Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?ng đáp ?ng n?u b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t máy tính có nhi?u màn h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2645611 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n k?t n?i nhi?u màn h?nh v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n đăng nh?p và sau đó khóa máy tính.
 • B?n đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t phiên làm vi?c t? xa t? m?t máy tính khác.
 • B?n đóng phiên t? xa mà không c?n đăng xu?t.
 • B?n c? g?ng đăng nh?p vào máy tính c?c b?.
Trong t?nh hu?ng này, máy tính ng?ng đáp ?ng, và màn h?nh hi?n th? m?t màn h?nh màu đen.

Lưu ? Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.211002,350,08030-Nov-201103: 34x 86
Win32k.sys6.1.7601.218692,350,59230-Nov-201103: 27x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.211003,146,75230-Nov-201104: 15x 64
Win32k.sys6.1.7601.218693,147,26430-Nov-201103: 55x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.211007,447,55230-Nov-201103: 29IA-64
Win32k.sys6.1.7601.218697,440,89630-Nov-201103: 24IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_ea62e34e6136d325abc8af1379a830ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_242cf55c2ecfc26d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pX86_f970db537e5e432ddbdddbf53bd6161f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_a98d4dece7216b79.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_b9a4ce1d14bbc2ec.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,086
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_bb537613120a874b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,086
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 19
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_222c9f60a2661b2b2e7ef5fce9d5712c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_1cb69d45d4b18554.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_51df461d5f8d5702872f7a42af7e878c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_308ea1b4fcf13d3f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_5863680b8d27b2fcbc62b1ab7b701641_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_329b730b69cedf35.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_73cbece249924b72f6ce7d2803fa7bfc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_28d6f9f43e4c5e5a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_8c496c1f09baa3a111e32620eda1fe2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_61cec3b65fd50d57.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_a76e24380814ffa575949f7953fc5130_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_59b4093805d09323.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_15c369a0cd193422.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 18
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_17721196ca67f881.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 03
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_201813f30179f61d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_21c6bbe8fec8ba7c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_59c2637c86bb58fee7f3e68bff1d9d45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_9171590e915127a1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pIa64_a34b007b313e0c14e11ac7f1e7c711f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_cca6b4543c55343b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)11: 33
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_b9a6721314b9cbe8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,088
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 55
Tên t?pIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_bb551a0912089047.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,088
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 42
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_201813f30179f61d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_21c6bbe8fec8ba7c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)30-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 53

Thu?c tính

ID c?a bài: 2645611 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2645611 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2645611

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com