Straipsnio ID: 2652320 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Parodomas klaidos "Outlook neatsako", ar "Outlook" stringa, pakimba arba sustabdo darbo kai failas arba siun?iant lai?kus.

?i problema gali atsirasti vienas ar daugiau i? ?i? prie?as?i?:
 • J?s nesate ?dieg? naujausi? informacij?.
 • "Outlook" gali b?ti naudojamas kitas procesas.
 • Yra anks?iau ?diegto priedo, gali b?ti ?siki?imo su Outlook.
 • J?s? pa?to d??ut? gali b?ti per didelis.
 • Gali tekti remontuoti paketo Office programose.
 • Programos Outlook duomen? failus tapo sugadintas ar pa?eistas.
 • Antivirusin? programin? ?ranga gali b?ti pasenusi, arba nesuderinamos su Outlook.
 • J?s? vartotojo profilis gali tapti sugadintas.
 • Kitos programos gali b?ti nesuderinamos su "Outlook".

Sprendimas

?sitikinkite, kad kompiuteris atitinka "Outlook" 2013 m. sistemos reikalavimai ar "Outlook 2010" sistemos reikalavimai, ir tada bandykite pateikt? metodus ?iame straipsnyje, kad.

1 Metodas: ?diegti atnaujinimus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Gali tekti nustatyti Windows Update automati?kai atsisi?st? ir ?diegt? rekomenduojamus naujinimus. ?diegti svarb?s, Rekomenduojami ir pasirinktiniai naujinimai da?nai galima i?spr?sti problemas, pakei?iant pasenusius failus ir pataisant pa?eid?iamumus. Nor?dami ?diegti naujausius "Office" naujinim?, spustel?kite sait?, skirt? Windows versij? ir vykdykite ?iame straipsnyje:
Windows automatin? naujinim?, Windows 8

?diegti Windows naujinimai Windows 7

?diegti Windows naujinimai Windows Vista

?diegti Windows naujinimai Windows XP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 Metodas: Patikrinkite, ar "Outlook" n?ra naudojamas kitas procesas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Efektyvum? galima suma?inti, jei naudojate Outlook automatinio archyvavimo priemon? arba sinchronizuoti su "Outlook" su mobiliuoju prietaisu, nes ?ie procesai gali naudoti daug i?tekli?.

Jei "Outlook" yra naudojamas kitas procesas, ?i informacija bus rodomas horizontalios b?senos juostoje ekrano apa?ioje. Jei j?s bandote atlikti kitus veiksmus, kol Outlook yra naudojamas, "Outlook" negali atsakyti. Tegul procese u baigti savo darb? prie? kitus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 Metodas: I?tirti galimi problem? su priedais

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
O priedai gali patobulinti nar?ym?, jie kartais gali kliudyti arba su Outlook. Bandykite paleisti "Outlook" be priedai pamatyti, ar problemos nebeliko. ?tai kaip:
 1. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  Jei dirbate Windows 8, perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. (Jei naudojate pel?, pel?s ?ymikl? vir?utiniame de?iniajame kampe ekrano, perkelti pel?s ?ymikl? ?emyn, ir tada spustel?kite Ie?koti.) Tipo Paleisti ? paie?kos laukel?, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite paleisti.
  Jei naudojate Windows 7 arba Windows Vista, spustel?kite prad?ti.
  Jei naudojate Windows XP, spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite paleisti.
 2. ?veskite Outlook komandin?je, ir tada spustel?kite gerai.
 3. Jei problema i?spr?sta, meniu Failas spustel?kite Pasirinktysir tada spustel?kite Priedai.
 4. Pasirinkite COM priedaiir spustel?kite eiti.
 5. Spustel?kite ir i?valykite visus ?ym?s langelius, esan?ius s?ra?e, ir tada spustel?kite gerai.
 6. I? naujo paleid? Outlook.
Jei problema nesikartoja, prad?ti pridedant papildini? vienas tuo metu, kol tai nutinka. Tai leis jums i?siai?kinti, kurie ?traukti ? priedas kelia problem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4 Metodas: Patikrinti, jei j?s? pa?to d??ut? yra negabaritini?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Did?jant j?s? pa?to d??ut?s dyd?, daugiau l??? reikia atidaryti kiekvien? aplank?. Jei turite daug prekes ? bet kur? vien? aplank?, efektyvumo problem? gali kilti tam tikr? operacij? metu. Mes rekomenduojame perkelti kelet? didesni? aplankuose atskirti aplankus arba suarchyvuokite automatinio archyvavimo priemone.

