Windows SharePoint Services 3.0

Office 2007 individu?l? Server atjaunin?jumu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Ifswfe-x-none.msp
2597046Office Forms Server 2007 labojumfailu pakotni (Ifswfe x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office Forms Server 2007
Pjsrvapp x none.msp Pjsrvwfe x none.msp
2596989Project Server 2007 labojumfailu pakotni (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: 16 December 2011
Project Server 2007
Coreserver-x-none.msp
2596982SharePoint Server 2007 labojumfailu pakotni (Coreserver x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint Server 2007
STS-x-none.msp
2596983Windows SharePoint Services 3.0 labojumfailu pakotni (Sts-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Windows SharePoint Services 3.0Priek?noteikumi

KB raksti par atsevi??iem iepakojumiem ir uzskait?ti priek?nosac?jumi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639880 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 17. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639880 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639880

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com