M?t s? d? li?u hi?u su?t c?a máy tính t? xa b? thi?u t? m?t đ?nh d?ng CSV đăng trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2641683 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n giám sát hi?u su?t h? th?ng c?a máy tính t? xa t? m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Tuy nhiên, n?u b?n c? g?ng n?m b?t d? li?u hi?u su?t b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng giá tr? ph?y (CSV), m?t s? d? li?u hi?u su?t trong Nh?t k? là m?t tích.

Ghi chú
 • V?n đ? này x?y ra khi b?n theo d?i các qu?y hi?u su?t V2.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u b?n lưu các d? li?u hi?u su?t b?ng cách s? d?ng m?t d?ng th?c t?p nh? phân.
 • Khi v?n đ? này x?y ra, n?i dung c?a các b?n ghi d? li?u hi?u su?t tương t? như dư?i đây:
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"
  "[Date] [Time]" " "     " "     " "
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"
  "[Date] [Time]" " "     " "     " "
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"
  "[Date] [Time]" " "     " "     " "
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"
  "[Date] [Time]" " "     " "     " "
  "[Date] [Time]" "2"     "1"     "1"

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Hotfix này t?o ra m?t m?c ki?m nh?p "ApplyValidationChange", có giá tr? m?c đ?nh c?a 1. Đ? vô hi?u hoá hotfix này, thi?t l?p giá tr? c?a m?c ki?m nh?p này 0.

Đ? có chúng tôi vô hi?u hóa hotfix này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n vô hi?u hoá hotfix này chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? vô hi?u hoá hotfix này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50859


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? vô hi?u hoá hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các tra c?u các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c đ? xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  NT\CurrentVersion\Perflib\_V2Providers HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft
 3. B?m chu?t ph?i ApplyValidationChange, sau đó b?m S?a đ?i.
 4. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Regsvc.dll6.0.6002.22739107,00806-Nov-201100: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Regsvc.dll6.0.6002.22739207,36007-Nov-201109: 17x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Regsvc.dll6.0.6002.22739356,35206-Nov-201117: 52IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_aba1adaaa456cfd33748d5e96e88f4eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_a45f1268610b7753.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pX86_b132d0c668482b15987549f92ef3a6f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4c08679edc31f459.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pX86_microsoft-windows-perflibv2-registry_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c98ced07ab0f70af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin913
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 22
Tên t?pX86_microsoft-windows-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_8bbeb85899cb6430.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,192
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 32
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_024b0dbbbb3829422a1880616639b583_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7db9838a1bb0941.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pAmd64_8f87d05472e7ba8c37a8d8fba38be97a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_32cb0080bab328d2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-perflibv2-registry_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_25ab888b636ce1e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin915
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 32
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_e7dd53dc5228d566.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,468
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 44
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0d155aef413094aa4b9f6a35b967342a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_594627a88107f42e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pIa64_26d36163eb3845c98cf6f5c4d2eeb02a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_79f92b4e1c1af44c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 48
Tên t?pIa64_microsoft-windows-perflibv2-registry_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c98e90fdab0d79ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin914
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 01
Tên t?pIa64_microsoft-windows-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_8bc05c4e99c96d2c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,461
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 06

Thu?c tính

ID c?a bài: 2641683 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2641683 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2641683

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com