Làm th? nào múi thời gian b?nh thư?ng ho?t đ?ng trong Outlook 2010 và Outlook 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2642044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?c dù "th?i gian" có v? như m?t khái ni?m con ngư?i đơn gi?n cho phép t?t c? m?i ngư?i trên th? gi?i nh?n đư?c m?t yêu c?u g?p m?t và sau đó tham d? cu?c h?p cùng lúc đó, khái ni?m này là th?c s? r?t ph?c t?p. Bài vi?t này mô t? làm th? nào Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013 đ?t đư?c m?c tiêu này b?ng cách s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a các h?ng m?c như Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC), đ?i tư?ng d?i h?nh múi thời gian, quy đ?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) và cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian Windows.

Thông tin thêm

Trư?c khi chúng tôi ki?m tra các chi ti?t v? làm th? nào múi thời gian b?nh thư?ng ho?t đ?ng trong Outlook, nó là quan tr?ng đ? xác đ?nh m?t s? thu?t ng? quan tr?ng.
 • UTC

  UTC có ngh?a "Gi? ph?i h?p." Ngh? v? đi?u này là đúng th?i gian trên hành tinh trái đ?t mà không bao gi? thay đ?i (ngo?i tr? ti?u giây nhu?n ? đây và ? đó vào tài kho?n cho nh?ng thay đ?i trong v?ng quay c?a hành tinh).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? UTC, h?y ghé thăm website sau c?a bên th? ba:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time

 • múi thời gian bù đ?p

  múi thời gian bù đ?p là th?i gian cho khu v?c đ?a l? c?a b?n liên quan đ?n UTC. Ví d?, múi thời gian Thái B?nh Dương là 8 gi? đ?ng sau UTC. V? v?y, n?u nó là 8: 00 UTC, th?i gian trong múi thời gian Thái B?nh Dương là gi? trưa.
 • Ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian quy đ?nh

  Ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian quy đ?nh là các quy t?c mà khu v?c nh?t đ?nh theo mùa thay đ?i c?a h? bù đ?p múi thời gian. Nh?ng quy t?c này bao g?m c? ngày bắt đầu và ngày k?t thúc cho giai đo?n DST và c?ng có s? lư?ng gi? đ? bù đ?p múi thời gian. Ví d?, trong mùa hè, th?i gian trong múi thời gian Thái B?nh Dương có th? đư?c tính như UTC ? 7 gi?, trong khi năm c?n l?i, đó tính là UTC ? 8 gi?.
 • b? máy cơ s? d? li?u toàn c?u múi thời gian Windows

  Windows lưu tr? t?t c? các múi thời gian và DST quy đ?nh cho toàn b? hành tinh trong b? máy cơ s? d? li?u toàn c?u múi thời gian c?a Windows. b? máy cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? trong Windows registry dư?i subkey sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 • Thi?t đ?t múi thời gian hi?n t?i c?a Windows

  Thi?t đ?t múi thời gian hi?n t?i c?a Windows là cài đ?t chuyên bi?t Windows hi?n đang s? d?ng đ? xác đ?nh th?i gian cho máy tính c?a b?n. C?a t?t c? các quy t?c trong b? máy cơ s? d? li?u toàn c?u múi thời gian Windows, ch? có m?t t?p các quy t?c DST có th? đư?c áp d?ng. Các c?a s? t?t c? th?i gian mua s?m t?p các quy t?c mà hi?n nay đang đư?c s? d?ng đ? tính toán th?i gian trên máy tính c?a b?n.

  Thi?t đ?t múi thời gian hi?n t?i c?a Windows đư?c lưu tr? trong Windows registry dư?i subkey sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • Th?i gian máy tính

  Th?i gian máy tính là th?i gian th?c t? s? đư?c hi?n th? b?i Windows, như nh?n th?y trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây c?a khu v?c thông báo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2642436


  N?u b?n nh?p vào ph?n này c?a the Windows notification area, m?t nâng cao l?ch và đ?ng h? đư?c hi?n th?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2642437


  B?n có th? nh?p vào thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ngày và th?i gian đ? ki?m tra thi?t đ?t múi thời gian hi?n t?i c?a máy tính c?a b?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2642440

