M?t b?n C?p Nh?t có ch?n l?c t?t tính Core đ?u xe năng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2646060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n c?p nh?t cho phép tr?nh cài đ?t hotfix ph?i có ch?n l?c t?t tính Core đ?u xe năng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 n?u m?t b? x? l? AMD FX, AMD Opteron 4200 Series ho?c AMD Opteron 6200 Series đư?c cài đ?t.

Hi?n nay, các chính sách năng lư?ng CPU đư?c s? d?ng b?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 không t?i ưu hóa cho l?i kép AMD máy ?i ki?n trúc mô-đun. Ki?n trúc này đư?c t?m th?y trên lo?t AMD FX, AMD Opteron 4200 Series và b? vi x? l? AMD Opteron 6200 Series. Đi?u này có th? d?n đ?n hi?u năng h? th?ng gi?m v?i multithreaded kh?i lư?ng công vi?c trong các môi trư?ng nh?-ren.

Khi b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t, xe ?i đ?t mô-đun s? ít có kh? năng đ?t đư?c tr?ng thái năng lư?ng C6. Đi?u này có kh? năng k?t qu? trong tăng công su?t tiêu th? trong b? nh?-ren môi trư?ng.

Quan tr?ng N?u b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không th? tr? l?i các thi?t l?p b?ng cách tháo cài đ?t b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này ch? nên đư?c cài đ?t trên máy tính có KB2645594 đư?c cài đ?t.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Disablecp.exe6.1.7601.2187014,24005-Dec-201121: 31
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Disablecp.exe6.1.7601.2187015,26405-Dec-201121: 05

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_42c42e5ae339e09319fd2ffec37b47a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_cf273328a1404d78.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)06-Dec-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
Tên t?pX86_9eeb4f9fef67cb30acfb7c030e7242e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_73e044e9f4a62762.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)06-Dec-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ecoreparking-oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_6b5f3761a702ea53.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin975
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 38
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ecoreparking-oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6bba939ec043addc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin975
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 26
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_c41a4873cc2fb872fef1d7b682e73604_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_99d361aab79e3208.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)06-Dec-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
Tên t?pAmd64_d683960f2fa5f94b586d710c7f24ab5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_41f11363269ff9a3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)06-Dec-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ecoreparking-oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17735_none_c77dd2e55f605b89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin983
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 39
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ecoreparking-oneoff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_c7d92f2278a11f12.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin983
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 27

Thu?c tính

ID c?a bài: 2646060 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB2646060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2646060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com