Trùng l?p ho?c không h?p l? thu?c tính ngăn ch?n đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Trong Microsoft Office 365, ngư?i qu?n tr? nh?n đư?c c?nh báo tin thư thoại email sau khi đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại hoàn t?t:
T?: MSOnlineServicesTeam@MicrosoftOnline.com
Ch? đ?: Báo cáo l?i đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại
Báo cáo l?i trong thông báo email có th? ch?a m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây:
 • M?t đ?i tư?ng đư?c đ?ng b? hoá v?i cùng m?t đ?a ch? proxy đ? t?n t?i trong m?c tin thư thoại Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a b?n.
 • Không th? c?p nh?t đ?i tư?ng này v? ID ngư?i dùng không đư?c t?m th?y.
 • Không th? c?p nh?t đ?i tư?ng này ? Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n b?i v? các thu?c tính sau đây liên k?t v?i đ?i tư?ng này có giá tr? mà có th? đ? đư?c k?t h?p v?i các đ?i tư?ng khác trong m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u đ?i tư?ng ngư?i dùng trong lư?c đ? b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) t?i ch? có đ?ng g?i ho?c invalid bí danh giá tr?, và n?u các đ?i tư?ng ngư?i dùng đư?c không đ?ng b? hóa t? lư?c đ? AD DS vào Office 365 m?t cách chính xác trong quá tr?nh đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại.

T?t c? các giá tr? bí danh trong Office 365 ph?i là duy nh?t cho m?t t? ch?c nh?t đ?nh. Th?m chí n?u b?n có nhi?u h?u t? duy nh?t sau khi các d?u ki?m a c?ng (@) t?i đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), t?t c? bí danh giá tr? ph?i là duy nh?t.

Trong m?t môi trư?ng t?i ch?, b?n có th? có bí danh giá tr? là như v?y mi?n là h? là duy nh?t d?a trên các h?u t? sau khi các d?u ki?m a c?ng (@) t?i đ?a ch? SMTP.

N?u b?n t?o các đ?i tư?ng có giá tr? trùng l?p bí danh trong đám mây cho Office 365, đ? làm cho nh?ng bi?t hi?u duy nh?t, m?t bí danh có m?t s? duy nh?t đư?c n?i thêm vào nó. (Ví d?, n?u giá tr? trùng l?p bí danh là "Albert", m?t trong s? h? s? tr? thành "Albert2" t? đ?ng. N?u "Albert2" đ? đư?c s? d?ng, bí danh tr? thành "Albert3", vv..) Tuy nhiên, n?u các đ?i tư?ng có trùng l?p bí danh giá tr? đư?c t?o ra t?i ch? c?a b?n AD DS, m?t đ?i tư?ng va ch?m x?y ra khi đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại ch?y, và đ?ng b? hoá đ?i tư?ng th?t b?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác đ?nh giá tr? trùng l?p và giá tr? mà xung đ?t v?i các đ?i tư?ng AD DS khác. Đ? làm đi?u này, b?n có th? s? d?ng công c? kh?c ph?c IdFix DirSync l?i ho?c Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL).

Phương pháp 1: S? d?ng công c? kh?c ph?c l?i IdFix DirSync

S? d?ng công c? kh?c ph?c l?i DirSync c?a IdFix đ? xác đ?nh các thu?c tính trùng l?p ho?c không h?p l?. Đ? gi?i quy?t các thu?c tính trùng l?p b?ng cách s? d?ng công c? IdFix, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2857385 "L?p l?i" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho hai ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? IdFix, đi đ?n Công c? kh?c ph?c l?i IdFix DirSync.

Phương pháp 2: S? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL

Đ? có đư?c thông tin v? các thu?c tính không h?p l? b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b? công c? h? tr? MOSDAL t? website sau c?a Microsoft:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. Ch?y b? công c? h? tr? MOSDAL, ch?n Đơn đăng trên (SSO) t? danh sách các b?n ghi d?ch v? Office 365, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, nh?p ID ngư?i dùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo. M?t kh?u c?a b?n không đư?c lưu và đư?c s? d?ng ch? đ? mô ph?ng m?t n? l?c xác th?c và đăng k?t qu?.
 4. Trên màn h?nh t?o l?i v?n đ?, b?m vào ti?p theo.
 5. Khi k?t thúc báo cáo, xác đ?nh v? trí các t?p tin MOSDALREPORT.zip trong thư vi?n Documents\MOSDAL. Các t?p tin báo cáo có ch?a thông tin v? các thu?c tính không h?p l? đư?c đ?t trong các t?p tin MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml.