Làm th? nào th?i gian máy tính đư?c tính

Th?i gian máy tính đư?c tính b?ng cách l?y th?i gian UTC, thêm m?t đ?i tư?ng d?i h?nh mà d?a trên múi thời gian đư?c c?u h?nh cho máy tính c?a b?n, và sau đó tùy ch?n đi?u ch?nh bù đ?p cho th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (tùy thu?c vào các quy t?c DST). Công th?c đư?c s? d?ng đ? tính toán th?i gian máy tính là như sau:

UTC + bù đ?p múi thời gian, bù đ?p DST

H?y nh?n bi?t r?ng phương pháp này đ?i di?n cho làm th? nào m?i ngư?i đ? đ?ng ? đ? suy ngh? v? các khái ni?m v? th?i gian. Phương pháp này là m?t th? gi?i tiêu chu?n, và nó là như th? nào Microsoft th?c hi?n th?i gian trên máy tính c?a b?n.

Làm th? nào x? l? các Outlook múi thời gian bù đ?p và DST quy đ?nh trong m?c l?ch

Nó có v? gi?ng như m?t nhi?m v? đơn gi?n đ? đ?m b?o r?ng hai ngư?i đ? có yêu c?u g?p m?t cùng tham d? cu?c h?p cùng m?t lúc. Tuy nhiên, khi b?n thêm k?ch b?n trong đó khu th?i gian đang thay đ?i v?i các quy t?c khác nhau ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian, tính toán tr? nên ph?c t?p.

Đ? xem làm th? nào Outlook x? l? t?nh tr?ng này, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • ngư?i t? ch?c cu?c h?p có sau Windows hi?n t?i múi thời gian cài đ?t:

  Khu v?c Thái B?nh Dương (UTC?8; DST B?t đ?u vào ngày 13, 2011; DST các k?t thúc vào ngày 6, 2011)
 • Ngư?i tham d? cu?c h?p có sau Windows hi?n t?i múi thời gian cài đ?t:

  múi thời gian mi?n đông (UTC?5; DST B?t đ?u vào ngày 13, 2011; DST các k?t thúc vào ngày 6, 2011)
 • ngư?i t? ch?c cu?c h?p là t?o ra m?t cu?c h?p trên l?ch c?a h? cho 20 tháng 11 năm 2011, lúc 7 gi? sáng.
Bư?c 1: Các t? ch?c g?i yêu c?u g?p m?t thông tin múi thời gian

Trên máy tính c?a t? ch?c, các cu?c h?p trong yêu c?u đư?c t?o ra đ? B?t đ?u lúc 07: 00

Trên máy tính c?a t? ch?c, Outlook s? g?i yêu c?u g?p m?t. Yêu c?u có ch?a các thông tin sau trong thu?c tính thư:

Cu?c h?p là lúc 03: 00 UTC ngày 20 tháng 11 năm 2011
múi thời gian c?a tôi là Thái B?nh Dương (UTC?8)
DST B?t đ?u vào ngày 13, 2011, DST ngày kết thúc 6 tháng 11 năm 2011, và bù đ?p là + 1

Sau khi cu?c h?p đư?c t?o ra, chính ph? nhi?m v? m?t lu?t m?i mà theo đó, trong khu v?c Thái B?nh Dương, DST B?t đ?u vào ngày 2, 2011, và k?t thúc vào ngày 1 tháng 12 năm 2011. B?i v? có nh?ng quy đ?nh múi thời gian m?i, và vi?c b? nhi?m rơi trong kho?ng th?i gian mà trong đó m?t quy t?c múi thời gian m?i đư?c áp d?ng, b?nh thư?ng hóa x?y ra (bư?c 2 và 3). B?nh thư?ng hóa này đư?c mô t? trong h?nh dư?i đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2671670Bư?c 2: Xác đ?nh c?a ngư?i tham gia Outlook d? đ?nh đ?a phương th?i gian


Trên máy tính c?a ngư?i tham gia, th? tr?n này có Outlook tính gi? cu?c h?p, d? đ?nh đ?a phương d?a trên thông tin đư?c bao g?m yêu c?u g?p m?t:

