Năm 2013 Outlook ho?c Outlook 2010 không đáp ?ng, treo c?ng, đóng băng ho?c ng?ng làm vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652320 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

B?n nh?n đư?c m?t l?i "Outlook không đáp ?ng", ho?c Outlook treo, đóng băng ho?c ng?ng làm vi?c khi m? m?t t?p tin ho?c g?i thư.

V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • B?n chưa cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t.
 • Outlook có th? s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác.
 • M?t đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c add-in có th? can thi?p v?i Outlook.
 • H?p thư c?a b?n có th? quá l?n.
 • B?n có th? c?n ph?i s?a ch?a c?a b?n chương tr?nh văn ph?ng.
 • T?p tin d? li?u Outlook có th? đ? tr? thành b? h?ng, ho?c b? hư h?ng.
 • Ph?n m?m ch?ng vi-rút có th? là l?i th?i ho?c xung đ?t v?i Outlook.
 • thông tin người dùng c?a b?n có th? đ? tr? thành b? h?ng.
 • M?t chương tr?nh khác có th? xung đ?t v?i Outlook.

Gi?i pháp

H?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng Yêu c?u h? th?ng Outlook 2013 ho?c Outlook 2010 yêu c?u h? th?ng, và sau đó th? nh?ng phương pháp đư?c cung c?p trong bài vi?t này theo th? t?.

Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? c?n ph?i Cài đặt Windows Update đ? t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo. cài đ?t chuyên bi?t b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng, đư?c đ? ngh?, và tùy ch?n thư?ng có th? s?a ch?a v?n đ? b?ng cách thay th? out-of-t?p tin và s?a ch?a l? h?ng. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a văn ph?ng, nh?p vào liên k?t c? th? cho các phiên b?n c?a Windows và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó:
Windows t? đ?ng C?p Nh?t trong Windows 8

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows 7

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows Vista

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows trong Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 2: Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng Outlook là không s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Hi?u su?t có th? đư?c gi?m b?t n?u b?n s? d?ng các tính năng Outlook AutoArchive ho?c đ?ng b? đ? Outlook v?i điện thoại di động, b?i v? các quá tr?nh này có th? s? d?ng m?t s? lư?ng l?n tài nguyên.

N?u Outlook đang s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh, thông tin này s? đư?c hi?n th? trên thanh trạng thái n?m căn ngang ? dư?i cùng c?a màn h?nh. N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n hành đ?ng khác trong khi Outlook đang s? d?ng, Outlook có th? không đáp ?ng. Cho công vi?c trong quá tr?nh hoàn thành công vi?c c?a m?nh trư?c khi c? g?ng hành đ?ng khác.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 3: Đi?u tra các v?n đ? có th? v?i add-in

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trong khi các add-in có th? nâng cao kinh nghi?m c?a b?n, h? đôi khi có th? can thi?p ho?c mâu thu?n v?i Outlook. H?y th? B?t đ?u Outlook mà không có add-in đ? xem n?u v?n đ? bi?n m?t. Dư?i đây là như th? nào:
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  N?u b?n đang ch?y Windows 8, swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. (N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t, và sau đó nh?p vào tra c?u.) Lo?i Ch?y trong h?p tra c?u, và sau đó tap ho?c b?m vào ch?y.
  N?u b?n đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u.
  N?u b?n đang ch?y Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Nh?p Outlook /safe, và sau đó nh?p vào OK.
 3. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, trên menu t?p , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào Add-in.
 4. Ch?n phần bổ sung COM, và sau đó nh?p vào đi.
 5. B?m đ? b? Chọn Tất cả các hộp kiểm trong danh sách, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Kh?i đ?ng l?i Outlook.
N?u v?n đ? x?y ra, B?t đ?u thêm các add-ins m?t lúc m?t th?i gian cho đ?n khi v?n đ? x?y ra. Đi?u này s? cho phép b?n đ? t?m ra ti?n ích trong gây ra s? c?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 4: Ki?m tra xem n?u h?p thư c?a b?n quá kh?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Khi kích thư?c h?p thư c?a b?n tăng lên, ngu?n l?c nhi?u hơn là c?n thi?t đ? m? m?i m?c tin thư thoại. N?u b?n có m?t s? l?n các m?t hàng trong b?t k? m?c tin thư thoại duy nh?t, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t trong ho?t đ?ng nh?t đ?nh. Chúng tôi khuyên b?n nên di chuy?n m?t s? m?c trong m?c tin thư thoại c?a b?n l?n hơn đ? tách c?p, ho?c lưu tr? chúng b?ng cách s? d?ng các tính năng AutoArchive.

