Hotfix gói 5 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4,6 SP1: Tháng Mư?i Hai 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2645225 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix gói ch?a các b?n s?a l?i m?i nh?t cho ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (App-V) 4,6 Service Pack 1 (SP1). Gói hotfix này là ngày tháng 2011.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix này

Gói hotfix này các đ?a ch? các v?n đ? sau:
 • Gi? đ?nh r?ng b?n có m?t ?ng d?ng b? đư?c qu?n l? b?i System Center Virtual Machine Manager ho?c b?ng tài s?n trí tu?. N?u b?n ch?y ?ng d?ng này b?ng cách s? d?ng trương m?c h? th?ng, thư m?c SoftGrid khách đư?c di chuy?n vào h? sơ h? th?ng. Tuy nhiên, hành vi này gây ra s? m?t mát c?a thi?t l?p ngư?i dùng ho?c l?ng nhau SoftGrid khách hàng thư m?c. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i t?o các m?c đăng k? sau đây sau khi b?n áp d?ng hotfix gói này:
  Đ?a đi?m: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Softgrid\4.5\Client\Configuration
  M?c: ExpandUserDataDirectoryAsUser
  Type: REG_DWORD
  Giá tr?: 1
 • ?o hóa ?ng d?ng khách hàng không b?t đ?u m?t ?ng d?ng b? ngay c? khi các gói ph?n m?m ?ng d?ng đư?c n?p đ?y đ? trong b? nh? cache App-V. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H? th?ng không th? t?m th?y đư?ng d?n ch? đ?nh
 • N?u b?n không đư?c trao quy?n hành chính, HTTPS streaming th?t b?i khi xác th?c l?n nhau ch?ng ch? đư?c áp d?ng gi?a máy khách và máy ch?.
Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i hotfix ch?a hotfix t?t c? đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m hotfix trư?c đó. Chúng tôi khuy?n khích b?n n?p b?n hotfix g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n mu?n.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có ?ng d?ng-V 4,6 SP1 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? hotfix trư?c đây phát hành sau đây:
2586968 Hotfix gói 4 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4,6 SP1: August 2011

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.346 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.932 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.346 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94029-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.92829-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.001 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.02129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.02129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmc.dllKhông áp d?ng97,73829-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.69929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,30729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,30729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.309 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,69529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.309 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftcomp.dllKhông áp d?ng1.99529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftcore.dllKhông áp d?ng269,59629-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftdcc.exeKhông áp d?ng14,88329-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftdde.exeKhông áp d?ng14,63329-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftevent.dllKhông áp d?ng1.74929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfs2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfs2k3.sysKhông áp d?ng53,91129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfsi.dllKhông áp d?ng228,56229-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfslh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfslh.sysKhông áp d?ng50,96729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfswin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfswin7.sysKhông áp d?ng55,70329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfsxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfsxp.sysKhông áp d?ng55,26129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftintf.dllKhông áp d?ng51,33329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftldr.dllKhông áp d?ng106,13429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftlist.exeKhông áp d?ng65,30429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftlp.exeKhông áp d?ng1,46529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftmime.comKhông áp d?ng1,95729-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftmime.exeKhông áp d?ng33,48829-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftplay2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplay2k3.sysKhông áp d?ng2.00529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplaylh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplaylh.sysKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplaywin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplaywin7.sysKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplayxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplayxp.sysKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftpsr.dllKhông áp d?ng15,36629-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredir2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredir2k3.sysKhông áp d?ng1,96729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirlh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirlh.sysKhông áp d?ng1.37729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirwin7.sysKhông áp d?ng1.961 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirxp.sysKhông áp d?ng1.37529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.36129-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.35329-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,93929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.35329-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,93929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35529-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36329-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 47Không áp d?ng
Sftsync.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sfttray.exeKhông áp d?ng53,23129-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Sftuser.dllKhông áp d?ng20,03629-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvol2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvol2k3.sysKhông áp d?ng1,70329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvollh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvollh.sysKhông áp d?ng2,28729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvolwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvolwin7.sysKhông áp d?ng2,28729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvolxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvolxp.sysKhông áp d?ng2,28129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvsa.exeKhông áp d?ng2.061 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sgcliprv.dllKhông áp d?ng9,51729-Nov-201121: 46Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllKhông áp d?ng1,41729-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.354 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.354 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Mavinject32.exeKhông áp d?ng1.447 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Mavinject64.exeKhông áp d?ng145829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.001 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.007 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.429 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.007 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftcmc.dllKhông áp d?ng97,74429-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29529-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.69929-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,69729-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.71129-Nov-201121: 49Không áp d?ng