Dành th?i gian đ?a phương = UTC t?i cu?c h?p sáng t?o + bù đ?p cho múi thời gian + bù đ?p cho DST t?i cu?c h?p sáng t?o
 • UTC t?i cu?c h?p sáng t?o là 03: 00 UTC
 • Bù đ?p cho múi thời gian sáng t?o (Thái B?nh Dương) là ?8
 • Bù đ?p cho DST cho Thái B?nh Dương t?i cu?c h?p sáng t?o là 0
Dành th?i gian đ?a phương = 3 chi?u UTC + (?8 gi? cho múi thời gian bù đ?p) + (0 gi? đ? bù đ?p DST) = 7 gi? sáng Thái B?nh Dương

Bư?c 3: Xác đ?nh c?a ngư?i tham gia Outlook b?nh thư?ng UTC th?i gian

Trên máy tính c?a ngư?i tham gia, Outlook normalizes th?i gian c?a cu?c h?p d?a trên b? máy cơ s? d? li?u toàn c?u múi thời gian Windows trên máy tính c?a ngư?i tham gia đ? xác đ?nh th?i gian UTC.

UTC t?i cu?c h?p B?t đ?u = d? đ?nh đ?a phương th?i gian ? bù đ?p cho múi thời gian ? bù đ?p cho DST
 • D? đ?nh đ?a phương th?i gian là 7 sáng Thái B?nh Dương (d?a trên tính toán trong bư?c 2)
 • Bù đ?p cho múi thời gian sáng t?o (Thái B?nh Dương) là ?8
 • Bù đ?p cho DST cho Thái B?nh Dương t?i cu?c h?p B?t đ?u là + 1
 • UTC t?i cu?c h?p B?t đ?u = 7: 00 dành th?i gian đ?a phương ? (?8 gi? cho múi gi?) ? (1 gi? DST)
UTC t?i cu?c h?p B?t đ?u = 8 gi? ? 1 gi? = 2 chi?u UTC + 7: 00

Bư?c 4: Ngư?i tham d? s? xác đ?nh đúng th?i gian cho cu?c h?n này cho thi?t đ?t th?i gian c?a ngư?i tham gia

Trên máy tính c?a ngư?i tham gia, Outlook chuy?n đ?i UTC th?i gian máy tính c?c b? b?ng cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian hi?n t?i c?a Windows.

Đ?a phương B?t đ?u th?i gian = UTC lúc B?t đ?u cu?c h?p + bù đ?p cho múi thời gian đ?a phương + bù đ?p cho DST t?i cu?c h?p B?t đ?u
 • UTC t?i cu?c h?p B?t đ?u là 2: 00 UTC (d?a trên tính toán trong bư?c 3)
 • Bù đ?p cho múi thời gian đ?a phương (đông) là ?5
 • Bù đ?p cho DST trong th?i gian đông t?i cu?c h?p B?t đ?u cho múi thời gian đ?a phương là + 1
Th?i gian kh?i đ?ng c?c b? = 2 chi?u UTC + (?5 gi? cho múi gi?) + 1 gi? cho DST

Đi?u này tương đương v?i 10: 00 đông th?i gian, th?i gian máy tính đ?a phương c?a ngư?i tham gia, và đi?u này là th?i gian cho các cu?c h?p lên l?ch trên l?ch c?a ngư?i tham gia.

Lưu ? M?t trong nh?ng v?n đ? c?t l?i là n?u b?n không ch?n T? đ?ng đi?u ch?nh đ?ng h? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i giantrên máy tính c?a ngư?i tham gia, có th? có m?t không phù h?p trong bù đ?p UTC (t?t m?t gi?) gi?a các quy t?c múi thời gian trong b? máy cơ s? d? li?u toàn c?u múi thời gian c?a Windows và cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian hi?n t?i c?a Windows. Đ? ch?nT? đ?ng đi?u ch?nh đ?ng h? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian, b?m vào Thay đ?i múi thời gian trong các Ngày và th?i gian hộp thoại đ? hi?n th? các cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian hộp thoại.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2642431

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày và c?u h?nh múi thời gian và C?p Nh?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:


Thu?c tính

ID c?a bài: 2642044 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbmt KB2642044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2642044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com