? đây là làm th? nào đ? t?o m?t thư m?c:
 1. Trên tab m?c tin thư thoại , trong nhóm m?i , b?m vào m?c tin thư thoại m?i.
 2. Trong h?p tên , nh?p tên cho m?c tin thư thoại.
 3. Trong danh sách ch?n nơi đ? đ?t các m?c tin thư thoại , nh?p vào v? trí cho m?c tin thư thoại m?i. Do đó c?p m?i s? tr? thành m?t m?c tin thư thoại con c?a m?c tin thư thoại mà b?n ch?n.
 4. Nh?p vào OK.
Đ? qu?n l? h?p thư c?a b?n b?ng cách gi?m kích thư?c c?a các t?p tin d? li?u Outlook, h?y xem Gi?m kích thư?c c?a t?p tin d? li?u Outlook (.pst và .ost).

Qu?n l? h?p thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng các tính năng AutoArchive, xem cài đ?t chuyên bi?t AutoArchive gi?i thích.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách 5: S?a ch?a c?a b?n chương tr?nh văn ph?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S?a ch?a c?a b?n chương tr?nh văn ph?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? v?i Outlook không đáp ?ng, treo ho?c đóng băng b?i t? đ?ng s?a ch?a sai sót trong các t?p tin.

 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Office đang ch?y.
 2. M? Panel điều khiển, và sau đó m? Add or Remove Programs (n?u b?n đang ch?y Windows XP) ho?c chương tr?nh và tính năng (n?u b?n đang ch?y Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista).
 3. Trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?m chu?t ph?i vào Microsoft văn ph?ng năm 2013 ho?c Microsoft Office 2010, và sau đó nh?p vào s?a ch?a.
Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng văn ph?ng Click đ? ch?y, h?y làm theo C?p Nh?t, s?a ch?a, ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Office Click-to-kh?i đ? s?a ch?a văn ph?ng B?m chu?t đ? ch?y.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 6: S?a ch?a t?p tin d? li?u Outlook c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook, m?t công c? s?a ch?a h?p thư đ?n (scanpst.exe) c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. H?p thư đ?n s?a ch?a công c? có th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách quét t?p tin d? li?u Outlook c?a b?n, và s?a ch?a l?i. Đ? s? d?ng công c? s?a ch?a h?p thư đ?n, thoát Outlook, và sau đó nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? làm theo các bư?c trong S?a ch?a t?p tin d? li?u Outlook (.pst và .ost).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 7: Ki?m tra xem n?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n là up-to-date ho?c xung đ?t v?i Outlook

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n không C?p Nh?t, Outlook có th? không ho?t đ?ng đúng.

Đ? ki?m tra xem ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n có thông tin m?i nh?t
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Đ? theo k?p v?i virus m?i đư?c t?o ra, ch?ng vi-rút ph?n m?m nhà cung c?p đ?nh k? cung c?p các b?n c?p nh?t mà b?n có th? t?i v? t? Internet. T?i v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t b?ng cách truy c?p web site c?a nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n.

Đ? xem danh sách nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng virus, xem Nhà cung c?p ph?n m?m b?o m?t ngư?i tiêu dùng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? ki?m tra xem ph?n m?m ch?ng virus có xung đ?t v?i Outlook
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n bao g?m tích h?p v?i Outlook, b?n có th? g?p v?n đ? hi?u su?t. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? vô hi?u hóa t?t c? Outlook tích h?p trong ph?n m?m ch?ng vi-rút. Ho?c, b?n có th? vô hi?u hóa b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Outlook.

Quan tr?ng Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ch?ng vi-rút c?a b?n có th? làm cho máy tính c?a b?n d? b? t?n công virus, l?a đ?o, ho?c đ?c h?i. Microsoft không khuyên r?ng b?n c? g?ng đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ch?ng vi-rút c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n.

B?n có th? ph?i liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? xác đ?nh làm th? nào đ? c?u h?nh ph?n m?m đ? lo?i tr? b?t k? h?i nh?p v?i Outlook ho?c đ? lo?i tr? các quét trong Outlook.

