Kh?c ph?c: Gi?m hi?u su?t khi b?n t?i d?ng ch?y tài li?u trong m?t ?ng d?ng WPF nh?m vào các.NET Framework 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652531 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n t?i d?ng ch?y tài li?u trong m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) mà m?c tiêu c?a Microsoft.NET Framework 4, gi?m hi?u su?t xu?t hi?n so v?i trong m?t ?ng d?ng WPF nh?m vào Microsoft.NET Framework 3.5.

Lưu ? V?n đ? thư?ng x?y ra khi b?n t?i d?ng ch?y tài li?u mà ch?a nhi?u glyphs t? m?t t?p tin font.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? WPF d?a trên DirectWrite cho x? l? d?ng ch?y tài li?u. DirectWrite gi?i thi?u m?t hành vi m?i đ? gi?m nh? v?n đ? khi phông ch? đư?c C?p Nh?t trong khi m?t ?ng d?ng đang ch?y. Hành vi m?i gây ra truy c?p tương đ?i ch?m đ?a khi ghi l?n cu?i cùng c?a t?p tin font đang đư?c l?y.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Hotfix này c?i thi?n hi?u su?t c?a các ?ng d?ng WPF b?ng vi?c gi?i thi?u m?t b? nh? cache ng?n ng?i cho qua vi?t l?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

B?n c?ng có th? t?i xu?ng hotfix này tr?c ti?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=28744

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 4 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng không đư?c dùng. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c?.NET Framework ?ng d?ng trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Fho?c t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 và Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86

Fho?c t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 r2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,827,48812-Tháng mư?i hai-201108: 50x 64
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86

Fho?c t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 r2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll4.0.30319.5403,792,16012-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.5406,432,55212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setup.dll10.0.30319.540296,71212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.540810,25612-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Setupui.exe10.0.30319.54079,11212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.5401,372,43212-Tháng mư?i hai-201108: 13x 86

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng WPF 4.0 trên m?t máy tính trên Windows XP, các ?ng d?ng có th? g?p m?t OutOfMemoryException ngo?i l?. Đi?u này x?y ra khi các ?ng d?ng t?i m?t d?ng ch?y tài li?u có ch?a nhi?u glyphs t? m?t t?p tin font. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2588096 Kh?c ph?c: OutOfMemoryException x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng WPF t?i m?t FlowDocument có nhi?u glyphs trên m?t máy tính trên Windows XPTHAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài li?u trong WPF, truy c?p trang web MSDN sau đây:
Tài li?u trong WPF
Đ? bi?t thêm thông tin v? các FlowDocument l?p, h?y truy c?p trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? FlowDocument l?p
Đ? bi?t thêm thông tin v? các Glyphs.ToGlyphRun phương pháp, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? phương pháp Glyphs.ToGlyphRun

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2652531 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2652531 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2652531

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com