MS12-001: L? h?ng trong Windows h?t nhân có th? cho phép b?o m?t tính năng b? qua: tháng m?t 10, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2644615 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-001. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xác đ?nh li?u m?t ?ng d?ng đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual C++.NET 2003 và b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này đư?c mô t? trong các b?n tin, b?n có th? s? d?ng ti?n ích DUMPBIN. B?ng cách s? d?ng các / THÔNG TIN THƯ c?, n?u giá tr? c?a l?nh v?c T?i thư m?c c?u h?nh 49078 (hay 0x48), ?ng d?ng b? ?nh hư?ng b?i đây v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích DUMPBIN, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
177429 Mô t? c?a ti?n ích DUMPBIN

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, Microsoft Office Outlook 2003 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 có th? crash lúc kh?i đ?ng ho?c khi b?n s? d?ng m?t s? tính năng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n có các thư vi?n Redemption COM bên th? ba đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2678103Outlook v?i thư vi?n Redemption COM cài đ?t treo sau khi b?n cài đ?t C?p Nh?t b?o m?t 2644615

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thông tin v? t?p tin Windows XP và Windows Server 2003

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong nh?ng b?ng bi?u, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.49371,267,20023-Nov-201106: 18x 64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106: 18x 86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.49371,268,22423-Nov-201106: 13x 64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106: 13x 86SP2SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12823-Nov-201106: 19x 64Không cóKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.4937777,21622-Nov-201116: 29x 86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4937777,21622-Nov-201116: 27x 86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,1842010 Tháng B?y 0715: 19x 86Không cóKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.49371,651,71223-Nov-201106: 14IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106: 14x 86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.49371,652,22423-Nov-201106: 11IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,586,36823-Nov-201106: 11IA-64SPSP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106: 11x 86SP2SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15223-Nov-201106: 19IA-64Không cóKhông áp d?ng

Thông tin v? t?p tin Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6002.185411,205,06418-Nov-201120: 23x 86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,205,57618-Nov-201120: 23x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6002.185411,585,15218-Nov-201120: 55x 64
Ntdll.dll6.0.6002.227421,586,20018-Nov-201120: 55x 64
Ntdll.dll6.0.6002.185411,167,98418-Nov-201120: 55x 86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,168,49618-Nov-201120: 55x 86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6002.185412,567,56018-Nov-201119: 17IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.227422,569,09618-Nov-201119: 17IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.185411,167,98418-Nov-201119: 17x 86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,168,49618-Nov-201119: 17x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,384
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,271
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.750
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.644 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,226
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,111
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.750
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,647
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,226
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.112 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.751 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,647
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.142 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.185 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.140 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.183 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,419
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.438
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.142 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.187 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.217
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_2862ae775586a153a599b6907db958eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_083fc4ecc09e17c7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_3fcd43a7d804f62c08766e3da27ea2d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_ff6a90151f980c9a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_4e63041be5a392f6e4d50051bc3df6bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_5838d4c0bf065b06.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_c72de6cb11815883e9377c7e9146fcb9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_b90538097255ea95.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_5a931ff3f973738d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,257
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_5b1dbeef129029d5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,257
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)17: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_8644da4044ca9ac1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)16 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 20

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_37e49e2bb4b8637e19eaeff4f3c926fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_a88c4716f9724154.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_6559a61903a3f4d4355324f520f1f12d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_eb116b650e8faf30.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_82fff793b511f8a0543714fce449d8c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_ede443823ed847bc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_ed8a2f8559e177413dc7d9fa345cc602_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_82bb353722d54ad9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_b6b1bb77b1d0e4c3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,263
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_b73c5a72caed9b0b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,263
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_e1b09610e4291451.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,656
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)18: 01
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_e26375c3fd280bf7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,656
Ngày (UTC)16 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 01
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.609 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,938
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.760
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,877
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,449
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,776
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.760
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.880 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,449
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,777
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.761
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.880 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,158
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.201 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.435
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.454 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.156 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.199
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,158
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,203
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.435
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.454 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,243
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_c10665c9e631a6be.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,829
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_c19104c4ff4e5d06.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,829
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_26c61948db705ab645608808e3aa6bab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_6c8701714ba61af8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pIa64_ce4f2b043358120fc9d14ce69f6b96e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_ebab6771070ea788.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pIa64_f2d6ec68712a3729bdcaafc5c20f6921_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_d164271b0210fff6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pIa64_fb066ed212c2beb3fbb54ea46cc5bb13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b376d5bc04f57c9f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_5a94c3e9f9717c89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,260
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_5b1f62e5128e32d1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,260
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_85939e832bc9ac17.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,655
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)17: 02
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_86467e3644c8a3bd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,655
Ngày (UTC)16 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)15: 58
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.279 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.595
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,755
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.867 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.279 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,597
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,755
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.870
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,984
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.025
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.423
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,442
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.988
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,027
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.430
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pPackage_for_kb2644615_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.450
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 39
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,421
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_c10665c9e631a6be.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,829
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_c19104c4ff4e5d06.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,829
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 40

