Office 2010 decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639884 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes satur jaun?ko labojumfailu Microsoft Office 2.010 kodols suite lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2.010 serveriem.

M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailu pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j? atjaunin?juma pakotne. Ieteicams izv?rt?t piem?ro jaun?kajiem noteikt izlai?anu, kas ir iek?auts labojumfails, kas jums nepiecie?ams.

RISIN?JUMS

K? ieg?t decembris 2011 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m

Atbalsta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes kopa, tagad ir pieejami no Microsoft. Tom?r katrs iepakojums ir dom?ts tikai ?aj? rakst? uzskait?t?s lietojumprogrammas. Iepakojumu piem?ro tikai t?m sist?m?m, kur?m ir ??s ?pa??s probl?mas. Ja j?s nopietni neietekm? nevienu no ??s probl?mas, ieteicams pagaid?t n?kamaj? atjaunin?jumu pakotne, kur? ir labojumfailus ?os kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz konkr?tu kumulat?vo atjaunin?jumu paketi. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketes, kas decembr? 2011 kumulat?vaj? atjaunin?jum?


Saiti uz Microsoft zin??anu b?zes rakst?, kas apsprie? katru labojumfailu tiks izlaists k? rakstu k??st pieejama. Ieg?t konkr?to labojumfailu, sazinieties ar atbalstu un l?gtu labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numura.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office 2010 komplekts jaut?jumi, kas ir noteiktas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, noklik??iniet uz ??da raksta numura un skatiet rakstu Microsoft Knowledge Base (KB).

Office 2010 klienta atjaunin?jumu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp
2597060Excel 2010 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Oart x none.msp) defin?cij?m: 16 December 2011
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp Graph-x-none.msp
2597010Excel 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp Graph-x-none.msp) apraksts: 16 December 2011
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp
2597009Excel 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel x none.msp) apraksts: 16 December 2011
Excel 2010
InfoPath-x-none.msp
2597078InfoPath 2010 labojumfailu pakotni (Infopath-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
InfoPath 2010
Apliecin?jums-lv-us.msp
2597080Office 2010 labojumfailu pakotni (pier?d?jumu lv us.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
86 Stslist-x-none.msp, x 64 Stslist x none.msp x
2597070Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Stslist-x-none.msp, 64 Stslist x none.msp x) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
x 86 Gfx-x-none.msp, x 64 Gfx-x-none.msp
2597065Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Gfx-x-none.msp, x 64 Gfx-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
x 86 Ogl-x-none.msp, x 64 Ogl-x-none.msp
2597064Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Ogl-x-none.msp, x 64 Ogl-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
86 Powerpoint-x-none.msp x 64 x Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp, Word-x-none.msp, Kb2428677 x none.msp
2597063Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (86 Powerpoint-x-none.msp x 64 x Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp, Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): 13 decembris 2011
Office 2010
OSC-x-none.msp, Oscmoss x none.msp
2597051Office 2010 labojumfailu pakotni (Osc-x-none.msp, Oscmoss x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp
2597007Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
x 86 Mso-x-none.msp, x 64 Mso-x-none.msp
2596996Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Mso-x-none.msp, x 64 Mso-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Office 2010
x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp, Outlookintl xx xx.msp
2597061Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp, Outlookintl xx xx.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2010
x 86 Outlookintl-xx-xx.msp, x 64 Outlookintl xx xx.msp
2597012Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Outlookintl-xx-xx.msp, x 64 Outlookintl xx xx.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2010
x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp
2597011Outlook 2010 labojumfailu pakotni (64 Outlook x none.msp x; x 86 Outlook x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2010
x 86 Outlookintl-de-de.msp, x 64 Outlookintl-de-de.msp
2597001Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Outlookintl-de-de.msp, x 64 Outlookintl de de.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Programma Outlook 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp Pptview-x-none.msp
2597062PowerPoint 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp Pptview x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
PowerPoint 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp
2597005PowerPoint 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
PowerPoint 2010
Projekts-x-none.msp
2597006Apraksts par projekta 2010 labojumfailu pakotni (Project-x-none.msp): 13 decembris 2011
Projekts 2010
Izdev?js-x-none.msp
2597066Publisher 2010 labojumfailu pakotni (izdev?js-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Izdev?js 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2597068SharePoint darbvietu 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint darbvietu 2010
x 86 Visio-x-none.msp, x 64 Visio-x-none.msp
2597004Visio 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Visio-x-none.msp, x 64 Visio-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Visio 2010
Word-x-none.msp, Kb2428677 x none.msp
2597054Word 2010 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp, Kb2428677 x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Word 2010
Word-x-none.msp
2597052Word 2010 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Word 2010


Microsoft Project Server 2010, SharePoint Server 2010 un SharePoint fonda 2010 apkopojumi atjaunin?jumus


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Projektu servera pakotne
2597015Project Server 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakete (Project server-pakete) apraksts: 13 decembris 2011
Piez?me: Instal?jot ?o pakotni, J?s pielietosiet Project Server, SharePoint Server, k? _ ar? SharePoint pamata visu kumulat?vo atjaunin?jumu. Taj? ir visi atjaunin?jumi, kas piem?rojami atsevi???m servera atjaunin?jumus sarakst? ?aj? tabul?.
Project Server 2010
SharePoint server pakotnes
2597014SharePoint Server 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakete (SharePoint serveri-pakete) apraksts: 13 decembris 2011
Piez?me: Instal?jot ?o pakotni, J?s pielietosiet visu kumulat?vo atjaunin?jumu par SharePoint Server un SharePoint fonds. Taj? ir visi atjaunin?jumi, kas piem?rojami atsevi???m servera atjaunin?jumus sarakst? ?aj? tabul?.
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation serveris pakete
2597058SharePoint fonda 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakete (SharePoint Foundation server-pakete) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint fonda 2010Atsevi???m servera atjaunin?jumus

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Wacproof lv us.msp
2597083Office Web Apps labojumfailu pakotni (us.msp-Wacproof-lv) apraksts: 13 decembris 2011
Office Web Apps
Fsserver-x-none.msp
2597067?TRI mekl?t Server 2.010 SharePoint labojumfailu pakotni (Fsserver x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
?TR?S mekl??anas servera 2010
Ppsmawfe x none.msp Ppsmamui xx xx.msp
2597076SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui xx xx.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: 13 decembris 2011
PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2597069SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe x none.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: 13 decembris 2011
PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010
Ppsmamui xx xx.msp
2597000SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmamui xx xx.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: 13 decembris 2011
PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2596997Project Server 2010 labojumfailu pakotni (Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
Project Server 2010
Searchdctm-x-none.msp
2597075SharePoint 2010 indeks??anas savienot?js Documentum labojumfailu pakotni (Searchdctm x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint 2010 indeks??anas savienot?js Documentum
STS-x-none.msp
2596998Aprakstu SharePoint fonda 2010 labojumfailu pakotni (Sts-x-none.msp): 13 decembris 2011
SharePoint fonda 2010
Svrproof lv us.msp
2597081SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (us.msp-Svrproof-lv) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint Server 2010
DLC-x-none.msp, Osrv-x-none.msp, Wosrv x none.msp
2597059SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Dlc-x-none.msp, Osrv-x-none.msp, Wosrv x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011
SharePoint Server 2010

Priek?noteikumi

KB raksti par atsevi??iem iepakojumiem ir uzskait?ti priek?nosac?jumi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639884 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 17. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639884 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639884

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com