Labojumfailu pakotni 5 Microsoft lietojumprogrammu virtualiz?cijas 4.6 SP1: December 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2645225 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, labojumfailu pakotni, kas ietver jaun?kos labojumus Microsoft lietojumprogrammu virtualiz?cijas (App-V) 4.6 Service Pack 1 (SP1). ?? labojumfailu pakotne ir gada decembris 2011.

PAPILDINDORM?CIJA

Jaut?jumiem, kas ir atrisin?tas ar ?o labojumfailu pakotni

?? labojumfailu pakotne nov?r? ??das probl?mas:
 • Pie?emsim, ka jums ir virtualiz?ti programma, kas tiek vad?ts ar System Center konfigur?cijas p?rvaldnieks vai akt?vu Intelligence. Palai?ot ?o programmu, izmantojot sist?mas kontu, SoftGrid klientu mapei tiek ievirz?ta sist?mas profilu. Tom?r ??da uzved?ba rada zaud?jumus, lietot?ja iestat?jumiem vai ligzdot?s SoftGrid klienta mapes. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ir j?izveido ??du re?istra ierakstu p?c tam, kad piem?ro ?o labojumfailu pakotni:
  Atra?an?s vieta: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Softgrid\4.5\Client\Configuration
  Ieraksts: ExpandUserDataDirectoryAsUser
  Tips: REG_DWORD
  V?rt?ba: 1
 • Pieteikums virtualiz?cija klienta nes?kas virtualiz?ti pieteikumu, pat tad, ja pieteikuma komplekts ir piln?b? piekrauts App-V ke?atmi?u. Kad rodas ?? probl?ma, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Sist?ma nevar atrast nor?d?to ce?u
 • Ja jums nav pie??irtas administratora at?auj?m, HTTPS straum??anas neizdodas, piem?rojot savstarp?jas sertifik?ta autentifik?cija starp klientu un serveri.
Piez?me M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailus, pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo ?ie pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojumfailu release satur visus labojumfailus, kas bija iek?auta iepriek??j? labojumfailu pakotni. M?s iesak?m lietot p?d?j? labojumfailu presei, kas ietver labojumfailus, kas.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai App-V 4.6 SP1 instal?t.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?o labojumfailu aizst?j ??dus iepriek? izlaistie labojumfailu:
2586968 Labojumfailu pakotni 4 Microsoft lietojumprogrammu virtualiz?cijas 4.6 SP1: augusts 2011