Sftcomp.dllKhông áp d?ng1,40329-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftcore.dllKhông áp d?ng277,67929-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftdcc.exeKhông áp d?ng14,88329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftdde.exeKhông áp d?ng15,24529-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftevent.dllKhông áp d?ng2,34029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfs2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfs2k3.sysKhông áp d?ng59,02429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllKhông áp d?ng228,13229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfslh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfslh.sysKhông áp d?ng60,35229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfswin7.CATKhông áp d?ng90929-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftfswin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfswin7.sysKhông áp d?ng61,20429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfsxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftfsxp.sysKhông áp d?ng65,46029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftintf.dllKhông áp d?ng51,32929-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftldr.dllKhông áp d?ng166,58229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllKhông áp d?ng113,92129-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftlist.exeKhông áp d?ng65,94429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftlp.exeKhông áp d?ng2,04729-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftlp64.exeKhông áp d?ng2.06829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftmime.comKhông áp d?ng1,95729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftmime.exeKhông áp d?ng33,48829-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplay2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplay2k3.sysKhông áp d?ng2.018 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplaylh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplaylh.sysKhông áp d?ng2,02229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplaywin7.CATKhông áp d?ng1.49729-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftplaywin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplaywin7.sysKhông áp d?ng2,02629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplayxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftplayxp.sysKhông áp d?ng2,02629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftpsr.dllKhông áp d?ng22,16829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredir2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredir2k3.sysKhông áp d?ng1,38429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirlh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirlh.sysKhông áp d?ng1,96629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirwin7.CATKhông áp d?ng90329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftredirwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirwin7.sysKhông áp d?ng1,96829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftredirxp.sysKhông áp d?ng1.38029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.95029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.95029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.36029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftsync.dllKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sfttray.exeKhông áp d?ng53,23129-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftuser.dllKhông áp d?ng20,66629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvol2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvol2k3.sysKhông áp d?ng2,21829-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvollh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvollh.sysKhông áp d?ng2,22429-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvolwin7.CATKhông áp d?ng91329-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Sftvolwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvolwin7.sysKhông áp d?ng2,82629-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvolxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvolxp.sysKhông áp d?ng2,22029-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sftvsa.exeKhông áp d?ng1,46729-Nov-201121: 50Không áp d?ng
Sgcliprv.dllKhông áp d?ng9,40529-Nov-201121: 48Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Remote Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.346 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.932 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.346 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94029-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.92829-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.001 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.02129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.02129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmc.dllKhông áp d?ng97,73829-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.69929-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,30729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,30729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.309 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,69529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.303 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.309 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftcomp.dllKhông áp d?ng1.99529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftcore.dllKhông áp d?ng269,59629-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftdcc.exeKhông áp d?ng14,88329-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftdde.exeKhông áp d?ng14,63329-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftevent.dllKhông áp d?ng1.74929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftfs2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftfs2k3.sysKhông áp d?ng53,91129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfsi.dllKhông áp d?ng228,56229-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfslh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfslh.sysKhông áp d?ng50,96729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfswin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfswin7.sysKhông áp d?ng55,70329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfsxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfsxp.sysKhông áp d?ng55,26129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftintf.dllKhông áp d?ng51,33329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftldr.dllKhông áp d?ng106,13429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftlist.exeKhông áp d?ng65,30429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftlp.exeKhông áp d?ng1,46529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftmime.comKhông áp d?ng1,95729-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftmime.exeKhông áp d?ng33,48829-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftplay2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplay2k3.sysKhông áp d?ng2.00529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplaylh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplaylh.sysKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplaywin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplaywin7.sysKhông áp d?ng2.00929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplayxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplayxp.sysKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftpsr.dllKhông áp d?ng15,36629-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredir2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredir2k3.sysKhông áp d?ng1,96729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirlh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirlh.sysKhông áp d?ng1.37729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirwin7.sysKhông áp d?ng1.961 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirxp.sysKhông áp d?ng1.37529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.36129-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.35329-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,93929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.35329-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,93929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35929-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35529-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36329-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.949 ngư?i29-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35729-Nov-201121: 42Không áp d?ng
