Kh?c ph?c t?nh tr?ng trang Word hi?n th? các d?u v?t ch?nh s?a

ID c?a bài: 2639894 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Pham Hong Phuoc]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Tóm t?t thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639887


Đó là nh? Microsoft Word 2007/2010 có tính năng Track Changes (theo d?u các thay đ?i) và Show Markup (hi?n th? các d?u v?t). Đây chính là m?t ch?c năng có t? th?i WordPerfect.

Vi?c hi?n th? các d?u v?t đ?nh d?ng (formatting marks) như th? s? r?t h?u ích cho nh?ng ai làm công vi?c biên t?p b?n th?o. B?n s? bi?t văn b?n nguyên th?y th? nào và nó đ? đư?c ch?nh s?a l?i ra sao. Khi b?n g?i m?t văn b?n Word cho ai đó duy?t r?i nh?n l?i b?n đ? duy?t, b?n có th? bi?t đư?c nh?ng chi ti?t đ? đư?c ch?nh s?a.

Tuy nhiên, trong trư?ng h?p ch? mu?n đ?c văn b?n như nó đang hi?n h?u và t? m?nh ch?nh s?a, biên t?p m?t cách d? dàng và đơn gi?n, b?n có th? disable ch?c năng này.

Mu?n làm ch? ch?c năng theo d?u và hi?n th? d?u v?t thay đ?i c?a Word, b?n m? văn b?n Word ra, r?i m? th? Review trên thanh Ribbon c?a Word và x? l? ? nhóm Tracking.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639888


B?n nh?n tr? chu?t lên m?i tên ? nút Show Markup. Trên menu x? xu?ng là các lo?i d?u thay đ?i s? đư?c hi?n th?. ? m?c đ?nh, Word đánh d?u cho hi?n th? t?t c?. Tùy nhu c?u c?a m?nh, b?n có th? b? đi (click xóa d?u ki?m) nh?ng lo?i d?u đ?nh d?ng mà m?nh không mu?n cho hi?n th?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639890


Nhưng n?u mu?n cho hay không cho hi?n th? các d?u v?t thay đ?i, b?n ph?i x? l? ? nút bên trên, S? d? trang Word c?a b?n hi?n th? các d?u v?t thay đ?i là v? ch?c năng Tracking c?a Word đ? đư?c ch?n ? option Original: Show Markup hay Final: Show Markup. B?n nh?n m?i tên trên nút đ?u tiên này đ? m? menu x? xu?ng có các tùy ch?n hi?n th? d?u v?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639891

N?u không mu?n cho Word hi?n th? các d?u v?t ch?nh s?a trư?c đó và c? bây gi? trên văn b?n, b?n ch? vi?c ch?n option Final.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639892

V?y là trang văn b?n Word s? tr? l?i b?nh thư?ng, trông “s?ch s?” hơn.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2639893


PH?M H?NG PHƯ?C
(TP.HCM 2-11-2011)

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2639894 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2639894

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com