Kh?c ph?c: Vi?c làm đ?i l? SQL Server không thành công n?u b?n đ?t các lo?i l?ch tr?nh công vi?c như "B?t đ?u t? đ?ng khi B?t đ?u đ?i l? SQL Server" trong SQL Server 2008 SP2, SQL Server 2008 SP3 C...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2640027 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 SP2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 s?a ch?a phát hành.

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây
  • cài đ?t chuyên bi?t 2 tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này cumulative update C?p Nh?t gói
  • Nâng c?p SQL Server 2008 lên SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3)
  • Nâng c?p SQL Server 2008 R2 lên SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các gói b?n ghi d?ch v?
 • B?n t?o m?t vi?c làm đ?i l? SQL Server trên m?t b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng, và b?n thi?t l?p các lo?i l?ch như B?t đ?u t? đ?ng khi B?t đ?u đ?i l? SQL Server.
 • B?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server.
Trong trư?ng h?p này, vi?c làm đ?i l? SQL Server không thành công.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng không đư?c hoàn thành ph?c h?i khi công vi?c B?t đ?u. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 SP2 ho?c b?n đ? nâng c?p SQL Server 2008 lên SQL Server 2008 SP3 CTP b?n nâng c?p lên SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 SP1, đ?i l? SQL Server B?t đ?u ngay sau khi b? máy cơ s? d? li?u MSDB hoàn thành ph?c h?i.

Lưu ? Đ?i l? SQL Server nên B?t đ?u sau khi t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u đ? ph?c h?i.

Gi?i pháp

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756574 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2738350 Tích l?y C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

Tích l?y Update 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648096 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 Service Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2740411 Tích l?y C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

ki?m nh?p thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n đ?u tiên ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server đ?i l? cho trư?ng h?p b? ?nh hư?ng. M?t khóa registry RecoveredDatabasesForAgentStartup m?i đư?c t?o ra khi kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?. Khóa s? ki?m nh?p này xác đ?nh li?u đ?i l? SQL Server ch? đ?i cho s? ph?c h?i c?a các b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng đ? hoàn thành trư?c khi nó B?t đ?u vi?c làm đ?i l? SQL Server.

Đ? đư?c chúng tôi đ?t c?u h?nh này khóa s? ki?m nh?p cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n c?u h?nh này khóa s? ki?m nh?p c?a m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? đ?t c?u h?nh này khóa s? đăng kí t? đ?i di?n đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50868


Ghi chú
 • Trư?c khi b?n ch?y này gi?i pháp s?a ch?a nó , b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2648096. Sau đó, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server đ?i l? cho trư?ng h?p b? ?nh hư?ng.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? c?u h?nh RecoveredDatabasesForAgentStartup khóa s? ki?m nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.instance\SQLServerAgent\
 3. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào RecoveredDatabasesForAgentStartup, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 4. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i T?T C?.

  Lưu ? giá tr? m?c đ?nh c?a các m?c nh?p registry RecoveredDatabasesForAgentStartupMSDB.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ?N?u b?n thi?t l?p giá tr? c?a các m?c nh?p registry RecoveredDatabasesForAgentStartup m?t giá tr? không ph?i là MSDB ho?c t?t c?, m?t thông báo c?nh báo đư?c ghi nh?t k? đ?i l? SQL Server và SQL Server đ?i l? ch? đ?i ch? cho b? máy cơ s? d? li?u MSDB.

Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y thêm m?t bư?c đ? vi?c làm đ?i l? SQL Server đ? ki?m tra xem b? máy cơ s? d? li?u đư?c nh?m m?c tiêu đư?c tr?c tuy?n. Bư?c này nên bư?c đ?u tiên.

Lưu ? B?n có th? ki?m tra trạm đậu c?a b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách truy v?n các c?t, bang sys.databases b?ng h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2640027 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2640027 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2640027

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com