Lưu ? Ngoài ra, n?u b?n có k? ho?ch th?c hi?n t?p tin c?p virus quét c?a PST, OST, Offline Address Book (.oab) ho?c các t?p tin Outlook trong khi Outlook đang s? d?ng reference K? ho?ch quét virus cho Outlook.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 8: T?o m?t ti?u s? ngư?i dùng m?i trong Outlook

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, b?m vào chương tr?nh, b?m vào Tài kho?n ngư?i dùng, và sau đó nh?p thư, m? m?c tin thư thoại.
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n c?u h?nh b?n mu?n lo?i b?, và sau đó b?m lo?i b?.
 4. B?m vào Thêm.
 5. Trong h?p C?u h?nh Tên , nh?p tên cho h? sơ.
 6. Ch? đ?nh tên người dùng, đ?a ch? SMTP chính và m?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. B?n có th? nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:
  Cho phép web site này đ? c?u h?nh máy ch? alias@Domain cài đ?t chuyên bi?t?
  T?i d?u ki?m nh?c này, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm không h?i tôi v? vi?c này m?t l?n n?a , và sau đó b?m vào cho phép.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 9: Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c đ? xác đ?nh xem m?t chương tr?nh khác là mâu thu?n v?i Outlook (cho ngư?i dùng chuyên sâu)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Khi b?n kh?i đ?ng Windows b?nh thư?ng, m?t s? ?ng d?ng và các b?n ghi d?ch v? ch?y t? đ?ng và sau đó ch?y trong n?n. Các ?ng d?ng và b?n ghi d?ch v? có th? c?n tr? withOutlook. Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng ch?n l?c ho?c "kh?i đ?ng s?ch" có th? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ? v?i các ?ng d?ng xung đ?t.

N?u b?n dùng tùy ch?n kh?i đ?ng ch?n l?c trong c?u h?nh h? th?ng, b?n có th? b?t b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh kh?i đ?ng ho?c t?t riêng l? đ? xem n?u v?n đ? x?y ra khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n ch?n hộp kiểm trong c?u h?nh h? th?ng, b?n ghi d?ch v? ho?c kh?i đ?ng chương tr?nh s? ch?y khi b?n kh?i đ?ng l?i Windows. N?u hộp kiểm s? b? xóa, b?n ghi d?ch v? ho?c kh?i đ?ng chương tr?nh s? không ch?y khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Th?c hi?n theo quy tr?nh này s? d?ng quá tr?nh lo?i b? đ? xác đ?nh các v?n đ? trong Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista.

Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, xem Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP đ? B?t đ?u trong m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch" đ? kh?c ph?c v?n đ?.
 1. Trong Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp vào C?u h?nh h? th?ng đ? m? c?u h?nh h? th?ng. N?u b?n đang nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 2. Nh?p vào General tab, nh?p vào kh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó xóa b?n ghi d?ch v? h? th?ng t?i và các hộp kiểm tra t?i kh?i đ?ng m?c .
 3. Ch?n hộp kiểm t?i h? th?ng b?n ghi d?ch v? , b?m vào OK, và sau đó nh?p vào kh?i đ?ng l?i.
 4. N?u v?n đ? reoccurs sau khi kh?i đ?ng, th?c hi?n m?t ho?c c? hai (n?u c?n thi?t) các tác v? sau:
  Xác đ?nh b?n ghi d?ch v? h? th?ng đó gây ra v?n đ?
  1. Trong c?u h?nh h? th?ng, nh?p vào tab b?n ghi d?ch v? , b?m vô hi?u hoá t?t c?, ch?n hộp kiểm cho b?n ghi d?ch v? đ?u tiên đư?c li?t kê, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u v?n đ? không reoccur, sau đó b?n có th? lo?i b? các b?n ghi d?ch v? đ?u tiên là nguyên nhân c?a v?n đ?.
  2. V?i b?n ghi d?ch v? đ?u tiên đư?c ch?n, ch?n hộp kiểm b?n ghi d?ch v? th? hai, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
  3. L?p l?i quá tr?nh này cho đ?n khi b?n sao chép v?n đ?. N?u b?n không th? tái t?o v?n đ?, b?n có th? lo?i b? b?n ghi d?ch v? h? th?ng như là nguyên nhân c?a v?n đ?.
  Xác đ?nh các m?c kh?i đ?ng gây ra s? c?
  1. Trong c?u h?nh h? th?ng, b?m tab chung , và sau đó ch?n hộp kiểm t?i kh?i đ?ng m?c .
  2. Nh?p vào tab kh?i đ?ng , nh?p vào vô hi?u hoá t?t c?, ch?n hộp kiểm cho m?c kh?i đ?ng đ?u tiên đư?c li?t kê, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u v?n đ? không reoccur, b?n có th? lo?i b? các m?c kh?i đ?ng đ?u tiên như là nguyên nhân c?a v?n đ?.
  3. V?i m?c kh?i đ?ng đ?u tiên đ? ch?n, ch?n hộp kiểm m?c kh?i đ?ng th? hai, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. L?p l?i quá tr?nh này cho đ?n khi b?n sao chép v?n đ?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 10: T?o m?t thông tin người dùng Windows m?i (cho ngư?i dùng chuyên sâu)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
thông tin người dùng c?a b?n là m?t t?p h?p các cài đ?t chuyên bi?t mà làm cho máy tính xem xét và làm vi?c theo cách b?n mu?n nó. Nó ch?a c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t cho n?n bàn làm vi?c, b?o v? màn h?nh, s? thích con tr?, cài đ?t chuyên bi?t âm thanh, và các tính năng khác. thông tin người dùng đ?m b?o r?ng s? thích cá nhân c?a b?n đư?c s? d?ng b?t c? khi nào b?n kí nh?p vào Windows.

