Cc con s? di ?c hi?n th? khng chnh xc trong Excel

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2643223 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Sau khi ban nhp mt con s dai (chng han nh s the tin dung) trong Excel, con s nay se khng c hin thi chinh xac trong Excel. Vi du:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2643233


Chu y inh dang s mc inh trong Excel la Chung, do o ban co th hin thi ti a 11 ch s trong mt .

Cch gi?i quy?t khc

khc phuc s c nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: inh dang dang vn ban

thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao muc tiu, sau o bm vao inh dang .

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2696395


 2. Trn tab S, hay chon Vn ban, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2696396


 3. Ri nhp mt con s dai. (Hay nh t inh dang trc khi ban nhp s)

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2643236


 4. Nu ban khng mun thy cac mui tn canh bao, hay bm vao mui tn nho, sau o bmBo qua Li.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2696397


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2643238


Phng phap 2: S dung du nhay n

Khi ban nhp mt con s dai, trc ht hay nhp du nhay n (') vao , sau o nhp mt con s dai.

Vi du: nhp '1234567890123456789 va du nhay n se khng hin thi sau khi ban bm ENTER.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2696398


? ki?n c?a b?n rt quan tr?ng v?i chng ti! ng ngai cho chung ti bit ban nghi gi v bai vit nay bng cach s dung trng nhn xet nm cui tai liu. iu nay se cho phep chung ti cai thin ni dung. Xin cam n ban trc!

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2643223 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
T? kha:
kbstepbystep KB2643223

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com