Dubbla eller ogiltiga attribut hindrar katalogsynkronisering i Office 365

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2647098 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

I Microsoft Office 365 får en administratör följande varning som e-postmeddelande när katalogsynkroniseringen är klar:
Från: MSOnlineServicesTeam@MicrosoftOnline.com
Ämne: Felrapport för katalogsynkronisering
Felrapport i e-postmeddelandet kan innehålla en eller flera av följande felmeddelanden:
 • Ett synkroniserat objekt med samma proxyadress finns redan i Microsoft Online Services-katalogen.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom användar-ID inte finns.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet i Microsoft Online Services eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i den lokala katalogen.

ORSAK

Det här problemet kan uppstå om användarobjekt i det lokala AD DS-schemat (Active Directory Domain Services) har dublettvärden eller ogiltiga alias, och om dessa användarobjekt inte synkroniseras från AD DS-schemat till Office 365 korrekt under katalogsynkronisering.

Alla aliasvärden i Office 365 måste vara unika för en viss organisation. Även om du har flera unika suffix efter snabel-a (@) i SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol), måste alla alias värden vara unika.

I en miljö med lokal installation kan du använda aliasvärden som är desamma så länge de är unika utifrån suffix en efter snabel-a (@) i SMTP-adressen.

Om du skapar objekt som har dubbla aliasvärden i molnet för Office 365 görs alias unika genom att ett alias har ett unikt nummer tillagt. (Till exempel om de dubbla aliasvärdena är "Albert", blir ett av dem automatiskt "Albert2". Om "Albert2" används redan, blir alias "Albert3" och så vidare.) Men om objekt som har samma aliasvärden skapas i en lokal AD DS uppstår en objektkollision när katalogsynkronisering körs, och objektsynkroniseringen misslyckas.

LÖSNING

Bestämma duplicerade värden och värden som står i konflikt med andra AD DS-objekt för att lösa problemet. Om du vill göra detta måste använda du verktyget IdFix DirSync fel reparation eller Microsoft Online Services Diagnostics och loggning () supportverktyget MOSDAL.

Metod 1: Använd verktyget IdFix DirSync fel hjälpåtgärder

Verktyget IdFix DirSync fel justering för att identifiera dubbletter eller ogiltigt attribut. Lös dubbletter attribut med hjälp av verktyget IdFix finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2857385 "Dubblett" visas i fel kolumn för två eller flera objekt när du har kört verktyget IdFix
Mer information om verktyget IdFix, gå till IdFix DirSync fel reparation verktyg.

Metod 2: Använd supportverktyget MOSDAL

Gör så här om du vill ha information om ogiltiga attribut med hjälp av supportverktyget MOSDAL:
 1. Hämta och installera supportverktyget MOSDAL från följande Microsoft-webbplats:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. Kör supportverktyget MOSDAL, markera Enstaka tecken på (SSO) i listan över tjänster i Office 365 och klicka sedan på Nästa.
 3. När du uppmanas att ange dina autentiseringsuppgifter anger du ditt användar-ID och klicka sedan på Nästa. Lösenordet sparas inte och används endast för att simulera en autentiseringsbegäran och resultatet loggas.
 4. Klicka på Nästapå skärmen återskapa problemet.
 5. När rapporten är klar kan du leta upp filen MOSDALREPORT.zip i biblioteket Documents\MOSDAL. Rapportfiler som innehåller information om ogiltiga attribut finns i filen MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml.