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Visiem, kas atbalst?ja Windows Desktop Client versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mavcperf.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34629-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93229-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34629-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94029-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams192829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams202129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams202129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmc.dllNav piem?rojams97,73829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,69529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftcomp.dllNav piem?rojams1,99529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftcore.dllNav piem?rojams269,59629-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftdcc.exeNav piem?rojams14,88329-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftdde.exeNav piem?rojams14,63329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftevent.dllNav piem?rojams1,74929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfs2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfs2k3.sysNav piem?rojams53,91129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfsi.dllNav piem?rojams228,56229-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfslh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfslh.sysNav piem?rojams50,96729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfswin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfswin7.sysNav piem?rojams55,70329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfsxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfsxp.sysNav piem?rojams55,26129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftintf.dllNav piem?rojams51,33329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftldr.dllNav piem?rojams106,13429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftlist.exeNav piem?rojams65,30429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftlp.exeNav piem?rojams1,46529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftmime.comNav piem?rojams1,95729-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftmime.exeNav piem?rojams33,48829-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftplay2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplay2k3.sysNav piem?rojams2,00529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplaylh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplaylh.sysNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplaywin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplaywin7.sysNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplayxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplayxp.sysNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftpsr.dllNav piem?rojams15,36629-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredir2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredir2k3.sysNav piem?rojams1,96729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirlh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirlh.sysNav piem?rojams1,37729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirwin7.sysNav piem?rojams1,96129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirxp.sysNav piem?rojams1,37529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36129-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35529-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36329-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 47Nav piem?rojams
Sftsync.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sfttray.exeNav piem?rojams53,23129-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Sftuser.dllNav piem?rojams20,03629-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvol2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvol2k3.sysNav piem?rojams1,70329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvollh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvollh.sysNav piem?rojams2,28729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvolwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvolwin7.sysNav piem?rojams2,28729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvolxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvolxp.sysNav piem?rojams2,28129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvsa.exeNav piem?rojams2,06129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sgcliprv.dllNav piem?rojams9,51729-Nov-201121: 46Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalst?ja Windows Desktop Client versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mavcperf.dllNav piem?rojams1,41729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Mavinject32.exeNav piem?rojams1,44729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Mavinject64.exeNav piem?rojams1,45829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42929-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftcmc.dllNav piem?rojams97,74429-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69929-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69729-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,71129-Nov-201121: 49Nav piem?rojams
Sftcomp.dllNav piem?rojams1,40329-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftcore.dllNav piem?rojams277,67929-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftdcc.exeNav piem?rojams14,88329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftdde.exeNav piem?rojams15,24529-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftevent.dllNav piem?rojams2,34029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfs2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfs2k3.sysNav piem?rojams59,02429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfsi_wow64.dllNav piem?rojams228,13229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfslh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfslh.sysNav piem?rojams60,35229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfswin7.CATNav piem?rojams90929-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftfswin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfswin7.sysNav piem?rojams61,20429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfsxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftfsxp.sysNav piem?rojams65,46029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftintf.dllNav piem?rojams51,32929-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftldr.dllNav piem?rojams166,58229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftldr_wow64.dllNav piem?rojams113,92129-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftlist.exeNav piem?rojams65,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftlp.exeNav piem?rojams2,04729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftlp64.exeNav piem?rojams2,06829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftmime.comNav piem?rojams1,95729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftmime.exeNav piem?rojams33,48829-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplay2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplay2k3.sysNav piem?rojams2,01829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplaylh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplaylh.sysNav piem?rojams2,02229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplaywin7.CATNav piem?rojams1,49729-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftplaywin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplaywin7.sysNav piem?rojams2,02629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplayxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftplayxp.sysNav piem?rojams2,02629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftpsr.dllNav piem?rojams22,16829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredir2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredir2k3.sysNav piem?rojams1,38429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirlh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirlh.sysNav piem?rojams1,96629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirwin7.CATNav piem?rojams90329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftredirwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirwin7.sysNav piem?rojams1,96829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftredirxp.sysNav piem?rojams1.38029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,95029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,95029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftsync.dllNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sfttray.exeNav piem?rojams53,23129-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftuser.dllNav piem?rojams20,66629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvol2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvol2k3.sysNav piem?rojams2,21829-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvollh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvollh.sysNav piem?rojams2,22429-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvolwin7.CATNav piem?rojams91329-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Sftvolwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvolwin7.sysNav piem?rojams2,82629-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvolxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvolxp.sysNav piem?rojams2,22029-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sftvsa.exeNav piem?rojams1,46729-Nov-201121: 50Nav piem?rojams
