Labojums: HIP pieteikumu nepie?em ien?ko?os piepras?jumus pa vair?kiem TCP/IP portu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2649522 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • J?konfigur?, lai uz??m?jas uzs?kt apstr?di (HIP) programmu noklaus?ties vair?kas TCP/IP portu.
  • Atverot programmu G??AS.

??d? gad?jum? pieteikuma HIP inicializ? un virs pirm? TCP/IP ports, kuru j?s konfigur?ta akcept?t ien?ko?os piepras?jumus. Tom?r HIP pieteikumu nepie?em ien?ko?os piepras?jumus p?r TCP/IP portu, kas ir konfigur?ta.

Papildus zi?ojumiem, kuri atg?dina ??du lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ti, kad ?? probl?ma rodas:

HISMTTW0023 TCPTransport klaus?t?js Listener_Name sa??mis iz??mumu, m??inot klaus?ties uz IP adresi TCP/IP_Address porta Port_Number. Iz??mums apraksts: parasti ir at?auts tikai viens katras ligzdas adreses (protokols/t?kla adrese/ports) lietojums.


HISMTTW0023 TCPTransport klaus?t?js Listener_Name sa??mis iz??mumu, m??inot klaus?ties uz IP adresi TCP/IP_Address porta Port_Number. Iz??mums apraksts: sist?ma noteica neder?gu r?d?t?ja adresi, cen?oties izmantot r?d?t?ju arguments zvanu.


RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Microsoft Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2649522 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2649522 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2649522

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com