Sftsync.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sfttray.exeKhông áp d?ng53,23129-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Sftuser.dllKhông áp d?ng20,03629-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvol2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvol2k3.sysKhông áp d?ng1,70329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvollh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvollh.sysKhông áp d?ng2,28729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvolwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvolwin7.sysKhông áp d?ng2,28729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvolxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvolxp.sysKhông áp d?ng2,28129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvsa.exeKhông áp d?ng2.061 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sgcliprv.dllKhông áp d?ng9,51729-Nov-201121: 41Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Remote Desktop Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllKhông áp d?ng1,41729-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.354 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,35229-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1,94029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.34829-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.354 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.936 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.35029-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavcperfres.dllKhông áp d?ng1.93429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Mavinject32.exeKhông áp d?ng1.447 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Mavinject64.exeKhông áp d?ng145829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.001 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.007 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,00329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.429 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.007 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.427 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.01329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,42529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.42129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2.017 ngư?i29-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1.99929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng2,01529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftclientres.dllKhông áp d?ng1,41929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftcmc.dllKhông áp d?ng97,74429-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27529-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,27129-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29529-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2,29729-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.305 ngư?i29-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.69929-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70129-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.29929-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.70529-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,70729-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng2.301 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1,69729-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcmcres.dllKhông áp d?ng1.71129-Nov-201121: 44Không áp d?ng
Sftcomp.dllKhông áp d?ng1,40329-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftcore.dllKhông áp d?ng277,67929-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftdcc.exeKhông áp d?ng14,88329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftdde.exeKhông áp d?ng15,24529-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftevent.dllKhông áp d?ng2,34029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfs2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfs2k3.sysKhông áp d?ng59,02429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllKhông áp d?ng228,13229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfslh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfslh.sysKhông áp d?ng60,35229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfswin7.CATKhông áp d?ng90929-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftfswin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfswin7.sysKhông áp d?ng61,20429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfsxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftfsxp.sysKhông áp d?ng65,46029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftintf.dllKhông áp d?ng51,32929-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftldr.dllKhông áp d?ng166,58229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllKhông áp d?ng113,92129-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftlist.exeKhông áp d?ng65,94429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftlp.exeKhông áp d?ng2,04729-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftlp64.exeKhông áp d?ng2.06829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftmime.comKhông áp d?ng1,95729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftmime.exeKhông áp d?ng33,48829-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplay2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplay2k3.sysKhông áp d?ng2.018 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplaylh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplaylh.sysKhông áp d?ng2,02229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplaywin7.CATKhông áp d?ng1.49729-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftplaywin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplaywin7.sysKhông áp d?ng2,02629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplayxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftplayxp.sysKhông áp d?ng2,02629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftpsr.dllKhông áp d?ng22,16829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredir2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredir2k3.sysKhông áp d?ng1,38429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirlh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirlh.sysKhông áp d?ng1,96629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirwin7.CATKhông áp d?ng90329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftredirwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirwin7.sysKhông áp d?ng1,96829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftredirxp.sysKhông áp d?ng1.38029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.95029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,35629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.938 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.95029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.36029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,36229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94229-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1.944 ngư?i29-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsharedres.dllKhông áp d?ng1,94629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftsync.dllKhông áp d?ng2,01129-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sfttray.exeKhông áp d?ng53,23129-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftuser.dllKhông áp d?ng20,66629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvol2k3.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvol2k3.sysKhông áp d?ng2,21829-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvollh.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvollh.sysKhông áp d?ng2,22429-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvolwin7.CATKhông áp d?ng91329-Nov-201121: 43Không áp d?ng
Sftvolwin7.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvolwin7.sysKhông áp d?ng2,82629-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvolxp.infKhông áp d?ng9029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvolxp.sysKhông áp d?ng2,22029-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sftvsa.exeKhông áp d?ng1,46729-Nov-201121: 45Không áp d?ng
Sgcliprv.dllKhông áp d?ng9,40529-Nov-201121: 43Không áp d?ng

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2645225 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2645225 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2645225

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com