Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.4 Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2644347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-089. B?n tin b?o m?t này ch?a t?t c? các thông tin có liên quan v? các b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft Office cho Mac 2011. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS11-089

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? r?t quan tr?ng và c?ng s? giúp c?i thi?n an ninh. Nó bao g?m các b?n s?a l?i cho các l? h?ng mà k? t?n công có th? s? d?ng đ? ghi đè lên n?i dung c?a b? nh? máy tính c?a b?n v?i m? đ?c h?i.

C?i ti?n đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t

Văn ph?ng cho Mac 2011 14.1.4 C?p Nh?t bao g?m nh?ng c?i ti?n.

C?i thi?n cho t?t c? Microsoft Office cho các ?ng d?ng Mac 2011

 • Đ? tin c?y cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c c?i thi?n.; ;
  C?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? mà gây ra cài đ?t trư?c văn ph?ng cho Mac 2011 C?p Nh?t đ? th?t b?i trong nh?ng trư?ng h?p sau:
  • Khi thư m?c chính c?a ngư?i dùng ch?a m?t không gian.
  • Khi b?n tri?n khai các b?n c?p nh?t thông qua Secure Shell (SSH).
  • Khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t nhi?u cùng m?t lúc.
 • Đ? tin c?y đư?c c?i thi?n khi b?n m? tài li?u b?o v? b?i IRM.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà ngăn c?n các ?ng d?ng văn ph?ng t? m? m?t s? tài li?u b?o v? thông tin quy?n qu?n l? IRM. ; ; ;

C?i ti?n cho Microsoft Excel cho Mac 2011

 • S? ?n đ?nh đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây Excel đ? thoát kh?i b?t ng? ho?c ng?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t s? sách bài t?p ho?c khi b?n s? d?ng xác nh?n d? li?u. ;

C?i ti?n cho Microsoft Outlook cho Mac 2011

 • M?t kh?u h?t h?n thông báo v?n đ? c? đ?nh.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà nguyên nhân Outlook đ? hi?n th? m?t thông báo h?t h?n m?t kh?u không chính xác.
 • Hi?u qu? đ?ng b? đư?c c?i thi?n
  B?n c?p nh?t này c?i thi?n hi?u qu? đ?ng b? v?i trương m?c trên máy ch? Microsoft Exchange khi thi?t đ?t c?p phép đư?c thay đ?i cho m?t thư m?c đư?c chia s? ho?c c?.

Trư?c đây phát hành c?i ti?n bao g?m trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c phát hành trong t?t c? các b?n C?p Nh?t Office 2011 trư?c t? vi?c phát hành c?a các Microsoft Office cho Mac 2011 14,1 Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong m?t b?n c?p nh?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555784 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.2 Update

2598783 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.3 Update

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t b?n C?p Nh?t Office 2011 14.1.4, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y h? đi?u hành Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phiên b?n sau này c?a h? đi?u hành Mac OS X.

Ki?m ch?ng r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t Microsoft Office cho Mac 2011 14,1 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t văn ph?ng cho Mac 2011 14.1.4 C?p Nh?t.

Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? thư m?c Microsoft Office 2011 và sau đó m? b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, m? t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? h?p tho?i h?p, so sánh s? phiên b?n bên c?nh M?i nh?t cài đ?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Download Microsoft Office cho Mac 14.1.4 gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng mư?i hai 13, 2011

Đ? bi?t thêm v? cách t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin c?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.
Ghi chú
 • C?p Nh?t Office 2011 14.1.4 c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft thông tin m?i nh?t.

  Đ? s? d?ng AutoUpdate, b?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho các văn ph?ng cho Mac 2011, truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2644347 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbsurveynew kbmt KB2644347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2644347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com