Thư m?c nhà t?m ki?m trư?c khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264061 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n có m?t t?p thư m?c nhà và b?n c? g?ng đ? ch?y m?t chương tr?nh b?ng cách nh?n vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?yWindows t?m ki?m thư m?c nhà c?a b?n cho chương tr?nh trư?c khi t?m đư?ng d?n. N?u thư m?c nhà c?a b?n là trên m?ng, đi?u này t?o ra lưu lư?ng truy c?p m?ng không c?n thi?t n?u chương tr?nh đư?c đ?t trên máy tính đ?a phương.

NGUYÊN NHÂN

Windows b?t đ?u t?m ki?m t? thư m?c làm vi?c hi?n t?i. Theo m?c đ?nh, thư m?c làm vi?c hi?n t?i đư?c thi?t l?p đ? thư m?c nhà.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

B?t bu?c đăng k? thay đ?i

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

S?a ch?a đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng m?t m?c nh?p registry. Đ? kích ho?t các s?a ch?a, thêm m?t giá tr? REG_DWORD tên là StartRunNoHOMEPATH trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Đ?t các giá tr? d? li?u m?t giá tr? cao hơn 0 đ? kích ho?t các s?a ch?a. Làm như v?y nguyên nhân Windows không ph?i là đ? t?m ki?m thư m?c làm vi?c hi?n t?i (trong đó là thư m?c nhà theo m?c đ?nh) đ?u tiên khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh b?ng cách nh?n vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y. Tuy nhiên, n?u bi?n HOMEDRIVE đư?c li?t kê trong đư?ng d?n, Windows s? t?m ki?m nó (theo th? t? mà trong đó nó t?n t?i trong các bi?n môi trư?ng đư?ng d?n).

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows 2000. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 264061 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp2fix kbmt KB264061 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264061

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com