cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 trên máy Mac c?a b?n b?ng cách s? d?ng Boot Camp

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647609 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Đ?i v?i Mac ngư?i dùng whoalso c?n ph?i s? d?ng m?t máy tính t?i nơi làm vi?c, nhà ho?c ch? v?i các ?ng d?ng c? th?, có là m?t gi?i pháp. B?ng cách s? d?ng Boot Camp chương tr?nh h? tr?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 trên Mac Intel d?a trên máy tính c?a b?n trong phân vùng riêng c?a m?nh. B?n s? có m?t h? th?ng kh?i đ?ng kép v?i hệ điều hành Mac c?a b?n trên m?t phân vùng và các c?a s? khác. Xem đi?u ki?n tiên quy?t dư?i đây đ? xem nh?ng g? b?n s? c?n ph?i làm đi?u này.


Đi?u ki?n tiên quy?t:
  1. T?t c? các c?p nh?t ph?n v?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy Mac c?a b?n
  2. M?t Windows 7 cài đ?t chuyên bi?t đ?a DVD v?i m?t m? s?n ph?m (Phiên b?n đ?y đ?, không ph?i là m?t phiên b?n nâng c?p)

    N?u b?n không có Windows 7, nhưng b?n có th? purchaseit tr?c tuy?n t?i các C?a hàng Microsoft.
  3. M?t đ?a DVD cài đ?t chuyên bi?t Mac OS X Snow Leopard ho?c Mac OS X Lion
  4. M?t đ?ng g?i c?a tr?i kh?i đ?ng phiên b?n 3.3 (4.0 cho Mac OS X Lion)

Thông tin thêm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows trên máy Mac c?a b?n b?ng cách s? d?ng Boot Camp, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê dư?i đây theo th? t? đư?c li?t kê:

Ghi chú:
  • H?y ch?c ch?n đ? sao lưu t?t c? các d? li?u c?a b?n trư?c khi theo các bư?c trong bài vi?t này.
  • In bài vi?t này đ? s? d?ng như là m?t tài li?u tham kh?o trong khi cài đ?t chuyên bi?t Windows.


1. m? Finder và đi?u hư?ng đ?n ?ng d?ng -> Ti?n ích và nh?p đúp vào Tr?i kh?i đ?ng chương tr?nh h? tr?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?i đ?ng tr?i tr? l?

2. nh?p vào ti?p t?ctrên c?a s? ban đ?u gi?i thi?u.

3.thi?t l?p kích thư?c phân vùng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows. Đ? thay đ?i s? ti?n c?a không gian đ? dành cho Windows 7, nh?p vào s? phân chia nh? gi?a hệ điều hành Mac OS X và Windows, và kéo nó ? bên trái.

Lưu ?: Windows 7 yêu c?u t?i thi?u 16 GB dung lư?ng ổ đĩa c?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t nhưng ghi nh? đi?u đó không gian thethis c?ng s? c?n ph?i accomidate b?t k? ?ng d?ng nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t và tài li?u đ? lưu c?a b?n. m?t đi?m B?t đ?u có th? là thi?t l?p kích thư?c 40GB ho?c hơn (tùy thu?c vào s? lư?ng các ?ng d?ng b?n đ?nh cài đ?t). Ví d?: Microsoft Office 2010 chuyên nghi?p đ?i h?i aroud 3GB cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?o m?t phân vùng


4.m?t khi b?n đ? xác đ?nh bao nhiêu không gian b?n mu?n dành cho Windows 7, nh?p vào nút ch?n m?tphân vùng , ho?c ch? c?n nh?p vào nút ch?n m?tChia b?ng nhauđ? devide các phân vùng như nhau.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Phân vùng


5. m?t khi phân vùng đư?c t?o ra, b?n s? có m?t bi?u tư?ng ổ đĩaBOOTCAMPm?i trên desktop c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?i đ?ng tr?i bi?u tư?ng


6.ti?p theo, chèn đ?a DVD 7 Windows c?a b?n và nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t