Xác đ?nh thu?c tính xung đ?t x?y ra do các đ?i tư?ng không t?o ra trong Microsoft Azure qu?ng cáo thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại

Đ? xác đ?nh thu?c tính xung đ?t x?y ra do ngư?i s? d?ng các đ?i tư?ng mà đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? Office 365 (và đó không t?o ra trong các qu?ng cáo Azure thông qua đ?ng b? hóa thư m?c), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các thu?c tính đ?c đáo c?a ch? AD DS tài kho?n ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này, trên m?t máy tính có công c? h? tr? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i LDP.exe, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Nh?p vào k?t n?i, b?m k?t n?i, nh?p tên máy tính c?a m?t b? đi?u khi?n tên mi?n AD DS và sau đó nh?p vào OK.
  3. Nh?p vào k?t n?i, nh?p vào liên k?tvà sau đó nh?p vào OK.
  4. Nh?p vào View, nh?p vào Xem d?ng cây, h?y ch?n mi?n AD DS trong cácBaseDN danh sách thả xuống, và sau đó b?m OK.
  5. Trong Ngăn dẫn hướng, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p đúp vào đ?i tư?ng không ph?i là đ?ng b? hoá m?t cách chính xác. Ngăn chi ti?t trên bên ph?i c?a c?a s? danh sách t?t c? các thu?c tính đ?i tư?ng. Ví d? sau cho th?y các thu?c tính đ?i tư?ng:

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Màn h?nh shot c?a đ?i tư?ng không ph?i là đ?ng b? hoá m?t cách chính xác, Đang hi?n th? t?t c? các thu?c tính đ?i tư?ng
  6. Ghi l?i các giá tr? c?a các userPrincipalName thu?c tính và m?i đ?a ch? SMTP trong multivalue proxyAddresses thu?c tính. B?n s? c?n các giá tr? sau đó.
   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tên thu?c tínhVí d?Lưu ý
   proxyAddressesproxyAddresses (3): x 500: / o = trao đ?i/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = ngư?i nh?n/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f – 7628376; SMTP:7628376@Service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • S? đư?c hi?n th? trong d?u ki?m ngo?c đơn bên c?nh nh?n thu?c tính ch? s? giá tr? đ?a ch? proxy trong các thu?c tính multivalue.
   • M?i giá tr? đ?a ch? proxy khác bi?t đư?c ch? đ?nh b?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;).
   • Giá tr? đ?a ch? proxy SMTP chính đư?c ch? đ?nh b?i ch? hoa "SMTP:"
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   Lưu ? LDP.exe đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 và công c? h? tr? Windows Server 2003. Công c? h? tr? Windows Server 2003 đư?c bao g?m trong phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003. Ho?c, đ? có đư?c công c?, h?y vào web site Microsoft sau đây:
   http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=100114
 2. K?t n?i v?i Office 365 b?ng cách s? d?ng các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m vào Windows Azure Thư mục Họat động, và sau đó b?m Windows Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell.
  2. G? l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
   • $cred = get-credential
    Lưu ? Khi b?n đư?c nh?c, nh?p c?a b?n thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr? Office 365.
   • Connect-MSOLService –credential $cred
   Đ? m? c?a s? giao di?n đi?u khi?n. B?n s? c?n ph?i s? d?ng nó trong bư?c ti?p theo.
 3. Ki?m tra đ?ng g?i userPrincipalName thu?c tính trong Office 365.

  Trong giao di?n đi?u khi?n k?t n?i mà b?n m? trong bư?c 2, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Lưu ? Trong l?nh này, gi? ch?"<search upn="">"</search> đ?i di?n cho các UserPrincipalName thu?c tính mà b?n ghi l?i trong bư?c 1f.
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  Đ? m? c?a s? giao di?n đi?u khi?n. B?n s? s? d?ng nó m?t l?n n?a trong bư?c ti?p theo.
 4. Ki?m tra các đ?ng g?i proxyAddresses thu?c tính. Trong giao di?n đi?u khi?n k?t n?i mà b?n m? trong bư?c 2, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. Đ?i v?i m?i proxy đ?a m?c ch? d?n nh?p mà b?n ghi l?i trong bư?c 1f, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   Lưu ? Trong l?nh này, gi? ch?"<search proxyaddress="">"</search> th? hi?n giá tr? c?a m?t proxyAddresses thu?c tính mà b?n ghi l?i trong bư?c 1f.
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) 
   -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | 
   where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}}
Kho?n m?c đư?c tr? v? sau khi b?n ch?y các l?nh trong bư?c 3 và 4 đ?i di?n cho đ?i tư?ng ngư?i dùng mà không t?o ra thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và đó có thu?c tính mà xung đ?t v?i đ?i tư?ng không đ?ng b? hoá m?t cách chính xác.

Sau khi b?n xác đ?nh giá tr? thu?c tính xung đ?t ho?c không h?p l?, kh?c ph?c s? c? các v?n đ? b?ng cách làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2643629 M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure

THÊM THÔNG TIN

Các l?nh Windows PowerShell trong bài vi?t này đ?i h?i các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647098 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 mosdal4.5 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2647098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com