Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ki?m tra k?t n?i t?i ngu?n d? li?u d? li?u truy c?p công c?: "không th? t?i 'msdrda.dll': th? t?c ch? đ?nh không t?m th?y"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2646715 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows XP.
 • B?n đ? cài đ?t m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft OLE DB Provider for DB2 3.0 đ? đư?c cài đ?t, và m?t b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng bao g?m các t?p tin Msdrda.dll. T?p này có m?t phiên b?n t?p 8.0.4302.0 ho?c m?t phiên b?n sau này.
  • Ho?c, các nhà cung c?p d? li?u đư?c cài đ?t trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cumulative Update 1 (CU1).
Trong trư?ng h?p này, khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t Universal d? li?u liên k?t (UDL) và ki?m tra k?t n?i v?i các ngu?n d? li?u trong công c? truy c?p d? li?u (DAT), b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i như sau:
 • Khi b?n b?m vào K?t n?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Unhandled ngo?i l? đ? x?y ra trong ?ng d?ng c?a b?n.

  Không th? n?p 'msdrda.dll': th? t?c ch? đ?nh không t?m th?y. (Ngo?i l? t? HRESULT: 0x8007007F).
 • Khi b?n b?m vào M?u truy v?n ho?c Gói, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không t?m th?y đi?m nh?p c?nh

  Th? t?c nh?p c?nh đi?m RegGetValueA không có th? đư?c đ?t trong thư vi?n liên k?t đ?ng ADVAPI32.DLL

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t C?p Nh?t trư?c đ? các OLE DB Provider for DB2 thêm m?t cu?c g?i đ?n các API RegGetValue. RegGetValue API không đư?c h? tr? trong các phiên b?n 32-bit c?a Windows XP. Các l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra khi các OLE DB Provider for DB2 g?i API không đư?c h? tr?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Microsoft OLE DB Provider for DB2 3,0

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho DB2 3.0, 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.0.4318.2632,65613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Ddmstr.dll8.0.4318.267,40813-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4318.2788,37613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Msdrda.dll8.0.4318.2902,99213-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho DB2 3.0, 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.0.4318.2632,65613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Ddmstr.dll8.0.4318.267,40813-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4318.2788,37613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Msdrda.dll8.0.4318.2902,99213-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Db2oledb.dll8.0.4318.2883,02413-Tháng mư?i hai-201123: 19x 64
Ddmstr.dll8.0.4318.255,12013-Tháng mư?i hai-201123: 19x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4318.2788,37613-Tháng mư?i hai-201123: 19x 86
Msdrda.dll8.0.4318.21,553,23213-Tháng mư?i hai-201123: 19x 64
Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho DB2 3.0, IA-64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.0.4318.2632,65613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Ddmstr.dll8.0.4318.267,40813-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4318.2788,37613-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Msdrda.dll8.0.4318.2902,99213-Tháng mư?i hai-201123: 14x 86
Db2oledb.dll8.0.4318.21,724,75213-Tháng mư?i hai-201123: 25IA-64
Ddmstr.dll8.0.4318.260,75213-Tháng mư?i hai-201123: 25IA-64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4318.2788,37613-Tháng mư?i hai-201123: 25x 86
Msdrda.dll8.0.4318.22,439,50413-Tháng mư?i hai-201123: 25IA-64


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2646715 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2646715 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2646715

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com