RDS CAL nevar instal?t autom?tiski, izmantojot programmu Windows PowerShell, Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2648662 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Att?l?s darbvirsmas licences (RD licenc??ana) lomas pakalpojums instal??ana dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.
 • Dator?, instal?jiet labojumfailu pakotni 2618115.
 • J?s m??in?t uzst?d?t att?l?s darbvirsmas pakalpojumu klienta piek?uves licences (CAL RDS) autom?tiski, izmantojot programmu Windows PowerShell.
 • Atlas?t T?lru?a vai Web p?rl?kprogrammas k? savienojuma metodi.
 • RD licenc??anas serverim nav akt?vs interneta savienojums.
??d? gad?jum? nevar instal?t RDS CAL un tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Piek?uvi objektam, RDS:\LicenseServer\LicenseKeyPacks\LicenseKeyPack ir liegta cmdlet jauns vienums. Licences atsl?gas pakotni nevar izveidot, jo bija neder?ga ievade vai at?aujas bija nepietiekama.

L?nijas: 1 char: 9

+ Jauns vienums< -path="" rds:\licenseserver\licensekeypacks="" -connectionmethod="">

+ CategoryInfo: PermissionDenied: (:) [Jauna-Item], AccessViolationException + FullyQualifiedErrorId: PermissionDenied,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo nevajadz?gi RD licenc??anas serveris p?rbauda, vai t? autentiskums, vai ne. ?o darb?bu, nepiecie?ama piek?uve internetam. T?d?? autentifik?cijas p?rbaude neizdodas, ja RD licenc??anas serverim nav akt?vs interneta savienojums.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?palai? Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2
?is labojumfails ir atkar?ga labojumfails 2618115. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618115 Nevar aktiviz?t RD licenc??anas serveri vai autom?tiski instal?t RDS CAL, izmantojot programmu Windows PowerShell, Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 16XXXWindows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0. 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Licmgr.exe6.1.7600.16385410,62414 J?lijs, 200901: 39x64
Lrwizdll.dll6.1.7600.21097586,24024-Nov-201107: 14x64
Lserver_pkconfig.XMLNav piem?rojams20,99411 Novembris 200923: 30Nav piem?rojams
Licmgr.exe6.1.7601.17514410,62420-Nov-201013: 24x64
Lrwizdll.dll6.1.7601.21866586,75224-Nov-201107: 08x64
Lserver_pkconfig.XMLNav piem?rojams20,99405-Nov-201001: 57Nav piem?rojams

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet k?du vai ab?m ??m metod?m:
 • Servera savienojumu ar internetu un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows PowerShell komandu.
 • Ja datoram nav akt?vs interneta savienojums, izmantojiet RD licenc??anas Manager konsole, lai atlas?tu T?lru?a vai Web p?rl?kprogrammas par Savienojuma metode TAB.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_4853300404aae42e01ed5f9baeefe55c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_c67b74171c7402f8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums727
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_559fd094b9ae753be338c95787e9a71c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_36392be73b6017a5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums727
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_a0b5a4c1e25a5b6a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,083
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a2bb9b05df692411.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,083
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,963
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 42
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2648662 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648662 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2648662

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com