Exchange Server Connector cho h?p thư POP3 cung c?p nhi?u b?n sao c?a tin nh?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264249 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
  • Thư đang đư?c t?i xu?ng t? m?t tài kho?n Post Office Protocol 3 (POP3) toàn c?u (tài kho?n POP3 toàn c?u đang c?n đư?c g?i là "nhi?u ngư?i nh?n tài kho?n" hay "tên mi?n tài kho?n"). Hành vi này không x?y ra khi b?n c?u h?nh h?p thư ngư?i dùng cá nhân đ? s? d?ng k?t n?i POP3.
  • Toàn c?u máy ch? thư POP3 đ? tách ra thư g?c vào nhi?u thư riêng l?.
Trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft BackOffice nh? kinh doanh máy ch? 4.5, Microsoft Small Business Server 2000 ho?c Microsoft Windows nh? Business Server 2003, k?t n?i cho h?p thư POP3 có th? cung c?p nhi?u b?n sao c?a thư đi?n t? cho ngư?i nh?n.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t tin nh?n cá nhân đư?c g?i cho nhi?u ngư?i nh?n đư?c quy đ?nh trong các Đ?, CC, ho?c Sao ?n h?p c?a m?t tin nh?n Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), m?t s? máy ch? thư POP3 toàn c?u t?o ra m?t thông đi?p riêng bi?t cho m?i ngư?i nh?n. Các máy ch? POP3 toàn c?u s? nh?n đư?c thông báo l?n đ?c các tiêu đ? tin nh?n, so sánh c?a ngư?i nh?n đ?a ch? v?i m?t b?ng đ?nh tuy?n n?i b? ho?c bí danh b?ng, và sau đó đ?t thư đi?n t? trong m?t h?p duy nh?t. Thư m?i v?n c?n gi? l?i ID thông báo ban đ?u, c?ng như các thông tin đó là trong các Đ?CC h?p. Khi k?t n?i cho h?p thư POP3 t?i các thư t? h? ph?c v? POP3, và sau đó chuy?n các thư t?i Microsoft D?ch v? thư Internet Exchange (IMS) ho?c h? ph?c v? Microsoft Exchange SMTP ?o mà không s?a đ?i thư. Máy tính Exchange Server d?a trên sau đó cung c?p m?i thư đ?n các tài kho?n đư?c quy đ?nh trong tiêu đ?.

Nhi?u thư có th? đư?c g?i đ?n ngư?i dùng trong trư?ng h?p mà nhi?u ngư?i nh?n vào Exchange Server d?a trên cùng m?t máy tính đư?c quy đ?nh trong tiêu đ? c?a thư. Ví d?, n?u m?t tin nh?n đư?c g?i đ?n user1@microsoft.com, v?i user2@microsoft.com đư?c ch? r? trong các CC h?p thư, user1 và user2 c? hai nh?n đư?c hai b?n sao c?a thư b?i v? các k?t n?i POP3 t?i hai b?n sao c?a cùng m?t thông đi?p t? h?p thư POP3 toàn c?u. Tin nh?n đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n trong các Sao ?n h?p có th? ho?c có th? không đư?c chuy?n giao, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a các máy ch? g?i thư.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây v? h? tr? k?t n?i POP3 Bcc ngư?i nh?n đ? xem bài vi?t v? h? tr? k?t n?i POP3 Bcc ngư?i nh?n trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265739Microsoft Exchange Connector cho h?p thư PO265739 không h? tr? d?ng sao ?n
Hành vi này không x?y ra trong trư?ng h?p máy ch? lưu tr? cho h?p thư POP3 toàn c?u phân tích thư SMTP đ?n cho nhi?u ngư?i nh?n trong cùng m?t tên mi?n thư đi?n t? và không t?o ra thư riêng l? cho m?i ngư?i nh?n. Trong trư?ng h?p này, b?i v? ch? có m?t tin nh?n đơn chuy?n giao đ?u n?i POP3, m?i ngư?i nh?n đư?c ch? là m?t tin nh?n đơn. Hành vi này không x?y ra trong trư?ng h?p máy ch? lưu tr? cho h?p thư POP3 toàn c?u phân tích thư SMTP đ?n cho nhi?u ngư?i nh?n trong cùng m?t tên mi?n thư đi?n t? và không t?o ra thư riêng l? cho m?i ngư?i nh?n. Trong trư?ng h?p này, b?i v? ch? có m?t tin nh?n đơn chuy?n giao đ?u n?i POP3, m?i ngư?i nh?n đư?c ch? là m?t tin nh?n đơn. Hành vi này có th? đư?c gi?i quy?t n?u nhà đi?u hành c?a máy ch? thư POP3 (thư?ng Internet Service Provider (ISP)) c?u h?nh máy ch? thư POP3 đ? cung c?p ch? là m?t tin nh?n đơn cho h?p thư tài kho?n toàn c?u thư đư?c s? d?ng b?i k?t n?i POP3, thay v? c?a vi?c t?o ra nhi?u trư?ng h?p c?a tin nh?n có ch?a m?t CC ho?c m?t Sao ?n (ho?c c? hai) đ?a ch?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 264249 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB264249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com