Kh?c ph?c: Các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n tri?n khai m?t ASP.NET 2.0 d?a trên đơn mà liên l?c v?i Exchange Server khi m?t trang web SharePoint đang ch?y IIS 7.0 hay IIS 7.5 trong ch? đ? tích h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2643185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n tri?n khai m?t Microsoft ASP.NET web 2.0 d?a trên ?ng d?ng đ?n m?t trang web đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Microsoft Office SharePoint. ?ng d?ng web liên l?c v?i Microsoft Exchange Server 2010. Ngoài ra, b?n có Internet Information Services (IIS) 7,0 hay IIS 7.5 ch?y trong ch? đ? tích h?p trên máy ch? SharePoint. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p ph?i các v?n đ? sau.

Issue 1

Khi b?n tri?n khai m?t ph?n Web m?t ph?n đáng tin c?y trên m?t trang web SharePoint, b?n có th? th?y r?ng m?t ph?n Web b?t ng? có th? th?c hi?n ho?t đ?ng đ?y đ? tin c?y.

S? phát hành 2

Các Yêu c?u đ? x?p hàng hi?u su?t truy c?p vào m?t ASP.Hi?u su?t NET ch?c năng đ?i tư?ng không chính xác trong ch? đ? tích h?p. Ví d?, khi các MaxConcurrentRequestsPerCPU thi?t l?p đư?c đ?t quá th?p, x?p hàng không ph?i là ph?n ánh trong truy c?p. Ngoài ra, khi các thi?t l?p đư?c thi?t l?p quá cao, x?p hàng yêu c?u có th? b? t? ch?i. V?n đ? này có th? làm gi?m hi?u su?t c?a các trang web SharePoint.

NGUYÊN NHÂN

Issue 1

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong ASP.NET 2.0 xác th?c thành ph?n. L?i gây ra m?t ph?n đáng tin c?y Web Parts m?o danh các ?ng d?ng h? bơi tài kho?n. V? v?y, các b? ph?n Web có đ?y đ? quy?n đ? truy c?p vào các trang web SharePoint.

S? phát hành 2

V?n đ? này x?y ra b?i v? các ASP.NET\Request đ? x?p hàng hi?u su?t truy c?p ch? báo cáo các giá tr? khi m?t yêu c?u x?p hàng đ?i trong ASP.NET hàng đ?i. Nó không tính các yêu c?u đang ch? đ?i cho h? bơi c?a ch? đ? ph? bi?n ngôn ng? runtime (CLR).

GI?I PHÁP

Issue 1

Hotfix này cho bi?t thêm m?t ?ng d?ng m?i cài đ?t (aspnet:AllowAnonymousImpersonation) trong ASP.NET 2.0. Đ? cho phép thi?t đ?t này, thêm các ph?n sau đây trong Web.config t?p:
<appSettings></appSettings>
<add key="aspnet:AllowAnonymousImpersonation" value="true"></add>
Đ? cho phép thi?t đ?t này, b?n ph?i có IIS 7 ho?c IIS 7.5 ch?y trong ch? đ? tích h?p. Khi cài đ?t này đư?c kích ho?t, các ?ng d?ng ch?y theo ng? c?nh b?o m?t v? nh?n d?ng IUSR.

S? phát hành 2

Khi b?n theo d?i các ASP.NET\Request đ? x?p hàng hi?u su?t truy c?p sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n nh?n th?y các giá tr? gia tăng cho các ?ng d?ng tương t? dư?i cùng m?t t?i. Đi?u này x?y ra b?i v? các ASP.NET\Request đ? x?p hàng hi?u su?t truy c?p tính c? các yêu c?u đó đư?c x?p hàng đ?i trong ASP.LƯ?I hàng đ?i và yêu c?u đang ch? đ?i cho CLR s?i bơi.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 Service Pack 2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Microsoft.NET Framework 3.5.1
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t hotfix này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, đóng c?a b?t k? ASP.NET trang web trư?c khi cài đ?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50418-Nov-201110: 56x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00818-Nov-201110: 57x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07218-Nov-201110: 56x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28018-Nov-201112: 49x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25618-Nov-201112: 49x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26418-Nov-201112: 49x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21618-Nov-201110: 53IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14418-Nov-201110: 54IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03218-Nov-201110: 53IA-64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50419 Tháng mư?i m?t, 201105: 18x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00819 Tháng mư?i m?t, 201105: 19x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07219 Tháng mư?i m?t, 201105: 19x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28019 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25619 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26419 Tháng mư?i m?t, 201105: 36x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21619 Tháng mư?i m?t, 201105: 12IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14419 Tháng mư?i m?t, 201105: 12IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03219 Tháng mư?i m?t, 201105: 12IA-64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570531,50422-Nov-201123: 32x 86
Webengine.dll2.0.50727.5705437,00822-Nov-201123: 33x 86
System.web.dll2.0.50727.57055,251,07222-Nov-201123: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570543,28022-Nov-201123: 32x 64
Webengine.dll2.0.50727.5705746,25622-Nov-201123: 32x 64
System.web.dll2.0.50727.57055,259,26422-Nov-201123: 32x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.570583,21622-Nov-201123: 25IA-64
Webengine.dll2.0.50727.57051,232,14422-Nov-201123: 25IA-64
System.web.dll2.0.50727.57054,780,03222-Nov-201123: 25IA-64


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? tri?n khai SharePoint Web Parts, truy c?p vào trang web sau đây c?a Microsoft TechNet:
C?u h?nh và tri?n khai Web Parts (SharePoint Server 2010)
Đ? bi?t thêm v? hi?u su?t qu?y cho ASP.NET, truy c?p vào trang web m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
Hi?u su?t Counters cho ASP.NET
Đ? bi?t thêm thông tin v? các ASP.NET\Request đ? x?p hàng hi?u su?t truy c?p v?n đ?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
"ASP.NET\Requests Queued"l?i trong IIS tích h?p ch? đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2643185 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2643185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2643185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com