7.Mac c?a b?n s? kh?i đ?ng l?i và kh?i đ?ng cho Windows 7 DVD. B?n s? đư?c nh?c v?i m?t phân vùng askingwhich c?a s? b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t Windows trên. Ch?n phân vùng có nh?nBOOTCAMP. Sau đó, nh?p vào ổ đĩa tùy ch?n (nâng cao).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
cài đ?t chuyên bi?t


8. v?i kh?i lư?ng BOOTCAMPv?n ch?n, b?m vào đ?nh d?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Đ?nh d?ng


9.nh?p vào OK khi thông báo đó t?p tin s? b? m?t. Lưu ?:(Phân vùng m?i s? không ch?a b?t k? t?p tin).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Waning


10. Windows 7 s? B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t, trong khi cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng c?a b?n s? kh?i đ?ng l?i, khi đi?u này x?y ra, b?n s? c?n ph?ilo?i b? Windows 7 DVD.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?nh tr?ng11.lo?i b? v?i the Windows 7 DVD, máy Mac c?a b?n s? t? đ?ng kh?i đ?ng l?i vào Windows 7, và ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ti?p t?c. B?n s? đư?c nh?c ch?n ngôn ng? c?a b?n, bố trí bàn phím, m? s?n ph?m, vv. Làm theo b?t k? hư?ng d?n b? sung đ? hoàn thành vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows 7.

12.khi the Windows cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn thành, chèn đ?a DVD hệ điều hành MAC c?a b?n và ch?nRunSetup.exekhi đư?c nh?c.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Phát t? đ?ng


13.B?m chu?t ti?p theokhi tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Boot Camp ra m?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Boot Camp


14. ch?n tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n trong th?a thu?n Gi?y phép và sau đó nh?p vào ti?p theo.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?i đ?ng tr?i gi?y phép


15. H?y ch?c ch?n r?ng Apple C?p nh?t ph?n m?mcho Windows đư?c ki?m tra, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tính năng Boot Camp


16.the Boot Camp cài đ?t chuyên bi?t willinstall t?t c? các tr?nh đi?u khi?n yêu c?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Apple C?p nh?t ph?n m?m


17. thông báo s? b?t lên v?i m?i đi?u khi?n có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n


18.khi cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đ? hoàn t?t, b?mhoàn t?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tr?i kh?i đ?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t


19.b?n s? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, lo?i b? c?a b?n OS X DVD t? ổ đĩa, và nh?p vào đ? kh?i đ?ng l?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Boot Camp kh?i đ?ng l?i


20. khi kh?i đ?ng Mac c?a b?n, Gi? phím ALT đ? ch?n hệ điều hành b?n mu?n kh?i đ?ng đ?. (N?u b?n không b?m nút ch?n m?t Windows, Mac c?a b?n s? kh?i đ?ng hệ điều hành Mac theo m?c đ?nh.)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
ổ đĩa Windows bi?u tư?ng

Tham kh?o

Liên k?t b? sung

Truy c?p vào các C?a hàng Microsoftđ? t?m th?y gói ph?n m?m ho?c Updatesto ph?n m?m hi?n t?i c?a b?n, ho?c đ? tra c?u các ph?n m?m b? sung.

B?t đ?u v?i OneDrive (trư?c đây là SkyDrive), n?u b?n chưa có m?t tài kho?n, xem: Có đư?c m?t tài kho?n OneDrive (trư?c đây là SkyDrive).

N?u b?n mu?n di chuy?n các t?p tin t? m?t Mac cho m?t máy tính, xem Di chuy?n các t?p tin t? m?t Mac cho m?t máy tính

N?u b?n m?i đ?n máy PC và nào mu?n t?m hi?u nh?ng g? các ?ng d?ng làm vi?c trên m?t máy tính cho nh?ng g? b?n làm trên máy MAC, h?y xem: ?ng d?ng nh?ng g? tôi đ? s? d?ng trên Windows sau khi chuy?n t? MAC?
Thu?c tính

ID c?a bài: 2647609 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
consumertargetwinfy13 kbmt KB2647609 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2647609

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com