Pieejams atjaunin?jums datoriem, kuros instal?ts AMD FX, AMD Opteron 4200, AMD Opteron 6200 vai AMD Bulldozer s?rijas procesors un kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2645594 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? sniegta inform?cija par atjaunin?jumu datoriem, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 un kuros instal?ts k?ds no t?l?k nor?d?to s?riju procesoriem.
 • AMD FX
 • AMD Opteron 4200/4300
 • AMD Opteron 6200/6300
 • AMD Opteron Bulldozer
Pa?laik oper?t?jsist?m?s Windows 7 un Windows Server 2008 R2 izmantot?s centr?l? procesora pl?no?anas metodes nav optimiz?tas AMD Bulldozer mode?a arhitekt?rai. ?? arhitekt?ra tiek lietota AMD FX s?rijas, AMD Opteron 4200/4300 s?rijas un AMD Opteron 6200/6300 s?rijas procesoros. T?p?c daudzpavedienu darba slodzes nevar optim?li izplat?t datoros, kuros vid? ar maz?k pavedieniem instal?ts viens no ?iem procesoriem. Tas var samazin?t sist?mas veiktsp?ju da??m lietojumprogramm?m.

Svar?gi! Baro?anas p?rvald?bas politika procesora kodolu novieto?anai dator? var ne?aut ?im atjaunin?jumam nodro?in?t v?lamo veiktsp?jas palielin?jumu. Lai atsp?jotu kodolu novieto?anu, instal?jiet labojumfailu, kas aprakst?ts Microsoft zin??anu b?zes (KB) rakst? 2646060.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas k?dai no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Windows 7
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, nav nepiecie?ams veikt re?istra izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Ar ?o atjaunin?juma versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir t?l?k nor?d?taj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datums un laiks var tikt main?ti, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes saist?b? ar inform?ciju par failiem oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR l?meni (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var atpaz?t p?c faila versijas numura, k? tas ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai pla?a laidiena labojumi, kas ir paredz?ti izplat?tu un ?oti svar?gu probl?mu nov?r?anai. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • Katr? vid? instal?tie MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum) ir nor?d?ti atsevi??i sada?? Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi atjaunin?to komponentu st?vok?a uztur??anai. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177303,968,36824-Nov-201106:36Not applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177303,913,58424-Nov-201106:36Not applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218663,971,44024-Nov-201106:33Not applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218663,916,65624-Nov-201106:33Not applicable
Powrprof.dll6.1.7601.17730145,92024-Nov-201106:22
Powrprof.dll6.1.7601.21866145,92024-Nov-201106:19
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177305,559,15224-Nov-201107:30
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218665,560,68824-Nov-201107:22
Powrprof.dll6.1.7601.17730166,91224-Nov-201107:17
Powrprof.dll6.1.7601.21866166,91224-Nov-201107:11
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Papildinform?cija par failiem

Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_2dc11e5b8725bc103ad85d9014a63c9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_16cb00e87fc3192e.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameX86_88c5023df903516a0c10fc42bbe18a1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_54b4d01bb92b5a0a.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameX86_b7824833a4340cc0bc3d0b7c7f471380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_71048f0353670f5f.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameX86_db44d21e36e57293a4d87460fa4e0bf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_281a4137bd4f8c6a.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_6e1e2e581278f847.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:22
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_6e8d5d1b2ba983ee.manifest
File versionNot applicable
File size16,151
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:23
File nameX86_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_a5076b185b2e4550.manifest
File versionNot applicable
File size3,069
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:16
File nameX86_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a57699db745ed0f7.manifest
File versionNot applicable
File size3,069
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:16
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_2dc11e5b8725bc103ad85d9014a63c9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_72e99c6c38208a64.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_353308bd502801e6ce3b49f8762609e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_2754f68f22bf6a87.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_42c06791739a8341118fac980226ef13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ffc2ef450274e471.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_4a242f7b540bb3910de63c70553c18d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_4edc930bd9612f8c.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_776535ea1ac84184aea982d3fe99e184_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_d10c726eaf1775a1.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_7f218ae293910621bf56988e85af7091_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_f94b4afde062b430.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_88c5023df903516a0c10fc42bbe18a1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b0d36b9f7188cb40.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_97906969ff7ba521367ba8a4ecb91492_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_5de734ed64900f5b.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_a3c24c92eae8d28602ee970cf0a54b16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_fe362fe6ee2da860.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_b7824833a4340cc0bc3d0b7c7f471380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_cd232a870bc48095.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_c6245ef6caa27d706f2b885da1bf9946_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_084a17cb2cd864f7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_db44d21e36e57293a4d87460fa4e0bf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_8438dcbb75acfda0.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)21:47
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_ca3cc9dbcad6697d.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:18
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_caabf89ee406f524.manifest
File versionNot applicable
File size15,291
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:11
File nameAmd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_0126069c138bb686.manifest
File versionNot applicable
File size3,073
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:12
File nameAmd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_0195355f2cbc422d.manifest
File versionNot applicable
File size3,073
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:04

Rekviz?ti

Raksta ID: 2645594 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbautohotfix KB2645594

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com