Kh?c ph?c: M?t 404.17 l?i khi b?n c? g?ng truy c?p extensionless URL trên các trang web đư?c lưu tr? trong IIS 7.0 ho?c trong IIS 7.5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2646735 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính đang ch?y Internet Information Services (IIS) 7,0 hay IIS 7.5 và b?n cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework 4.0 trên máy tính.
  • B?n cài đ?t Service Pack 1 (SP1) cho Windows 7 và SP1 for Windows Server 2008 R2.
  • B?n c?u h?nh m?t ASP.NET d?a trên trang web có s? d?ng k? t? đ?i di?n MIME ánh x?.
Trong trư?ng h?p này, các b?n đ? MIME k? t? đ?i di?n không th? làm vi?c m?t cách chính xác. Khi m?t khách hàng yêu c?u c? g?ng truy c?p vào m?t extensionless URL đó liên k?t đ?n m?t t?p tin t?nh extensionless trên trang web, theo yêu c?u khách hàng không.Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?i h? ph?c v?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm t?t l?i

L?i HTTP 404.17 - không t?m th?y

N?i dung đư?c yêu c?u có th? k?ch b?n và s? không đư?c ph?c v? b?i x? l? t?p tin t?nh đư?c.Thông tin chi ti?t l?i:

Mô-đun StaticFileModule

Thông báo ExecuteRequestHandler

X? l? StaticFile

M? l?i 0x80070032


NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra b?i v? có m?t cu?c xung đ?t gi?a IIS h? tr? cho các URL extensionless và extensionless URL ch?c năng trong ASP.NET 4.0.

Khi m?t khách hàng yêu c?u đư?c g?i đ?n IIS cho m?t t?p tin t?nh mà có không có ph?n m? r?ng, MIME k?t h?p s? x?y ra trong n?i b?, và IIS s? xác đ?nh là không có ph?n m? r?ng tên t?p. Sau đó, IIS c? g?ng đ? t?m ki?m các thu?c tính ph?n m? r?ng tên t?p có ch?a m?t giá tr? chu?i r?ng. Tuy nhiên, IIS ngăn cách thêm m?t b?n đ? MIME có m?t chu?i r?ng.

GI?I PHÁP

Hotfix này cho phép c?u h?nh IIS đ? cho phép m?t chu?i r?ng MIME đ? m?c c?u h?nh m?t cách chính xác c?u h?nh các URL Extensionless qua x? l? t?p tin t?nh và MIME Maps. V? v?y, b?n c?ng ph?i thay đ?i c?u h?nh ?ng d?ng đ? thêm chu?i r?ng MIME đ?, trong khi đó, trư?c khi b?n cài đ?t ASP.NET 4,0 Extensionless URL, m?t k? t? đ?i di?n "*" b?n đ? có th? đ? làm vi?c.

Sau khi b?n cài đ?t hotfix cho gi?n đ?, h?y ch?y l?nh sau đ? c?u h?nh chu?i r?ng MimeMap:

appcmd.exe đ?t c?u h?nh "TestSite"-section:system.webServer/staticContent / + "[fileExtension ='" "" "" "', mimeType = '?ng d?ng/octet-d?ng']"

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có IIS 7.5 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này. Hotfix này có th? đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows 7
  • C?a s? 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u IIS đang ch?y khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng81,7461-Dec-1123: 35Không áp d?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng82,0051-Dec-1123: 31Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng81,7461-Dec-1123: 34Không áp d?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng82,0051-Dec-1123: 30Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng81,7461-Dec-1123: 27Không áp d?ng
Iis_schema.xmlKhông áp d?ng82,0051-Dec-1123: 23Không áp d?ng

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,295
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pX86_495522871fb9f70bbabe4324f7501bea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_fc6b7ca18f7c6faf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pX86_5059877c40338491fe1789555d16b8f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2264851d34672dd4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_119dc8052f049c7d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,260
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 23
Tên t?pX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_13379d2b2c647f67.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,260
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 23
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_5178a2bf0194e6354fac9697ac9cd635_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ee1712d4fbc999aa.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 17
Tên t?pAmd64_7404652d29cdbd630db471f92ff0f815_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_f1f93565ebd19fc8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 16
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_6dbc6388e7620db3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,266
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 28
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6f5638aee4c1f09d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,266
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 28
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,737
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 17
Tên t?pWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_78110ddb1bc2cfae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin320,760
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 16
Tên t?pWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_79aae3011922b298.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin320,760
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)05: 58
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_59199f16cb0d815e898934c8e170686c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_15a0948a4f5ed832.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.062 ngư?i
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pIa64_ed3798550e72d4449f38dcf531590eb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_737fffb88581f61a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.062 ngư?i
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_119f6bfb2f02a579.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,263
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 17
Tên t?pIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_133941212c628863.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin346,263
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 17
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,767
Ngày (UTC)05-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_78110ddb1bc2cfae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin320,760
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 16
Tên t?pWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_79aae3011922b298.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin320,760
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)05: 58

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2646735 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 4.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.5
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2646735 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2646735

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com