2010 Programmas Outlook vai Outlook 2013 nerea??, uzkaras, sasalst vai p?rtrauku?i darbu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2652320 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

J?s sa?emat k??du "Outlook nerea??" vai Outlook uzkaras, sasalst vai p?rst?j darboties, atverot failu vai s?tot zi?ojumu.

Iemesls

Probl?mas ar Outlook nerea???anu, iesal?anu vai neatbild??anu var rasties viena vai vair?ku iemeslu d??:

 • ??da probl?ma var rasties, ja neesat instal?jis jaun?kos atjaunin?jumus.
 • Programmu Outlook var izmanto cits process.
 • Iepriek? instal?t?s pievienojumprogrammas var iejaukties ar Outlook.
 • J?su pastkast? var b?t p?r?k liels.
 • Jums var b?t nepiecie?ams remonts j?su Office programm?m.
 • Outlook datu failus var k?uvu?i korump?ti vai boj?ts.
 • pretv?rusu programmat?ra var b?t novecojusi vai pretrun?gi ar Outlook.
 • lietot?ja profils var tikt boj?ts.
 • Cita programma var b?t pretrun? ar Outlook.

Risin?jums


Sekojums pied?v?tajiem metodes ?o pantu sec?b?. Ja iepriek? esat izm??in?jis k?du no ??m metod?m un tas nepal?dz?ja, dodieties uz citu metodi ?tri no ?? saraksta:

1. Metode: Instal?jiet jaun?kos atjaunin?jumus

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? instal?t jaun?kos atjaunin?jumus.

2. Metode: P?rbaud?t, lai p?rliecin?tos, ka programma Outlook netiek izmantots k?d? cit? proces?

Noklik??iniet ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par k? p?rliecin?ties, vai Outlook nav izmanto cits process.

3. Metode: Izp?t?t iesp?jam?s probl?mas ar pievienojumprogrammas

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? pievienot jaut?jumus mekl?t.

4. Metode: P?rbaud?t, ja j?su pastkast? ir p?r?k lielas

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? samazin?t savas pastkastes lielumu.

5. Metode: Salabojiet Office programmas

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju, k? var labot Office programm?s.

6. Metode: Remonts j?su Outlook datu faili

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? labot savu Outlook datu fails.

7. Metode: P?rbaudiet, lai redz?tu, vai j?su pretv?rusu programmat?ra ir up-to-dienas vai pretrun? ar Outlook

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju, k? j?s varat p?rbaud?t konfliktsitu?cijas vai ja antiv?russ ir atjaunin?ta.

8. Metode: Jauna lietot?ja profila izveido?ana programm? Outlook

Uzklik??in?t ?eit, lai ieg?tu inform?ciju par to, k? izveidot jaunu lietot?ja profilu.

Detaliz?ta inform?cija par probl?mu nov?r?anu

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datorlietot?jiem. Divas metodes tiek uzdoti, kas var?tu pal?dz?t atrisin?t j?su probl?mu. Ja papildu trauc?jummekl??anu, dodieties uz sada?u Papildinform?cija .

1. Metode: Veikt Selekt?v? start??ana, lai noteiktu, ja cita programma ir pretrun? ar Outlook

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? veikt Selekt?v? start??ana.

2. Metode: Izveidot jaunu Windows lietot?ja profilu

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? izveidot jaunu Windows lietot?ja profilu.

Papildindorm?cija

Ja inform?ciju skatiet ?aj? zin??anu b?ze rakst? nav pal?dz?t atrisin?t j?su probl?mu, programm? Outlook 2010 vai Outlook 2013, atlasiet vienu no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2652320 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. apr?lis - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Atsl?gv?rdi: 
consumeroff2010track kbcip kbmt KB2652320 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2652320

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com