K??da, kad SBS 2011 Essentials lietot?js pierakst?s pakalpojum? Office 365 p?c t?s main?t savus lietot?ja konta parole: "M?s neatpaz?stam lietot?ja ID vai paroli"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2652040 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

P?c tam, kad Windows Small Business Server 2011 Essentials (SBS 2011 Essentials) lietot?ja nodz?? paroli savam kontam, lietot?js nevar pierakst?ties SBS 2011 Essentials Active Directory vai nevar pierakst?ties Office 365 resursus.

Ja lietot?js m??ina pierakst?ties Office 365, autentifik?ciju var neizdoties, un vi?i var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
M?s neatpaz?stam lietot?ja ID vai parole.
Tom?r, lietot?js joproj?m var?s pierakst?ties vajadz?go resursu, izmantojot savu veco paroli.

IEMESLS

??da probl?ma var rasties viena vai vair?ku ??du iemeslu d??:
 • Paroles mai?a v?l nav sinhroniz?tas uz Office 365. J?paiet 15 min?t?m par Microsoft Office 365 integr?cijas modulis (OIM) SBS 2011 Essentials sinhroniz?t paroles mai?a, lai Office 365.
 • Paroles atiestat??anas Active Directory nav j?iev?ro biroja 365 paro?u politika. T?d?? main?t paroli nevar synced lietot?ja ID.
 • Parole ir nomain?ta Office 365 port?l? vai izmantojot Microsoft Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell. Tom?r parole nav nomain?ta SBS 2011 Essentials.
 • paro?u sinhroniz??ana no OIM SBS 2011 Essentials uz Office 365 nedarbojas.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no t?l?k min?taj?m metod?m.

Piez?me. OIM var veikt 15 min?tes, lai Office 365 lietot?ja konta paroli izmai?as sinhroniz?ciju. Pirms j?s m??in?t k?du no ??m metod?m, uzgaidiet vismaz 15 min?tes p?c lietot?ja parole ir main?ta, lai p?rliecin?tos, ka pieteik?an?s k??me nav izrais?jusi ?o sagaid?mo uzved?bu.

1. metode: Atiestat?t paroli, jo SBS 2011 Essentials, nevis Office 365

P?rliecinieties, ka parole SBS 2011 Essentials lietot?ju veikt?s izmai?as tiek veiktas tikai ar lok?l? pakalpojuma Active Directory lietot?ja kont?. Ja tas t? nav gad?jum?, ir lietot?jam atiestat?t paroli lok?l? pakalpojuma Active Directory lietot?ja kont? un p?c tam uzgaidiet, izmai?as sinhroniz?ciju ar Office 365 15 min?tes.

Piez?me. P?rliecinieties, ka nodz?? paroli, kas atbilst Office 365 paro?u politika. Jaun?ko Office 365 paroles politikas inform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes
Main?t paroli

2. metode: P?rliecinieties, vai ir instal?ta OIM un str?d? pareizi dator?, kur? darbojas SBS 2011 Essentials

Ja OIM nestr?d?, k? paredz?ts, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2652021 SBS 2011 Essentials Office 365 integr?cijas modulis nedarbojas, k? paredz?ts
Ja j?s varat noteikt un atrisin?t probl?mas, izmantojot ?aj? rakst?, atk?rtoti lietot?ja paroles mai?a, lai atjaunotu piek?uvi.

PROFILAKSE

Lai nekav?joties atjaunotu piek?uvi Office 365 lietot?jam, r?kojieties ??di:
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.Office.com) k? administrators, un p?c tam lietot?ja paroles atiestat??ana. Pla??ku inform?ciju par to, k? atiestat?t lietot?ja paroli programm? Office 365 skatietLietot?ja paroles atiestat??ana.
 2. Ir lietot?ja parakst?t biroja 365 port?l?, izmantojot savas pagaidu paroli. Tad ir lietot?jam main?t savu paroli, kas atbilst parole, ko lieto lok?l? vid?.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office 365 integr?cijas modulis SBS 2011 Essentials, sk. Integr?jot Office 365 ar Windows Small Business Server 2011 Essentials.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2652040 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2652040 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2652040

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com