Sgcliprv.dllNav piem?rojams9,40529-Nov-201121: 48Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalst?ja att?l?s darbvirsmas klientu versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mavcperf.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34629-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93229-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34629-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94029-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams192829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams202129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams202129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmc.dllNav piem?rojams97,73829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69929-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,69529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftcomp.dllNav piem?rojams1,99529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftcore.dllNav piem?rojams269,59629-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftdcc.exeNav piem?rojams14,88329-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftdde.exeNav piem?rojams14,63329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftevent.dllNav piem?rojams1,74929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftfs2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftfs2k3.sysNav piem?rojams53,91129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfsi.dllNav piem?rojams228,56229-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfslh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfslh.sysNav piem?rojams50,96729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfswin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfswin7.sysNav piem?rojams55,70329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfsxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfsxp.sysNav piem?rojams55,26129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftintf.dllNav piem?rojams51,33329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftldr.dllNav piem?rojams106,13429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftlist.exeNav piem?rojams65,30429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftlp.exeNav piem?rojams1,46529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftmime.comNav piem?rojams1,95729-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftmime.exeNav piem?rojams33,48829-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftplay2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplay2k3.sysNav piem?rojams2,00529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplaylh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplaylh.sysNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplaywin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplaywin7.sysNav piem?rojams2.00929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplayxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplayxp.sysNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftpsr.dllNav piem?rojams15,36629-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredir2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredir2k3.sysNav piem?rojams1,96729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirlh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirlh.sysNav piem?rojams1,37729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirwin7.sysNav piem?rojams1,96129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirxp.sysNav piem?rojams1,37529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36129-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35529-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36329-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94929-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35729-Nov-201121: 42Nav piem?rojams
Sftsync.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sfttray.exeNav piem?rojams53,23129-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Sftuser.dllNav piem?rojams20,03629-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvol2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvol2k3.sysNav piem?rojams1,70329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvollh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvollh.sysNav piem?rojams2,28729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvolwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvolwin7.sysNav piem?rojams2,28729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvolxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvolxp.sysNav piem?rojams2,28129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvsa.exeNav piem?rojams2,06129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sgcliprv.dllNav piem?rojams9,51729-Nov-201121: 41Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalst?ja att?l?s darbvirsmas klientu versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mavcperf.dllNav piem?rojams1,41729-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35229-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,94029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,34829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,35429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93629-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1 35029-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavcperfres.dllNav piem?rojams1,93429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Mavinject32.exeNav piem?rojams1,44729-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Mavinject64.exeNav piem?rojams1,45829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42929-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,00729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams142729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.42529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,42129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1.99929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams2,01529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftclientres.dllNav piem?rojams1,41929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftcmc.dllNav piem?rojams97,74429-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,27129-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29529-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,29729-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30529-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69929-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2.29929-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70529-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,70729-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams2,30129-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1.69729-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcmcres.dllNav piem?rojams1,71129-Nov-201121: 44Nav piem?rojams
Sftcomp.dllNav piem?rojams1,40329-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftcore.dllNav piem?rojams277,67929-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftdcc.exeNav piem?rojams14,88329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftdde.exeNav piem?rojams15,24529-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftevent.dllNav piem?rojams2,34029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfs2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfs2k3.sysNav piem?rojams59,02429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfsi_wow64.dllNav piem?rojams228,13229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfslh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfslh.sysNav piem?rojams60,35229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfswin7.CATNav piem?rojams90929-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftfswin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfswin7.sysNav piem?rojams61,20429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfsxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftfsxp.sysNav piem?rojams65,46029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftintf.dllNav piem?rojams51,32929-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftldr.dllNav piem?rojams166,58229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftldr_wow64.dllNav piem?rojams113,92129-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftlist.exeNav piem?rojams65,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftlp.exeNav piem?rojams2,04729-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftlp64.exeNav piem?rojams2,06829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftmime.comNav piem?rojams1,95729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftmime.exeNav piem?rojams33,48829-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplay2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplay2k3.sysNav piem?rojams2,01829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplaylh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplaylh.sysNav piem?rojams2,02229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplaywin7.CATNav piem?rojams1,49729-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftplaywin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplaywin7.sysNav piem?rojams2,02629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplayxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftplayxp.sysNav piem?rojams2,02629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftpsr.dllNav piem?rojams22,16829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredir2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredir2k3.sysNav piem?rojams1,38429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirlh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirlh.sysNav piem?rojams1,96629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirwin7.CATNav piem?rojams90329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftredirwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirwin7.sysNav piem?rojams1,96829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftredirxp.sysNav piem?rojams1.38029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,95029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,35629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,93829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,95029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,36229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94229-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsharedres.dllNav piem?rojams1,94629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftsync.dllNav piem?rojams2,01129-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sfttray.exeNav piem?rojams53,23129-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftuser.dllNav piem?rojams20,66629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvol2k3.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvol2k3.sysNav piem?rojams2,21829-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvollh.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvollh.sysNav piem?rojams2,22429-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvolwin7.CATNav piem?rojams91329-Nov-201121: 43Nav piem?rojams
Sftvolwin7.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvolwin7.sysNav piem?rojams2,82629-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvolxp.infNav piem?rojams9029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvolxp.sysNav piem?rojams2,22029-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sftvsa.exeNav piem?rojams1,46729-Nov-201121: 45Nav piem?rojams
Sgcliprv.dllNav piem?rojams9,40529-Nov-201121: 43Nav piem?rojams

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2645225 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 10. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2645225 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2645225

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com