Làm th? nào đ? xu?t kh?u đ?a ch? liên l?c t? Outlook 2011 dành cho Mac sang Exchange Online b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? xu?t chuy?n liên h? t? Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac đ? Microsoft Exchange Online b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook Web App trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365.

THÊM THÔNG TIN

K?ch b?n

M?t ngư?i s? d?ng thi?t l?p m?t h? sơ Outlook 2011 dành cho Mac đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Online c?a m?nh trong Office 365. Tuy nhiên, Liên h? Bên ngoài không ph?i là đ?ng b? hóa v?i Exchange Online. Đi?u này x?y ra v? liên l?c bên ngoài ph?i đư?c xu?t kh?u t? Outlook 2011 dành cho Mac và sau đó nh?p kh?u đ? Outlook Web App. Tuy nhiên, các phương pháp hi?n có đ? xu?t kh?u đ?a ch? liên l?c t? Outlook 2011 dành cho Mac là s? d?ng m?t t?p tin văn b?n phân cách, và loại tệp này không đư?c h? tr? trong Office 365.

Th? t?c

Đ? xu?t kh?u đ?a ch? liên l?c t? Outlook 2011 dành cho Mac sang Exchange Online b?ng cách s? d?ng Outlook Web App, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Xu?t kh?u các s? liên l?c t? Outlook 2011 dành cho Mac

 1. Trong Outlook 2011 dành cho Mac, trên menu t?p , b?m vào xu?t kh?u.
 2. Trong vi?c xu?t kh?u chương tr?nh h? tr?, b?m vào s? liên l?c vào m?t danh sách (tab-delimited text), và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t m?i tên bên ph?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang xu?t kh?u tr? l?, Hi?n th? s? liên l?c vào m?t danh sách (tab-delimited text) đư?c ch?n

 3. B?m xong đ? hoàn thành.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang xu?t kh?u hoàn toàn
Lưu ý
 • Tab-phân cách t?p tin đư?c lưu v?i m?t ph?n m? r?ng .txt.
 • Đ?a ch? liên l?c đ? đư?c liên k?t v?i tài kho?n Microsoft Exchange Server ho?c m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại không xu?t kh?u.

Bư?c 2: M? danh b? b?ng cách s? d?ng Excel 2011 cho Mac

 1. Trong Excel 2011 dành cho Mac, trên menu t?p , b?m vào m?, và sau đó ch?n t?p .txt b?n đ? t?o ? bư?c 1.
 2. Trong thu?t s? nh?p văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau. Lưu ? r?ng trong các bư?c ti?p theo ba, các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh đư?c s? d?ng.
  1. Ch?n Delimited như loại tệp, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a văn b?n nh?p kh?u Wizard, Đang hi?n th? các lo?i phân cách t?p tin đư?c ch?n

  2. Theo Delimiter, b?m đ? ch?n hộp kiểm Tab , và sau đó nh?p vào ti?p theo.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a văn b?n nh?p kh?u Wizard, Đang hi?n th? hộp thoại Tab đư?c ch?n

  3. Theo c?t d? li?u đ?nh d?ng, ch?n chung, và sau đó nh?p vào k?t thúc.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a văn b?n nh?p kh?u Wizard, đang hi?n đ?i tư?ng đư?c ch?n là d?ng th?c d? li?u c?t

Bư?c 3: Xu?t các s? liên l?c vào m?t t?p .csv b?ng cách s? d?ng Excel 2011 cho Mac

 1. Trong Excel 2011 dành cho Mac, trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 2. ? Save As h?p, g? tên cho các t?p tin.
 3. Ngày đ?nh d?ng menu bật lên, ch?n MS-DOS d?u ki?m ph?y ngăn cách (.csv), và sau đó nh?p vào lưu.
 4. M?t hộp thoại s? xu?t hi?n có ch?a thông báo sau:
  B?ng tính này có tính năng mà s? không ho?t đ?ng ho?c có th? đư?c g? b? n?u b?n lưu nó trong d?ng th?c t?p đ? ch?n. B?n có mu?n ti?p t?c?
 5. Nh?p vào ti?p t?c.

Bư?c 4: Nh?p các đ?a ch? liên l?c Outlook Web App

 1. Trong Outlook Web App, trên tr?nh đơn tu? ch?n , b?m vào Xem t?t c? Tu? ch?n.
 2. ? phía bên ph?i, theo các phím t?t đ? b?n có th? làm nh?ng th? khác, b?m vào chuy?n nh?p liên h? c?a b?n t? tài kho?n e-mail hi?n t?i.
 3. Tr?nh duy?t t?p .csv b?n đ? t?o ? bư?c 3, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Khi b?n hoàn t?t, các s? liên l?c đư?c hi?n th? trong thư m?c danh b? trong Outlook Web App.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chuy?n nh?p liên h?, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Chuy?n nh?p liên h?
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648667 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2648667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2648667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com