Có cách nào đ? c?u h?nh c?ng cho UDP m?i thư thông báo các gói d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264035 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh m?t máy tính Exchange Server đ? s? d?ng c? th? Transmission Control Protocol (TCP) c?ng đ? lưu tr? thông tin, thư m?c, và h? th?ng Attendant đ? cho phép truy c?p vào nó thông qua tư?ng l?a, b? đ?nh tuy?n, ho?c thi?t b? khác mà kh?i nh?t đ?nh TCP ho?c ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng. B?n không th? c?u h?nh các c?ng s? đư?c s? d?ng khi máy ch? g?i m?t khách hàng m?t gói thông báo thư m?i. Trong m?t t?nh h?nh nơi UDP giao thông t? h? ph?c v? cho khách hàng b? ch?n, khách hàng có th? không nh?n đư?c thư m?i thông báo. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP truy c?p thành m?t cu?c trao đ?i Máy tính ph?c v? thông qua m?t tư?ng l?a đ? trao đ?i 2000 H? ph?c v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270836Exchange 2000 t?nh c?ng ánh x?

THÔNG TIN THÊM

Thư thông báo thư m?i s? đư?c g?i b?ng phương ti?n c?a UDP các gói d? li?u t? h? ph?c v? cho khách hàng. Các c?ng đư?c s? d?ng cho thông báo này thi?t l?p c?a khách hàng khi khách hàng đăng nh?p đ? lưu tr? thông tin.

Là m?t ph?n c?a đăng nh?p vào quá tr?nh đ? lưu tr? thông tin, khách hàng nói v?i các máy ch? đ?a ch? IP và c?ng nơi nó hy v?ng s? nh?n đư?c thư m?i thông báo tin nh?n. Đây s? là m?t c?ng UDP trong 1024-65535 t?m ho?t đ?ng.

Khi máy ch? s? nh?n đư?c m?t thư cho h?p thư đó m?t khách hàng đăng nh?p vào, nó s? m? ra m?t c?ng UDP năng đ?ng, và s? g?i m?t gói đ? Đ?a ch? IP và c?ng đăng k? c?a khách hàng đ? đăng nh?p như h?p thư.

B?i v? khách hàng ch?n m?t c?ng lúc kh?i đ?ng và máy ch? hi?n không ph?i luôn luôn s? d?ng c?ng cùng khi g?i thông báo, không có không có cách đ? d? đoán ho?c ngu?n ho?c đích c?ng này lưu lư?ng truy c?p s? s? d?ng.

Cho khách hàng đáng tin c?y nh?n thư thông báo các gói m?i, b?n ph?i cho phép lưu lư?ng truy c?p như sau:
  Setting     Value
  ------------------------------------------
  Protocol ID   UDP
  Direction    Exchange Server --> Client
  Local Port    >1024
  Remote Port   >1024
					
"Khách hàng" trong b?ng này có th? ch? đ?nh ho?c là Đ?a ch? IP khách hàng c? th? ho?c các m?ng nơi cư trú c?a khách hàng. C?a b?n l?c tài li?u thi?t b? s? có thông tin v? làm th? nào đ? th?c s? th?c hi?n các b? l?c.

Chú ý Microsoft Outlook 2003 bao g?m m?t khóa registry cho phép các thi?t l?p c?a m?t c?ng UDP t?nh cho các gói thông báo thư m?i. Khóa s? đăng k? này là ch? có trong Outlook 2003 ho?c m?i hơn. B?n có th? s?a đ?i khóa registry sau đây đ? xác đ?nh s? hi?u c?ng UDP.

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng Registry Editor ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
Registry Entry: 	FixedUDPPort
Value: 	DWORD
Giá tr? th?p phân c?a s? hi?u c?ng ph?i trong kho?ng 1024 và 65535.

Thu?c tính

ID c?a bài: 264035 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB264035 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264035

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com