K? lietot SMTP saska?o?ana atbilsto?i lok?los lietot?ju kontus, lai Office 365 lietot?ju kontus directory sinhroniz?cija

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2641663 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Da?os gad?jumos jums var b?t nepiecie?ams p?rnest avots iest?dei lietot?ja kontam, ja ?? konta s?kotn?ji izstr?d?tos Office 365 p?rvald?bas r?kiem. ?ie r?ki ietver Office 365 port?ls, Microsoft Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell un t? t?l?k. J?s varat p?rs?t?t avots iest?dei t?p?c, ka kontu caur lok?l? Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS) lietot?ja kontu var p?rvald?t, izmantojot direktorija sinhroniz??ana.

?aj? rakst? apskat?ts, k? ??s iest?des avota p?rvieto?anas ietekm? "SMTP sal?go?ana," process, ko izmanto vienk?r?o pasta p?rs?t??anas protokolu (SMTP) pamatadrese saska?ot Office 365 lietot?ja kontu lok?laj? lietot?ja kontu.

PAPILDINFORM?CIJA

SMTP saska?o?anas ierobe?ojumi

SMTP saska?o?anas proces? ir ??di tehniskie ierobe?ojumi:
 • SMTP saska?o?ana var palaist tikai uz lietot?ju konti, kas ir Microsoft Exchange Online e-pasta adrese.

  Piez?me. Tas nenoz?m?, ka lietot?js ir licenc?ti Exchange Online. Tas noz?m?, ka pastkaste, kas ir prim?ro e-pasta adrese ir j?past?v Exchange Online SMTP atbilst?bas darbotos pareizi.
 • SMTP saska?o?ana var izmantot tikai vienu reizi lietot?ju kontiem, kas s?kotn?ji izstr?d?tos Office 365 p?rvald?bas r?kiem. P?c tam Office 365 lietot?ja konts ir b?t saist?b?m pret lok?l? lietot?ja negroz?ma identit?tes v?rt?bu, nevis prim?ro SMTP adresi.
 • M?konis lietot?ja prim?ro SMTP adresi nevar atjaunin?t laik? SMTP saska?o?anas procesu, jo prim?r? SMTP adrese ir v?rt?ba, ko izmanto, lai saist?tu lok?l? lietot?ja m?konis lietot?jam.

K? lietot SMTP saska?o?ana atbilsto?i lok?los lietot?ju m?konis identit?t?

Lai izmantot priek?roc?bu SMTP saska?o?ana atbilsto?i lok?los lietot?ju direktorija sinhroniz??ana Office 365 lietot?ja kontam, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Ieg?t m?r?a Office 365 lietot?ja kontu prim?r? SMTP adrese. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Pierakst?ties programm? Office 365 port?ls k? glob?lo admin.
  2. LickAdminun p?c tam noklik??iniet uzExchangelai atv?rtu Exchange administratoru centr?.
  3. Exchange administratoru centr? atrodiet un veiciet dubultklik??i uz lietot?ja konta, kuru v?laties.
  4. Noklik??iniet uz e-pasta adreseun p?c tam iev?rojiet prim?ro SMTP adresi lietot?ja konta.
 2. Start?t Active Directory lietot?ji un datori, un p?c tam izveidot lietot?ja kontu lok?laj? dom?n?, kas atbilst m?r?a Office 365 lietot?ja kontu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?tu, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
  Lietot?ja konta izveido?ana Active Directory lietot?ji un datori
 3. Iestat?t prim?ro SMTP adresi jaunu lietot?ja kontu, lai atbilstu prim?r? SMTP adrese, kas j?s pierakst?j?t darb?b? 1. D.

  Izdar?t, izmantojot Exchange p?rvald?bas r?kus, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft Web viet?s:Ja Exchange nav instal?ts lok?laj?, SMTP adreses v?rt?ba var p?rvald?t, izmantojot Active Directory lietot?ji un datori:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lietot?ja objekta un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. cilne Visp?r?gi atjaunin?t e-pasta lauk? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. direktorija sinhroniz??ana sp?ku. Papildinform?ciju, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Sp?k? directory sinhroniz?cija
Pla??ku inform?ciju par to, k? p?rs?t?t avots iest?dei starp lok?lo direktorija sinhroniz??ana un m?konis balst?tas p?rvald?bas r?kus, piem?ram, Office 365 port?lu un debeszils Active Directory moduli par Windows PowerShell, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
direktorija sinhroniz??ana un avotu iest?des
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2641663 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 2. j?lijs - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365062013 o365m kbmt KB2641663 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2641663

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com