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.169151,288,98417-Nov-201105: 41x 86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,293,64017-Nov-201107: 17x 86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,288,47217-Nov-201105: 38x 86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,293,10417-Nov-201105: 31x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.169151,739,16017-Nov-201107: 14x 64
Ntdll.dll6.1.7600.210921,747,40017-Nov-201106: 53x 64
Ntdll.dll6.1.7601.177251,731,92017-Nov-201106: 41x 64
Ntdll.dll6.1.7601.218611,740,16017-Nov-201106: 30x 64
Ntdll.dll6.1.7600.169151,292,59217-Nov-201105: 41x 86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,297,22417-Nov-201107: 17x 86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,292,08017-Nov-201105: 38x 86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,296,20017-Nov-201105: 31x 86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.169152,786,28017-Nov-201105: 22IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.210922,787,30417-Nov-201105: 30IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.177252,785,76817-Nov-201105: 21IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.218612,785,25617-Nov-201105: 31IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.169151,292,59217-Nov-201105: 41x 86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,297,22417-Nov-201107: 17x 86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,292,08017-Nov-201105: 38x 86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,296,20017-Nov-201105: 31x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,783
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,483
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,788
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,686
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.768
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.668 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,807
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,483
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,787
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,489
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,783
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.470 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_7_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.982 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_7_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,537
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_8_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,964
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_8_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.517 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,397
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,489
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,894
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,929
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.728 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_1ec6ae9933d911742cd150b44778b24e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_516dd6a94df80610.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_52584833e4dda738537bcbfd8b6f58ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_d8d7737bf3a8e101.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_5f22b7b4c3473a5e54298c8492ae8f9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_17f7bd53433917bf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_bffc18aa52230d0daa49b8720674de3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_0cb32ea90a3edc33.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_cedc79fd0e28ace8aad6ff41fd42977b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_66a8337e3c02d9e0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_d404e880c8e1bdabf64931bc0585fa63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_d2925fbd5f32ef9d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_58f8ef3d5d486cda.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_5928e20676a9d642.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 13
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_5ad47c575a76f4b7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_5b2ed84a73b89ee9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_844ffd57a8e4472e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 02

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_086d2b0dd413d33f8f228216083842f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_8d01a7aa060b4f4d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_152d8e5975884d6ee913ae7045b2153a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_fa86e5b61ff753a0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_383ad1aadc2a70632dbed20f0c03697d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_dfe8bd5ce3d318e5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_3b2f68fe4d68a47f39836a59384bb797_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_7caaba89deb50f41.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_4ba20878e436a9a2cc4424b6f12b134d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_e9904ffd5d7e85db.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_5b5c3ebbd75ba5b9ee657113e9618c92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_021c4a02b867ec48.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_5d45097eb426019b8290506e5b7faa24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_29fb2b5f4788482f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_621937a9db63a967555f2004a79aaec9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_291cf0508f2b2a07.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_8da1ce92dccb1e8458ff5aa3c9ad6c7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_f02af39d25bc5947.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_9466e75ec52f89a773df7771ecebbb6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_385228be4652a244.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_a8a83e5f450a757f9d3b3629706fd8d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_6457ad66e70e0805.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_b19a5ee2a27d1e0cad1ccbb597005492_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_6e951d24477b8b28.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_f3d3ffe49e904c155ab6ba8195455abf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_553a0e884df335ab.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_f63dbca4ee99931ebcbb2ecdcb5ae3fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_024809eb54bba0b9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_b5178ac115a5de10.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 57
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_b5477d8a2f074778.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 26
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_b6f317db12d465ed.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 13
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_b74d73ce2c16101f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 59
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_e01a334047fc404c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,049
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_e06e98db6141b864.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,049
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 23
Tên t?pPackage_10_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.185 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_10_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.532
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.793
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,497
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,212
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,699
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.016 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,277
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.985 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_4_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,111
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,035
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_5_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.499 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,797
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_6_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,080
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_7_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.793
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_7_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.880 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_8_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.822 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_8_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,910
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_9_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.408
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_9_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.321 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,437
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.784
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,842
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,990
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_bf6c35134a06a00b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_bf9c27dc63680973.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 37
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_c147c22d473527e8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_c1a21e206076d21a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 54

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0b66d8c5380e8279e96e3d4945f2d8dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_08bc4fb7d0649cb3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_4bc337da2a3fd95f106436c85bedcf50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_09d227c107b39c76.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_5c4871e94f35c57a82f132294c3b37cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_f9480e5158d7c7ce.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_ae03569d6a096d3e57cc2f872e2681e3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_9d339e4d3e8135f5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_b075e537e4e209634e6cd79568105738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_06bb6f7285689a94.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_c4457fb92f131dd16ea3052cacc3e424_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_e47b50597292587a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_58fa93335d4675d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 59
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_592a85fc76a7df3e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 31
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_5ad6204d5a74fdb3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 52
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_5b307c4073b6a7e5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 42
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fd3bb28f9cd812.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,048
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 48
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_8451a14da8e2502a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,048
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.000
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_1_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,120
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.812 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_2_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,921
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.195
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_3_for_kb2644615 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.723
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,754
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.436
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pPackage_for_kb2644615_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.455 ngư?i
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,918
Ngày (UTC)18-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_bf6c35134a06a00b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_bf9c27dc63680973.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 37
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_c147c22d473527e8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_c1a21e206076d21a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)17-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 54

Thu?c tính

ID c?a bài: 2644615 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2644615 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2644615

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com