Văn ph?ng 2007 Cumulative update C?p Nh?t cho tháng mư?i hai năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639880 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho tháng mư?i hai 2011 gói ch?a hotfixes m?i nh?t cho ?ng d?ng suite 2007 Microsoft Office c?t l?i và các máy ch? Microsoft Office 2007.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong gói trư?c. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

GI?I PHÁP

Làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t Tháng Mư?i Hai 2011

M?t t?p đư?c h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong các gói tích l?y C?p Nh?t.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Tháng Mư?i Hai 2011 tích l?y

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t s? tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b? văn ph?ng năm 2007 c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB).

Văn ph?ng 2007 khách hàng thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp
2597045Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Excel 2007
Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp
2596992Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Excel 2007 (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Excel 2007
Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp
2596991Mô t? c?a hotfix Excel 2007 gói (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Excel 2007
Mso-x-none.msp
2597044Mô t? c?a 2007 Văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Mso-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
H? th?ng văn ph?ng 2007
Outlook-x-none.msp
2596993Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2007
Outlook-x-none.msp, Outlook-en-us.msp
2596985Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp, Outlook-en-us.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2007
PowerPoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp
2596995Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix PowerPoint 2007 (Powerpoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PowerPoint 2007
D? án-x-none.msp
2596984Mô t? c?a d? án 2007 hotfix gói (d? án-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
D? án 2007
Visio-x-none.msp
2596981Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Visio 2007 (Visio-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Visio 2007
Word-x-none.msp, Wordconv-x-none.msp
2596990Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Word 2007 (Word-x-none.msp, Wordconv-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Word 2007


Văn ph?ng 2007 máy ch? C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) và máy ch? Windows SharePoint Services (WSS)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Gói MOSS server
2596986Mô t? c?a SharePoint Server 2007 Cumulative Update Server Hotfix gói (RÊU-gói server): 16 tháng mư?i hai, 2011
SharePoint Server 2007
Gói WSS server
2596987Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 cumulative update C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS-gói server): 13 tháng mư?i hai, 2011
Windows SharePoint Services 3.0

Văn ph?ng 2007 cá nhân máy ch? thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ifswfe-x-none.msp
2597046Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office các h?nh th?c Server 2007 (Ifswfe-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
H? ph?c v? các h?nh th?c văn ph?ng 2007
Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp
2596989Mô t? c?a d? án Server 2007 hotfix gói (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Mư?i Hai 16, 2011
D? án Server 2007
Coreserver-x-none.msp
2596982Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2007 (Coreserver-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint Server 2007
STS-x-none.msp
2596983Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Windows SharePoint Services 3.0Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài vi?t KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639880 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639880 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2639880

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com