Federat?vaj?m lietot?ji nevar piek??t Office 365, Windows Intune vai Azure resursus k? cits lietot?js

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2643588 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Federat?vaj?m lietot?js nevar piek??t Office 365, Windows Intune vai Microsoft Azure k? Federat?vas cits lietot?js. Ja Federat?vas lietot?js piesak?s uz??muma dom?na pakalpojums Active Directory k? Federat?vas cits lietot?js, vi?? vai vi?a autom?tiski pierakst?ts Office 365, Windows Intune vai Azure k? ori?in?lajam lietot?jam Federat?vas un nav pied?v?ts ievad?t citu Federat?vas lietot?ja akredit?cijas dati.

???DUMS

Izmantot komandu Palaist k? Windows, palaist programmu, no kuras Office 365 Windows Intune vai debeszils resursi b?s pieejami, izmantojot main?tiem akredit?cijas datiem.

PAPILDINFORM?CIJA

?? darb?ba tiek veikta ar nol?ku. Apsv?rt gad?jum?, kad vienot? pierakst??an?s (SSO) izmanto integr?to sist?mas Windows autentifik?ciju, lai autentifik?cija pakalpojum? Active Directory feder?cijas pakalpojums (AD FS). ?aj? gad?jum? SSO vienm?r izmanto dom?na lietot?ja kontekst?, nevis jebkura Alternat?v? lietot?ja identit?ti, kas tiek sniegts Azure Active Directory (Azure AD).

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopienavietni vaiDebeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2643588 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 23. j?nijs - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365m kbmt KB2643588 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2643588

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com