SMB2 direktorija ke?atmi?a nav atjaunota pareizi, ja fails ir izdz?sts, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2646563 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Piek??t koplietojamai mapei, no datora, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Koplieto?anas mapes atrodas att?l? dator?.
 • Dator?, kuru lietojat, ir zem lielas slodzes.
 • Fails ir izdz?sts koplietojam? map?.
 • J?s m??in?t izveidot jaunu failu koplietojam? map?, kas ir t?ds pats nosaukums k? dz?st failu.
?aj? scen?rij? faila izveides m??in?juma var neizdoties. Bez tam, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
FILE_EXISTS

IEMESLS

?? probl?ma rodas hronometr??as jaut?jumu novirz servera zi?ojumu bloka (SMB) versija 2 (Mrxsmb20.sys). Kad rodas ?? laika probl?ma, direktorija ke?atmi?a nav atjaunota pareizi.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2109797,28024-Nov-201104: 14x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2186696,76824-Nov-201104: 09x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21097128,51224-Nov-201104: 32x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21866128,00024-Nov-201104: 23x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21097313,34424-Nov-201103: 30IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21866310,78424-Nov-201103: 20IA-64

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atsp?jojiet SMB2 direktorija ke?atmi?u.

Piez?meAtsp?jot SMB2 direktorija ke?atmi?u var b?t negat?va ietekme uz veiktsp?ju. Pla??ku inform?ciju par to, k? atsp?jot ke?atmi?u direktorij?, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par SMB2 klienta novirz ke?atmi?as

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_2465794767a198d1a0ccdca868a588df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_c9ce436080d07b94.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsX86_aa2298554b62be7b0158384060f322e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_30a99312e1e81ad6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8b31fad2043d89d5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,035
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 21
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8d37f116014c527c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,035
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 24
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_8e7cad98418286868f94fa69d5eee171_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_2d1b5d6a354e9637.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsAmd64_b59a5b0efe06ee1e6e8a48449685528c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8e57f20c983c52c0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e7509655bc9afb0b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,039
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 21
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e9568c99b9a9c3b2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,039
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 13
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_3b48ce75767948f8e2dbbb95c42bd44a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_1ae25ed5eb4a5f45.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsIa64_99a0b8152c34ab008c08b96bf87e387b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_98fede0929eecb57.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 40
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8b339ec8043b92d1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,037
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 47
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8d39950c014a5b78.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,037
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 39

Rekviz?ti

Raksta ID: 2646563 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2646563 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2646563

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com