B?n không th? s? d?ng WMI đ? qu?n l? tài nguyên CSV trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648385 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ra nhi?u hơn m?t c?m chia s? kh?i lư?ng (CSV) ngu?n l?c vào m?t nút c?m đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) đ? qu?n l? tài nguyên CSV. Ví d?, b?n s? d?ng cácMSCluster_ClusterSharedVolume::TurnOnRedirectedAccess() phương pháp đ? kích ho?t tính năng I/O tr?c ti?p vào m?t ngu?n l?c CSV.
 • Thao tác không thành công n?u có m?t ngu?n tài nguyên CSV gián tuy?n phía trư?c c?a các ngu?n l?c khác c?a CSV trong th? t? c?a các li?t kê tài nguyên.
Trong trư?ng h?p này, các ho?t đ?ng không thành công và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chung lo?i l?i
Ngoài ra, các thông tin m? r?ng l?i báo cáo thông báo sau:
Các ngu?n tài nguyên c?m không ph?i là tr?c tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i logic khi d?ch v? c?m sao s? ki?m tra xem các tài nguyên đư?c qu?n l? là tr?c tuy?n.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cluswmi.dll6.1.7600.21097540,67224-Tháng mư?i m?t-201107: 12x 64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75224-Tháng mư?i m?t-201100: 36Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17613 Tháng b?y năm 200920: 22Không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21866542,20824-Tháng mư?i m?t-201107: 06x 64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75224-Tháng mư?i m?t-201100: 50Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17620 Tháng mư?i m?t, 201003: 54Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cluswmi.dll6.1.7600.21097884,73624-Tháng mư?i m?t-201105: 44IA-64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75224-Tháng mư?i m?t-201100: 10Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17613 Tháng b?y năm 200920: 22Không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21866887,29624-Tháng mư?i m?t-201105: 35IA-64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75224-Tháng mư?i m?t-201100: 07Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17620 Tháng mư?i m?t, 201003: 39Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ánh x? gi?y ch?ng nh?n cho m?t tài kho?n ngư?i dùng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_18e5434bd2a68192.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_1aeb398fcfb54a39.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,896
Ngày (UTC)26-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_bcc84bbe1a471958.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,666
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_bece42021755e1ff.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,666
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,944
Ngày (UTC)26-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648385 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648385 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2648385

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com