Ta reda på attributet konflikter som orsakas av objekt som inte skapats i Microsoft Azure AD genom katalogsynkronisering

Ta reda på attributet konflikter som orsakas av user-objekt som har skapats med hjälp av Office 365-hanteringsverktyg (och som inte skapats i Azure AD genom katalogsynkronisering) så här:
 1. Fastställ de unika attributen för lokala AD DS-användarkontot. Gör detta på en dator som har Windows supportverktyg, så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ldp.exe, och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på anslutning, klickar du på Anslut, Skriv namnet på en AD DS-domänkontrollant och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på anslutningenoch klicka på Bind.
  4. Klicka på Visa, Trädvyn, Välj AD DS-domän i denBas-DN nedrullningsbara listan och klicka sedan på OK.
  5. Leta upp i navigeringsfönstret och dubbelklicka sedan på det objekt som inte synkroniseras korrekt. Informationsfönstret till höger i fönstret visar alla objektattribut. Följande exempel visar objektattributen:

   Dölj bildenVisa bilden
   Skärmbild av objekt som inte synkroniseras korrekt med alla objektattribut
  6. Registrera värdena för den userPrincipalName attribut och varje SMTP-adress i det Flervärden är proxyAddresses attribut. Du behöver dessa värden senare.
   Dölj tabellenVisa tabellen
   AttributnamnExempelObs!
   proxyAddressesproxyAddresses (3): x 500: / o = Exchange/ou = administratörsgrupp för Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = Recipients/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376; SMTP:7628376@Service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • Det nummer som visas inom parentes bredvid etiketten attribut anger antalet proxyadressvärden i flervärdesattribut.
   • Varje enskilt proxyadressvärde anges med ett semikolon (;).
   • Det primära SMTP-proxyadressvärdet anges med versaler "SMTP:"
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   Obs! Ldp.exe ingår i Windows Server 2008 och Windows Server 2003 Support Tools. Supportverktyg för Windows Server 2003 ingår i installationsmediet för Windows Server 2003. Eller om du vill hämta verktyget går du till följande Microsoft-webbplats:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100114
 2. Ansluta till Office 365 med Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Alla program, Windows Azure Active Directoryoch klicka sedan på Windows Azure Active Directory modulen för Windows PowerShell.
  2. Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras i och tryck på RETUR efter varje kommando:
   • $cred = get-credential
    Obs! Ange dina autentiseringsuppgifter för Office 365-administratör när så behövs.
   • Connect-MSOLService ?credential $cred
   Lämna fönstret öppet. Du måste använda den i nästa steg.
 3. Kontrollera om det finns en dubblett userPrincipalName attribut i Office 365.

  Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras, och tryck på RETUR efter varje kommando i konsolen anslutningen som du öppnade i steg 2:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Obs! I det här kommandot är platshållaren för"<search upn="">"</search> representerar den UserPrincipalName attribut du antecknade i steg 1f.
  • get-MSOLUser ?UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  Lämna fönstret öppet. Du använder det igen i nästa steg.
 4. Sök efter dubbletter proxyAddresses attribut. Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras, och tryck på RETUR efter varje kommando i konsolen anslutningen som du öppnade i steg 2:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. För varje proxyadresspost du antecknade i steg 1f, skriver du följande kommandon i den ordning som de presenteras, och tryck på RETUR efter varje kommando:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   Obs! I det här kommandot är platshållaren för"<search proxyaddress="">"</search> representerar värdet på en proxyAddresses attribut du antecknade i steg 1f.
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) 
   -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | 
   where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}}
Objekt som returneras när du kör kommandona i steg 3 och 4 representerar användarobjekt som inte skapats via katalogsynkronisering och som har attribut som är i konflikt med objekt som inte synkroniseras korrekt.

När du har fastställt vilka attributvärden som är ogiltiga eller står i konflikt felsöker du problemet genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2643629 Ett eller flera objekt som inte synkroniseras när du använder verktyget Azure Active Directory-synkronisering

MER INFORMATION

Windows PowerShell-kommandon i den här artikeln kräver Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information om Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell finns på följande Microsoft-webbplats:
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Egenskaper

Artikel-id: 2647098 - Senaste granskning: den 2 juli 2014 - Revision: 22.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Office 365 Identity Management
Nyckelord: 
o365 mosdal4.5 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2647098

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com