D?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 không chuy?n hư?ng máy in m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264039 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Microsoft Windows 2000 Terminal Services, b?n có th? chuy?n hư?ng các khách hàng đ?a phương máy in khi h? đăng nh?p vào m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên v?i các khách hàng Microsoft RDP 5 Terminal Services. Vi?c chuy?n hư?ng c?a đ?a phương máy in là m?t hành vi m?c đ?nh.

Khi khách hàng k?t n?i v?i m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên và các khách hàng có máy in m?ng c?u h?nh, máy in m?ng c?a khách hàng không đ?i hư?ng. Hành vi này là do thi?t k?. Microsoft không cung c?p h? tr? cho vi?c chuy?n hư?ng c?a máy in m?ng trong Windows 2000 Server ho?c Advanced Server. Ch?c năng này đ?i h?i m?t bên th? 3 ti?n ích s?n ph?m.

N?u d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i ngư?i dùng c?n in ra máy in m?ng, khách hàng có th? thi?t l?p máy in m?ng trên máy tính d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i thông qua các thu?t s? thêm máy in và cho phép ngư?i dùng đ? ch?n và in trên máy in đó. Trong trư?ng h?p này không m?t tùy ch?n, nó là đôi khi có th? đ? b?n đ? m?t đ?a phương c?ng (LPT) ? phía khách hàng đ?n đư?ng d?n m?ng và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in đ? in ra c?ng đ?a phương. Workaround workaround này s? t? đ?ng chuy?n công ăn vi?c làm đ? máy in đ?a phương, và đ?u ra g?i như máy in s? sau đó đư?c chuy?n m?t l?n n?a đ?n thi?t b? in ?n c?a m?ng. Workaround workaround này không ph?i là m?t tính năng thi?t k? c?a RDP 5, và nó s? không ho?t đ?ng trong m?i trư?ng h?p.

Thông tin trong bài vi?t này cung c?p thông tin và không th?c hi?n đư?c h? tr? d?ch v? đ?u cu?i đ?i hư?ng in ?n.

THÔNG TIN THÊM

N?u có m?t trư?ng h?p đ?c bi?t nơi ngư?i s? d?ng c?n đ? chuy?n hư?ng máy in m?ng, b?n có th? ánh x? m?ng máy in m?t đ?a phương c?ng.

Đ?i v?i Windows 2000 và Microsoft Windows NT, b?n có th? s? d?ng l?nh sau đây:

m?ng s? d?ng lpt3 \\ServerName\printer / liên t?c: có
L?nh này b?n đ? m?ng máy in đ?a phương c?ng LPT3. Ngư?i dùng sau đó có th? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n chính xác cho máy in mà h?nh như máy in đư?c cài đ?t trên LPT3. N?u đi?u này đư?c th?c hi?n, máy in trên LPT3 chuy?n hư?ng khi ngư?i dùng k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i phiên. Đi?u này c?ng làm vi?c v?i LPT1 và LPT2, mi?n là không ph?i là m?t thi?t b? đ?a phương vào m?t trong nh?ng c?ng này.

Cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):

Nh?p chu?t ph?i vào máy in m?ng trong c?p máy in và b?m Thu?c tính. T? các Thông tin chi ti?t th? tab trong các Thu?c tính máy in h?p, b?m vào Capture c?ng máy in. Hành đ?ng này có th? cho phép b?n ch?n c?ng LPT b?n mu?n ánh x? cho đư?ng d?n m?ng này.

The workaround trư?c là h?u ích trong các môi trư?ng khi m?t ngư?i s? d?ng s? m? ra m?t phiên làm vi?c v?i m?t máy tính d?ch v? đ?u cu?i trên m?ng t? xa (ví d?, qua Internet) và mu?n in l?i t?i máy in đư?c chia s? trên m?ng c?c (b? LAN).

M?t cách khác đ? làm vi?c xung quanh này là đ? cài đ?t máy s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa, đó là tương thích v?i phiên b?n m?i nh?t c?a giao th?c Remote Desktop Protocol (RDP) và tương thích v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i Windows 2000. Khách hàng này đư?c bao g?m v?i Microsoft Windows XP và c?ng có s?n đ? t?i v? t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Downloads/Tools/rdclientdl.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309825Làm th? nào đ? an toàn sao chép và dán t?p gi?a máy khách d?ch v? đ?u cu?i và ph?c v? đ?u cu?i Windows 2000
278139 Rdpclip và Drmapsrv là không đư?c h? tr? v?i Terminal Services khách hàng nâng cao

Thu?c tính

ID c?a bài: 264039 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbprint kbmt KB264039 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264039

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com