Phím t?t b? h?ng s? b? xóa t? máy tính đ? bàn trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2642357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Issue 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o năm ho?c nhi?u phím t?t trên bàn làm vi?c c?a máy tính đang ch?y Windows 7.
 • Các phím t?t đư?c ch? t?i m?t v? trí bên ngoài. Ví d?, các phím t?t đư?c ch? t?i tài nguyên m?ng hay các thi?t b? lưu tr? di đ?ng.
 • Máy tính b? ng?t k?t n?i kh?i m?ng nơi cư trú tài nguyên m?ng. Ho?c, các thi?t b? tháo l?p đư?c ng?t k?t n?i t? máy tính.
 • B?n ch?y h? th?ng b?o tr? troubleshooter trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, các phím t?t đư?c xóa t? máy tính đ? bàn.

Lưu ? Các phím t?t đư?c coi là phím t?t b? h?ng.

S? phát hành 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o mư?i ho?c nhi?u phím t?t trên bàn làm vi?c c?a máy tính đang ch?y Windows 7.
 • Các phím t?t đư?c ch? đ? th?c thi các t?p tin c?ng đư?c th?c hi?n ít nh?t m?t th?i gian trên máy tính.
 • Các t?p th?c hi?n đ? không đư?c th?c hi?n trong ba tháng qua.
 • B?n ch?y h? th?ng b?o tr? troubleshooter trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, h? th?ng b?o tr? troubleshooter cung c?p đ? xóa các phím t?t.

Lưu ? Các phím t?t đư?c coi là không s? d?ng bi?u tư?ng máy tính.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n có th? t?t các nhi?m v? "Phím t?t h?ng" ho?c nhi?m v? "Không s? d?ng máy tính đ? bàn bi?u tư?ng" trong h? th?ng b?o tr? troubleshooter b?ng cách c?u h?nh registry. Chi ti?t các bư?c đư?c mô t? trong các "Đăng k? thông tin"ph?n.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Đ? có chúng tôi vô hi?u hóa các nhi?m v? "Phím t?t h?ng" cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n vô hi?u hóa các nhi?m v? "Phím t?t h?ng" chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? vô hi?u hóa các nhi?m v? "Phím t?t h?ng" t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong các S?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50839


Ghi chú
 • H?y cài đ?t các hotfix trong ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này trư?c khi b?n ch?y các S?a ch?a nó Gi?i Pháp.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? vô hi?u hóa các nhi?m v? "Phím t?t h?ng", h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i regedit trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c đ? xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i IsBrokenShortcutsTSEnabled, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i IsBrokenShortcutsTSEnabled, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? có chúng tôi vô hi?u hóa các nhi?m v? "Không s? d?ng máy tính đ? bàn Icon" cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n vô hi?u hóa các nhi?m v? "Không s? d?ng máy tính đ? bàn Icon" chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? vô hi?u hóa các nhi?m v? "Không s? d?ng máy tính đ? bàn Icon" t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong các S?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50840


Ghi chú
 • H?y cài đ?t các hotfix trong ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này trư?c khi b?n ch?y các S?a ch?a nó Gi?i Pháp.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? vô hi?u hóa các nhi?m v? "Không s? d?ng máy tính đ? bàn bi?u tư?ng", h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i regedit trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c đ? xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i IsUnusedDesktopIconsTSEnabled, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i IsUnusedDesktopIconsTSEnabled, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Tháng mư?i m?t-201106: 11x 86
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp d?ng3,61823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp d?ng3,40823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Tháng mư?i m?t-201106: 04x 86
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp d?ng3,61823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp d?ng3,40823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Tháng mư?i m?t-201106: 59x 64
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp d?ng3,61823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp d?ng3,40823-Nov-201123: 51Không áp d?ng
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Tháng mư?i m?t-201106: 55x 64
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp d?ng3,61823-Nov-201123: 53Không áp d?ng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp d?ng3,40823-Nov-201123: 53Không áp d?ng

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? th?ng b?o tr? troubleshooter, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? h? th?ng b?o tr? troubleshooter
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_15677abceb174092a989b09367dcf7cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_7fb84d7e8f2091dc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)22: 21
Tên t?pX86_7b6afe891cc7fe154b964413c3cd697d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_d92a18c3e4de095f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)22: 21
Tên t?pX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8a4608cb841ba999.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,212
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
Tên t?pX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8c4bff0f812a7240.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,212
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a06e65a5f615e7f612e57cedd3046791_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e8adad1a73ea2f5b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)22: 20
Tên t?pAmd64_c21ff2bb8321aceae6022b0e9fd977f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a00d3b7c25356a3a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)22: 20
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e664a44f3c791acf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,216
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e86a9a933987e376.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,216
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 00

Thu?c tính

ID c?a bài: 2642357 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2642357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2642357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com