?tai kaip sukurti aplank?:
 1. Skirtuke aplankoNaujoji grup?s, spustel?kite Naujas aplankas.
 2. Lauke pavadinimas ?veskite aplanko pavadinim?.
 3. Pasirinkti kur d?ti aplank? s?ra?e, spustel?kite viet?, naujo aplanko. Naujo aplanko taps sub aplank?, pasirinkite aplank?.
 4. Spustel?kite gerai.
Nor?dami tvarkyti savo pa?to d??ut?s suma?ina Outlook duomen? failo dyd?, ?r. "Outlook" duomen? fail? (.pst ir .ost) dyd?.

Nor?dami tvarkyti savo pa?to d??ut?s automatinio archyvavimo priemone, ?r. Automatinio archyvavimo nustatymus paai?kino.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5 Metodas: Remonto paketo Office programose

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Remontas paketo Office programose galite i?spr?sti problemas su Outlook neatsako, pakibimo ar ??aldymo i? automati?kai remonto failo klaidas.

 1. U?daryti visas Microsoft Office programas, kurios veikia.
 2. Atidarykite valdymo skyd? ir atidarykite prid?ti arba ?alinti programas (jei j?s naudojate Windows XP) arba programos ir funkcijos (jei dirbate Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista).
 3. ?diegt? program? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Microsoft Office 2013 arba Microsoft Office 2010, ir tada spustel?kite Taisyti.
Pastaba. Jei naudojate Office Click-to-Run, atlikite Atnaujinti, pataisyti arba pa?alinti Office Click-to-Run produktai remonto Office Click-to-Run.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

6 Metodas: Remontas "Outlook" duomen? failus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kai ?diegiate Outlook, gaunamo pa?to atk?rimo ?rank? (scanpst.exe) taip pat yra ?diegtas j?s? Kompiuteryje. Gauto pa?to taisymo ?rankis gali i?spr?sti problemas j?s? "Outlook" duomen? fail? nuskaitymas ir taisymas klaid?. Naudoti gaunamo pa?to taisymo ?rankiu, u?darykite program? Outlook ir spustel?kite nuorod? ?emiau ir vadovaukit?s Remontas "Outlook" duomen? fail? (.pst ir .ost).
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

7 Metodas: Patikrinkite, ar j?s? antivirusin? programin? ?ranga yra naujausia ar nesuderinami su "Outlook"

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei j?s? antivirusin? programin? ?ranga n?ra naujausias, "Outlook" gali neveikti tinkamai.

Patikrinti, ar j?s? antivirusin? programin? ?ranga n?ra pasenusi
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Siekiant neatsilikti nuo nauj? virus?, kurie yra sukurti, antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?jai reguliariai pateikti naujinim?, galite atsisi?sti i? interneto. Parsisi?sti atnaujinimus i? j?s? antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?ju svetain?.

Antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?j? s?ra??, ?r. Vartotoj? saugos programin?s ?rangos tiek?j?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Patikrinti, ar apsaugos nuo virus? programin? ?ranga nesutampa su "Outlook"
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Jei j?s? antivirusin? programin? ?ranga apima integracij? su "Outlook", jums gali pasireik?ti efektyvumo problem?. ?iuo atveju, j?s galite i?jungti visus Outlook integravimo per antivirusin? programin? ?rang?. Arba, j?s galite i?jungti antivirusin? programin? ?rang? papildini?, kurie ?diegti "Outlook".

Svarbu. Kei?iasi antivirusinius parametrus gali padaryti kompiuterio virusin?s, suk?iavimo ar kenk?ji?k? atak?. Microsoft nerekomenduoja, kad j?s bandote pakeisti savo antivirusinius parametrus. ?io sprendimo naudojimo savo pa?i? rizika.

Jums gali tekti susisiekti su savo antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?ju Nor?dami nustatyti, kaip konfig?ruoti programin? ?rang? pa?alinti bet integracija su Outlook arba nuskaitymo programos "Outlook".

