B?n C?p Nh?t DNS năng đ?ng không ho?t đ?ng n?u d?ch v? khách hàng DHCP d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Máy khách không g?i h? th?ng tên năng đ?ng tên mi?n (DNS) C?p nh?p vào h? ph?c v? DNS m?c dù các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS tùy ch?n đư?c ch?n.

B?n nh?n đư?c l?i sau bu?c đăng k? DNS:
IPCONFIG /REGISTERDNS
C?u h?nh IP Windows 2000
L?i: H? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? r?.
: Tên DNS làm m?i
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng s? d?ng các netdiag /fix l?nh đ? s?a v?n đ? đăng k? DNS:
C?nh báo!
LDAP không th? đăng k? SPN k? l?c<fqdn></fqdn>

NGUYÊN NHÂN

Đăng k? DNS năng đ?ng d?a vào các d?ch v? khách hàng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đ? th?c hi?n C?p Nh?t năng đ?ng. Khi b?n vô hi?u hoá ho?c thi?t l?p d?ch v? khách hàng DHCP đ? b?t đ?u b?ng tay, nó ngăn ng?a thông tin C?p Nh?t DNS năng đ?ng x?y ra. Ngay c? khi khách hàng ho?c máy ch? s? d?ng m?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP) t?nh, d?ch v? khách hàng DHCP ph?i ch?y b?n C?p Nh?t DNS năng đ?ng x?y ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i c?u h?nh d?ch v? khách hàng DHCP đ? t? đ?ng ch?y khi kh?i đ?ng h? th?ng máy tính c?a b?n.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n yêu c?u DNS tên đư?c đăng k? ngay l?p t?c, các d?ch v? khách hàng DHCP có th? đư?c kh?i đ?ng l?i ngay l?p t?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
net start dhcp
Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các tên đư?c đăng k? m?t cách chính xác khi b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? khách hàng DHCP, b?n nên g? các ipconfig l?nh v?i các registerdns tùy ch?n:
ipconfig /registerdns
N?u máy tính c?a b?n là đi?u khi?n vùng, b?n ph?i t? ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? NetLogon. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
net stop netlogon
net b?t đ?u netlogon
Đ? thêm thông tin v? DNS Client d?ch v? và b?n C?p Nh?t năng đ?ng xem Windows 2000 DNS gi?y tr?ng, đó là có s?n t?i Web site c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com
Ngoài ra, trong Windows 2000 Server, b?n có th? t?m thông tin trong tr? giúp. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Trợ giúp, trên các Ch? s? tab. đi?u hư?ng đ?n "DNS năng đ?ng C?p Nh?t, t?ng quan v?" và sau đó đ?n m?t ph?n mang tên "ví d?: làm th? nào năng đ?ng C?p Nh?t công tr?nh."

Chú ý N?u d?ch v? khách hàng DHCP không ch?y vào m?t nút c?m Windows 2000 Advanced Server MSCS b?n c?ng có th? th?y c?nh báo sau đây trong s? ghi s? ki?n h? th?ng:
Id s? ki?n: 1119
Ngu?n: clussvc
Lo?i: c?nh báo
Mô t?: Đăng k? đ?a DNS tên 'ch? IP c?a c?m tài nguyên' cho ngu?n tài nguyên tên m?ng 'Tên c?a tài nguyên c?m' th?t b?i v? nguyên nhân sau: máy ch? DNS th?t b?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 264539 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB264539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com