Ir pieejams atjaunin?jums, kas selekt?vi atsp?jo Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 Core Parking funkcija

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2646060 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?is raksts iepaz?stina atjaunin?jumu, kas ?auj selekt?vi atsl?gt Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 Core Parking funkcija, ja AMD FX, AMD Opteron 4200 s?rijas vai AMD Opteron 6200 Series procesors ir instal?ts labojumfails uzst?d?t?jam.

Pa?laik CPU jaudas politiku, ko izmanto Windows 7 un Windows Server 2008 R2 nav optimiz?ta dual core AMD buldozers modu?u arhitekt?ru. ?? arhitekt?ra ir atrodama uz AMD FX s?rijas, AMD Opteron 4200 s?rijas un AMD Opteron 6200 s?rijas procesori. Tas var novest pie samazin?ta sist?mas veiktsp?ju ar vair?kpavedienu slodz?m vid? viegli v?tni.

Instal?jot ?o atjaunin?jumu, buldozers modu?i b?s maz?ka iesp?ja sasniegt C6 ener?ijas st?vokl?. Tas potenci?li rada palielin?tu ener?ijas pat?ri?u vair?k viegli v?tni vid?s.

Svar?gi! Lietojot ?o atjaunin?jumu, nevar atgriezties iestat?jumus, atinstal?jot ?o atjaunin?jumu. ?is atjaunin?jums ir j?uzst?da tikai datoros, kuros ir uzst?d?ts KB2645594.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par 1. servisa pakotni oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Pasaul? ?? labojumfaila versijai instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mju
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsServisa atzars
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mammai failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir uzskait?ti atsevi??i programm? "papildu faila inform?ciju par Windows Server 2008 R2 un Windows 7" sada??. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas katalogu faili, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, tiek parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Disablecp.exe6.1.7601.2187014,24005-Dec-201121:31
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Disablecp.exe6.1.7601.2187015,26405-Dec-201121:05

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Papildinform?cija par failu

Papildu inform?ciju par failiem oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsX86_42c42e5ae339e09319fd2ffec37b47a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_cf273328a1404d78.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums719
Datums (UTC)06-Dec-2011
Laiks (UTC)07:40
Faila v?rds un uzv?rdsX86_9eeb4f9fef67cb30acfb7c030e7242e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_73e044e9f4a62762.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums719
Datums (UTC)06-Dec-2011
Laiks (UTC)07:40
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft-windows-p...ecoreparking oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_6b5f3761a702ea53.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums975
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laiks (UTC)06:38
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft-windows-p...ecoreparking oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6bba939ec043addc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums975
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laiks (UTC)06:26
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_c41a4873cc2fb872fef1d7b682e73604_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_99d361aab79e3208.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums723
Datums (UTC)06-Dec-2011
Laiks (UTC)07:40
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_d683960f2fa5f94b586d710c7f24ab5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_41f11363269ff9a3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums723
Datums (UTC)06-Dec-2011
Laiks (UTC)07:40
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-p...ecoreparking oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_c77dd2e55f605b89.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums983
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laiks (UTC)07:39
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-p...ecoreparking oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_c7d92f2278a11f12.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums983
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laiks (UTC)07:27

Rekviz?ti

Raksta ID: 2646060 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB2646060 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2646060

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com