Pastaba. Be to, jei j?s planuojate atlikti failo lygio virus? nustatyti .pst failo format?, .ost, Autonomin? adres? knyga (.oab) ir kit? Outlook fail? Outlook yra naudojamas, nuoroda Plano antivirusinio patikrinimo Outlook.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

8 Metodas: Sukurti nauj? naudotojo profil? programoje "Outlook"

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde spustel?kite programos, spustel?kite Vartotoj? abonementaiir spustel?kite pa?tas, kad b?t? atidaryti pa?to elementus.
 2. Spustel?kite Rodyti profilius.
 3. Pasirinkite profil?, kur? norite pa?alinti, ir tada spustel?kite ?alinti.
 4. Spustel?kite prid?ti.
 5. Profilio pavadinim? lauke ?veskite profilio pavadinim?.
 6. Nurodyti vartotojo vard?, pagrindin? SMTP adres? ir slapta?od?, ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 7. Gali b?ti parodytas toks prane?imas:
  Leisti ?ios svetain?s konfig?ruoti alias@domain serveris parametrus?
  ? ?i? eilut?, spustel?kite, kad pa?ym?tum?te ?ym?s langel? daugiau neklausti apie tai dar kart? , ir tada spustel?kite leisti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

9 B?das: Atlikti Atrankin? paleistis, nustatyti, jei kita programa nesutampa su "Outlook" (u? pa?angi? vartotojo)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Paleidus Windows paprastai, kelet? taikom?j? program? ir paslaug? paleisti automati?kai, o tada paleisti fone. ?i? taikom?j? program? ir paslaug? gali sutrikdyti withOutlook. Atrankin? paleistis arba "veikt? ?varios ?krovos" gali pad?ti jums nustatyti problemas, susijusias su nesuderinamos programos.

Jei sistemos konfig?ravimo naudojate parinkt? Atrankin? paleistis, galite ?jungti tarnybas ir paleisties programas arba i?jungti atskirai Nor?dami pamatyti, jei problema kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Jei pa?ym?site ?ym?s langel?, sistemos konfig?racija, tarnyba arba paleisties programa bus paleista, kai paleisite sistem? Windows. I?valius ?ym?s langel?, tarnyba arba paleisties programa neveiks, kai paleid?iate kompiuter?.

Atlikite ?i? proced?r? naudoti pats procesas ir identifikuoti problem? Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista.

Pastaba. Jei naudojate Windows XP, ?r. Kaip konfig?ruoti Windows XP, paleiskite, kad "veikt? ?varios ?krovos" b?sena Nor?dami i?spr?sti problem?.
 1. Valdymo skydas, spustel?kite sistema ir sauga, spustel?kite Administravimo ?rankiaiir dukart spustel?kite Sistemos konfig?racija atidaryti sistemos konfig?racija. Jeigu j?s? u?klausia administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra , spustel?kite Atrankin? paleistis, o tada panaikinkite ?kelti sistemos tarnybas ir ?kelti paleisties elementus ?ym?s langelius.
 3. Pa?ym?kite ?ym?s langel? ?kelti sistemos tarnybas , spustel?kite geraiir tada spustel?kite paleisti i? naujo.
 4. Jei problema kartosis i? naujo, atlikite vien? ar abi (jei reikia) ?iuos u?davinius:
  Problema kyla d?l sistemos tarnybos
  1. Sistemos konfig?racijoje, spustel?kite skirtuk? tarnybos , spustel?kite I?jungti visk?, pa?ym?kite ?ym?s langel? pirmosios paslaugos, yra i?vardyti ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?. Jei problema nesikartoja, galite pa?alinti pirm?j? tarnyb? kaip problemos prie?ast?.
  2. Su pasirinkta pirmoji paslauga, antrojo tarnybos ?ym?s langel?, ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
  3. Kartokite ?? proces? tol, kol galite atkurti problem?. Jei negalite atgaminti problema, galite pa?alinti sistemos tarnybas kaip problemos prie?ast?.
  Nustatyti problema kyla d?l paleisties element?
  1. Sistemos konfig?racija, spustel?kite skirtuk? Bendra ir pa?ym?kite ?ym?s langel? ?kelti paleisties elementus .
  2. Spustel?kite skirtuk? Paleistis , spustel?kite I?jungti visk?, pa?ym?kite pirmojo paleisties elemento s?ra?e ?ym?s langel? ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?. Jei problema nesikartoja, galite pa?alinti pirm?j? paleisties element? kaip problemos prie?ast?.
  3. Pirm?j? paleisties element? pasirinktas antrasis paleisties elemento ?ym?s langel?, ir paleiskite kompiuter?. Kartokite ?? proces? tol, kol galite atkurti problem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Metodas 10: Sukurti nauj? Windows vartotojo profil? (u? patyr?s vartotojas)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vartotojo profilyje yra parametr?, kurie pritaikyti kompiuter? atrodyti ir elgtis taip, kaip norite j?. Tai yra j?s? darbalaukio fon?, ekrano u?skland?, ?ymiklio pirmenybi?, garso parametrai ir kitos funkcijos parametrai. Vartotojo profiliai u?tikrina, kad bet kada ??jus ? sistem? Windows bus naudojamos j?s? asmenin?s nuostatos.

