Streets & Trips 2010 vai Streets & Trips 2011 nerea?? pie start??anas ekr?na Windows 7 SP1 x64 versija start??anas laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2643882 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka j?s m??iniet start?t Microsoft Streets & Trips 2010 vai Microsoft Streets & Trips 2011 dator?, kur? darbojas Windows 7 Service Pack 1 (SP1) x64 versija. Tom?r ?? Streets & Trips nerea?? pie start??anas ekr?ns, ja uz datora procesors nodro?ina papildu vektora papla?in?jumi (AVX) funkciju.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?palai? Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 faila inform?ciju piez?mes
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?cija par Windows 7". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ntoskrnl. exe6.1.7601.177285,559,15222-Nov-201106: 50x64
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218645,560,68822-Nov-201106: 28x64
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.177283,968,36822-Nov-201105: 51Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.177283,913,58422-Nov-201105: 51Nav piem?rojams
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.218643,971,44022-Nov-201105: 31Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218643,916,65622-Nov-201105: 31Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Streets & Trips, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
Microsoft Streets & Trips m?jas lapa
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??i, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par ??i
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_10a3ded9f69663169bc3a3e42814185c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17728_none_02069b741725aadd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_66b1a3291cbfe8d1b451789e16ba8ad8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7920ec6084d6039d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_d417319b8eb9aaac3c2e543ad8779378_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_2cc52948d21b69f1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_e25d033c154887708e8db0a9839afc80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17728_none_fe69b44a53dae3c5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_e8c833d779f675b7464c8a32e6770c64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1c489a2b6914960c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_f531ea0e1c0979a2cd49c6a033533180_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17728_none_81861dfecbedde1f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 56
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17728_none_ca4f9c17cac71844.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,291
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 24
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_caa9f80ae408c276.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,291
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 01
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17728_none_6e3100941269a70e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 26
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_6e8b5c872bab5140.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 15

Rekviz?ti

Raksta ID: 2643882 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2643882 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2643882

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com