Đ? xác đ?nh n?u v?n đ? này gây ra b?i m?t thông tin người dùng b? h?ng, t?o ra m?t h? sơ m?i đ? xem li?u v?n đ? v?n c?n x?y ra v?i c?u h?nh ngư?i dùng m?i đư?c t?o ra.
S?a ch?a h?ng thông tin người dùng trong Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?o tài kho?n ngư?i dùng m?i

Đ? t?o m?t ti?u s? ngư?i dùng m?i, l?n đ?u tiên b?n ph?i t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i. Khi tài kho?n đư?c t?o ra, c?u h?nh c?ng đư?c t?o ra.
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. (N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t, và sau đó nh?p vào tra c?u.) Lo?i d?u ki?m nh?c l?nh trong h?p tra c?u, b?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

  Lưu ? N?u b?n đang nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 2. Lo?i net ngư?i s? d?ng tên người dùngM?t kh?u / Thêm, và sau đó nh?n Enter.
Sao chép t?p tin c? sang ti?u s? ngư?i dùng m?i đư?c t?o ra

Sau khi b?n t?o c?u h?nh, b?n có th? sao chép các t?p tin t? h? sơ hi?n t?i.

Lưu ? B?n ph?i có ít nh?t ba tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính đ? hoàn t?t các bư?c này, bao g?m c? tài kho?n m?i b?n t?o.
 1. kí nh?p dư?i tên người dùng khác hơn so v?i ngư?i dùng m?i b?n v?a t?o ra ho?c ngư?i s? d?ng mà b?n mu?n sao chép các t?p tin t?.
 2. Trong Panel điều khiển, nh?p vào xu?t hi?n và cá nhân hoá, và sau đó nh?p vào Folder Options.
 3. Nh?p vào tab xem và sau đó nh?p vào Hi?n th? ?n t?p tin, m?c tin thư thoại, và ổ đĩa.
 4. Xóa hộp kiểm ?n b?o v? t?p tin hệ điều hành , nh?p vào đ? xác nh?n, và sau đó nh?p vào OK.
 5. M? File Explorer b?i swiping trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, khai thác tra c?u (ho?c n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t xu?ng, và sau đó b?m tra c?u), vào File Explorer vào h?p tra c?u, khai thác ho?c nh?p vào ?ng d?ng, và sau đó khai thác ho?c nh?p vào File Explorer.
 6. Xác đ?nh v? trí các C: \Users\Old_Username m?c tin thư thoại, nơi C là ổ đĩa mà Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên, và Old_Username là tên c?a c?u h?nh b?n mu?n sao chép các t?p tin t?.
 7. Chọn Tất cả các t?p tin và m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại này, ngo?i tr? các t?p tin sau đây:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Nh?p vào tr?nh đơn ch?nh s?a , và sau đó nh?p vào Copy.
  Lưu ? N?u b?n không th?y tr?nh đơn ch?nh s?a , h?y nh?n Alt.
 9. Xác đ?nh v? trí các C: \Users\New_Username m?c tin thư thoại, nơi C là ổ đĩa mà Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên, và New_Username là tên c?a ti?u s? ngư?i dùng m?i b?n t?o.
 10. Nh?p vào tr?nh đơn ch?nh s?a , và sau đó click vào Paste.
 11. kí xu?t, và sau đó kí nh?p l?i như là ngư?i dùng m?i.
Lưu ?N?u b?n có b?c e-mail trong m?t chương tr?nh email, b?n ph?i nh?p kh?u b?c e-mail và đ?a ch? c?a b?n vào h? sơ m?i trư?c khi b?n xoá h? sơ c?. N?u t?t c? m?i th? đang làm vi?c đúng cách, b?n có th? xóa h? sơ c?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

S?a ch?a m?t thông tin người dùng b? h?ng trong c?a s? 7

S?a ch?a m?t thông tin người dùng b? h?ng trong Windows Vista

T?o và đ?t c?u h?nh tài kho?n ngư?i dùng trong Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c ti?p theo

N?u thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này không giúp gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n trong Outlook 2010 ho?c Outlook 2013, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2652320 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
T? khóa: 
consumeroff2010track kbcip kbmt KB2652320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2652320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com