Văn ph?ng 2010 Cumulative update C?p Nh?t cho tháng mư?i hai năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2639884 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho tháng mư?i hai 2011 gói ch?a hotfixes m?i nh?t cho các ?ng d?ng Microsoft Office 2010 l?i b? và máy ch? Microsoft Office 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong gói trư?c. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

GI?I PHÁP

Làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t Tháng Mư?i Hai 2011

M?t t?p đư?c h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong các gói tích l?y C?p Nh?t.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Tháng Mư?i Hai 2011 tích l?y


M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t s? tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b? Office 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB).

Văn ph?ng 2010 khách hàng thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp
2597060ription c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp, Oart-x-none.msp): Tháng Mư?i Hai 16, 2011
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp
2597010Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): Tháng Mư?i Hai 16, 2011
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp
2597009Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp): Tháng Mư?i Hai 16, 2011
Excel 2010
InfoPath-x-none.msp
2597078Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix InfoPath 2010 (Infopath-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
InfoPath 2010
B?ng ch?ng-en-us.msp
2597080Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Proof-en-us.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Stslist-x-none.msp, x 64 Stslist-x-none.msp
2597070Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Stslist-x-none.msp, x 64 Stslist-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Gfx-x-none.msp, x 64 Gfx-x-none.msp
2597065Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Gfx-x-none.msp, x 64 Gfx-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Ogl-x-none.msp, x 64 Ogl-x-none.msp
2597064Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Ogl-x-none.msp, x 64 Ogl-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp, t?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2597063Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp, t?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
OSC-x-none.msp, Oscmoss-x-none.msp
2597051Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Osc-x-none.msp, Oscmoss-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp
2597007Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Mso-x-none.msp, x 64 Mso-x-none.msp
2596996Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Mso-x-none.msp, x 64 Mso-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng 2010
x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp, Outlookintl-xx-xx.msp
2597061Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp, Outlookintl-xx-xx.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2010
x 86 Outlookintl-xx-xx.msp, x 64 Outlookintl-xx-xx.msp
2597012Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlookintl-xx-xx.msp, x 64 Outlookintl-xx-xx.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2010
x 64 x none.msp, Outlook; x 86 Outlook-x-none.msp
2597011Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2010
x 86 Outlookintl-de-de.msp, x 64 Outlookintl-de-de.msp
2597001Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlookintl-de-de.msp, x 64 Outlookintl-de-de.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Outlook 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2597062Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PowerPoint 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp
2597005Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2597006Mô t? c?a d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
D? án 2010
Nhà xu?t b?n-x-none.msp
2597066Mô t? c?a nhà xu?t b?n 2010 hotfix gói (nhà xu?t b?n-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Nhà xu?t b?n 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2597068Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint Workspace 2010
x 86 Visio-x-none.msp, x 64 Visio-x-none.msp
2597004Mô t? c?a gói hotfix Visio 2010 (x 86 Visio-x-none.msp, x 64 Visio-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Visio 2010
Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2597054Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Word 2010
Word-x-none.msp
2597052Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Word-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Word 2010


C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Project Server 2010, SharePoint Server 2010 và SharePoint qu? 2010


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
D? án máy ch?-gói
2597015Mô t? v? d? án Server 2010 tích l?y gói (d? án-gói server): 13 tháng mư?i hai, 2011
Lưu ?: B?ng cách cài đ?t gói này, b?n s? áp d?ng các C?p Nh?t hoàn toàn tích l?y cho d? án máy ch?, SharePoint Server và SharePoint Foundation. Nó bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong danh sách các máy ch? cá nhân thông tin C?p Nh?t trong b?ng sau.
Project Server 2010
Gói SharePoint server
2597014Mô t? c?a SharePoint Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (SharePoint server-gói): 13 tháng mư?i hai, 2011
Lưu ?: B?ng cách cài đ?t gói này, b?n s? áp d?ng C?p Nh?t hoàn toàn tích l?y cho SharePoint Server và SharePoint Foundation. Nó bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong danh sách các máy ch? cá nhân thông tin C?p Nh?t trong b?ng sau.
SharePoint Server 2010
Gói n?n t?ng SharePoint server
2597058Mô t? c?a Qu? SharePoint 2010 tích l?y gói (SharePoint Foundation-gói server): 13 tháng mư?i hai, 2011
SharePoint qu? 2010B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Wacproof-en-us.msp
2597083Mô t? c?a các ?ng d?ng Web Office hotfix gói (Wacproof-en-us.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Văn ph?ng Web Apps
Fsserver-x-none.msp
2597067Mô t? nhanh chóng t?m ki?m Server 2010 SharePoint hotfix gói (Fsserver-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Nhanh chóng t?m ki?m Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp
2597076Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PerformancePoint d?ch v? cho SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2597069Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PerformancePoint d?ch v? cho SharePoint Server 2010
Ppsmamui-xx-xx.msp
2597000Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmamui-xx-xx.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
PerformancePoint d?ch v? cho SharePoint Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2596997Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
Project Server 2010
Searchdctm-x-none.msp
2597075Mô t? c?a SharePoint 2010 Indexing Connector Documentum hotfix gói (Searchdctm-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint 2010 đánh ch? m?c Connector cho Documentum
STS-x-none.msp
2596998Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix SharePoint qu? 2010 (Sts-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint qu? 2010
Svrproof-en-us.msp
2597081Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Svrproof-en-us.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint Server 2010
DLC-x-none.msp, Osrv-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp
2597059Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix SharePoint Server 2010 (Dlc-x-none.msp, Osrv-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011
SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài vi?t KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639884 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639884 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2639884

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com