Nor?dami nustatyti, jei ?is klausimas sukelia sugadinto vartotojo profilio, sukurkite nauj? profil?, su?inoti, ar problema nei?sisprend? su naujai sukurt? vartotojo apra?ym?.
Taisyti sugadint? vartotojo profil? Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sukurti nauj? vartotojo s?skait?

Nor?dami sukurti nauj? naudotojo profil?, pirmiausia turite sukurti nauj? vartotojo s?skait?. Kai s?skaita yra sukurta, taip pat sukuriamas profil?.
 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. (Jei naudojate pel?, pel?s ?ymikl? vir?utiniame de?iniajame kampe ekrano, perkelti pel?s ?ymikl? ?emyn, ir tada spustel?kite Ie?koti.) Tipo komand? eilut? ? lauk? Ie?ka, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, o tada spustel?kite paleisti administratoriaus teis?mis.

  Pastaba. Jeigu j?s? u?klausia administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 2. Tipo Grynasis vartotojo Vartotojo vardasSlapta?od? / add, ir tada paspauskite Enter.
Kopijuoti senus failus ? naujai sukurt? vartotojo profil?

Suk?r? profil?, galite kopijuoti failus i? esamo profilio.

Pastaba. Turite tur?ti bent tris vartotoj? abonementus kompiuteryje Nor?dami atlikti ?iuos veiksmus, ?skaitant k? tik sukurt? nauj? s?skait?.
 1. ?eikite kaip vartotojas, bet ne su naujo vartotojo, kur? k? tik suk?r?te arba vartotojo, kur? norite kopijuoti failus i?.
 2. Valdymo skyde spustel?kite i?vaizda ir personalizavimas, ir tada spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? , ir tada spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus, aplankus ir diskus.
 4. I?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus , spustel?kite taip , jei norite patvirtinti, ir tada spustel?kite gerai.
 5. Open File Explorer perbraukus i? de?iniojo kra?to ekrano, paliesdami paie?ka (arba jei naudojate pel?, nukreipta ? vir?utiniame de?iniajame kampe ekrano, perkelti pel?s ?ymikl?, ir tada spustel?dami paie?ka), ? Fail? Explorer ie?kos lauke palietus arba spustel?jus Apps, ir tada palietus arba spustel?jus Fail? Explorer.
 6. Suraskite ir C: \Users\Old_Username aplank?, kur C yra diskas, kuriame ?diegta sistema Windows, ir Old_Username yra profil? norite kopijuoti failus, pavadinimas.
 7. Pasirinkite visus failus ir aplankus ? ?? aplank?, i?skyrus ?ias rinkmenas:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Spustel?kite meniu Redaguoti , o tada spustel?kite Kopijuoti.
  Pastaba. Jei nematote meniu Redaguoti , spustel?kite klavi?? Alt.
 9. Suraskite ir C: \Users\Naujas_Vartotojo vardas aplank?, kur C yra diskas, kuriame ?diegta sistema Windows, ir Naujas_Vartotojo vardas yra nauj? vartotojo profil? suk?r?te pavadinim?.
 10. Spustel?kite meniu Redaguoti , o tada spustel?kite ?klijuoti.
 11. I?siregistruokite ir v?l prisiregistruokite kaip naujas vartotojas.
Pastaba.Jeigu turite el. lai?k? el. pa?to programoje, galite importuoti savo el. lai?kus ir adresus ? nauj? vartotojo profil? prie? panaikindami sen?j? profil?. Jei viskas veikia tinkamai, galite panaikinti sen?j? profil?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Taisyti sugadint? vartotojo profil? lange 7

Taisyti sugadint? vartotojo profil? Windows Vista

Sukurti ir konfig?ruoti vartotoj? abonementus programoje Windows XP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kitas ?ingsnis

Jei ?iame ?ini? baz?s straipsnyje nepad?jo i?spr?sti j?s? problem?, Outlook 2010 arba "Outlook" 2013, pasirinkite vien? i? ?i? parink?i?:

Savyb?s

Straipsnio ID: 2652320 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 8 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Rakta?od?iai: 
consumeroff2010track kbcip kbmt KB2652320 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2652320

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com