Labojums: Samazin?j?s veiktsp?ju, iel?d?jot pl?smas dokumentus WPF pieteikumu, ka m?r?i.4. NET Framework

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2652531 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja ievietojat pl?smas dokumentus programm? Windows Presentation Foundation (WPF) kas v?rsta uz Microsoft.NET Framework 4, samazin?j?s veiktsp?jas rodas sal?dzin?jum? ar WPF programma, kas v?rsta uz Microsoft.NET Framework 3.5.

Piez?me Jaut?jums parasti notiek iel?d?jot pl?smas dokumentus, kas satur daudz glifi no fonta fails.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo WPF balst?s uz DirectWrite apstr?des pl?smas dokumentus. DirectWrite ievie? jaunu uzved?bu, lai mazin?tu probl?mas, ja fonti tiek atjaunin?tas programmas darb?bas laik?. Jauno darb?bu izraisa sam?r? l?nu disku piek?uve, kad p?d?j? rakst??anas laik? fonta fails tiek iel?d?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Tagad ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. To piem?ro tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

?is labojumfails uzlabo veiktsp?ju WPF pieteikumu, ievie?ot ?slaic?gs ke?atmi?? p?d?j? rakst??anas laik?.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju un ieg?stiet labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u numuru un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me ?pa?os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, nav j?sedz, ja Microsoft atbalsta speci?lists noteicis, ka ?o probl?mu nov?rs?s noteikts atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

J?s varat ar? lejupiel?d?t ?o labojumfailu tie?i. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/Download/EN/details.aspx?displaylang=en&ID=28744

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai.NET Framework 4 uzst?d?ta.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila ja ietekm?tie faili netiek izmantotas, dators ir j?restart?. Ieteicams aizv?rt visas.NET Framework lietojumprogrammas, lai lietotu ?o labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Fvai visi atbalst?ti x86 b?z?tos versijas Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 un Windows 7
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Dec-201108: 13x86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Dec-201108: 13x86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Dec-201108: 13x86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Dec-201108: 13x86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Dec-201108: 13x86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Dec-201108: 13x86

Fvai visi atbalst?ts x64 versijas Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Dec-201108: 13x86
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,827,48812-Dec-201108: 50x64
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Dec-201108: 13x86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Dec-201108: 13x86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Dec-201108: 13x86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Dec-201108: 13x86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Dec-201108: 13x86

Fvai visi atbalst?ja IA 64?based versijas Windows Server 2003, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Dec-201108: 13x86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Dec-201108: 13x86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Dec-201108: 13x86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Dec-201108: 13x86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Dec-201108: 13x86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Dec-201108: 13x86

PAPILDINDORM?CIJA

Palai?ot Windows XP dator? WPF 4.0 pieteikumu, pieteikumu var rasties OutOfMemoryException iz??mums. Tas notiek, ja pieteikums kravu pl?smu dokument?, kas satur daudz glifi no fonta fails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2588096 Labojums: OutOfMemoryException rodas, izpildot WPF pieteikumu, ka kravas FlowDocument, ka daudzi glifus, uz datoru, kur? darbojas Windows XPUZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dokumentu WPF, apmekl?jiet MSDN t?mek?a vietn?:
Dokumenti, kas saist?ti ar WPF
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FlowDocument Class, apmekl?jiet ?o MSDN t?mek?a vietn?:
Visp?r?ga inform?cija par FlowDocument klasi
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Glyphs.ToGlyphRun metodi, apmekl?jiet ?o MSDN t?mek?a vietn?:
Visp?r?ga inform?cija par Glyphs.ToGlyphRun metodi

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2652531 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2652531 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2652531

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com