Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP trong Exchange 200 x

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 265293 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Exchange 2000 và Exchange 2003, Simple Mail Chuy?n giao th?c (SMTP) k?t n?i s? thay th? các d?ch v? thư Internet trong trư?c đó phiên b?n c?a Exchange cho ch? đ? h?n h?p môi trư?ng. Tuy nhiên, nó nên Lưu ? r?ng trong các môi trư?ng 200 x Exchange tinh khi?t, m?t k?t n?i không ph?i là m?t yêu c?u cho lu?ng thư Internet. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? c?u h?nh SMTP đ?u n?i.

THÔNG TIN THÊM

Exchange 2000 và Exchange 2003 làm vi?c m?t cách khác nhau hơn Exchange Server 5.5. SMTP là m?t add-on cho Exchange Server 5.5 thông qua Internet D?ch v? thư. SMTP là loài b?n đ?a c?a Exchange 2000 và Exchange 2003. T?t c? m?i th? là SMTP d?a trên. M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, b?i riêng c?a m?nh, có th? x? l? t?t c? lưu lư?ng Internet (trong nư?c và ngoài nư?c).

Thông thư?ng, l? do chính c?a m?t tr?nh k?t n?i SMTP là ho?c là đ? g?i thư m?t cách nào đó đ? m?t m?t s? tên mi?n (ví d?, đ? chuy?n ti?p thư đ?n m?t máy ch? c? th? thông minh cho tên mi?n đó ch? ho?c g?i HELO thay v? c?a EHLO) ho?c đ? di?n ra c?a m?t IMS trong môi trư?ng bao g?m Exchange Server 5.5.

Đ? t?o ra và m?t cách an toàn c?u h?nh k?t n?i SMTP làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.

  Chú ýSau khi b?n cài đ?t máy ch? Exchange trong m?t t? ch?c Exchange 2003 ho?c trong m?t trao đ?i 2000 t? ch?c, qu?n l? h? th?ng trao đ?i không t? đ?ng hi?n th? đ?nh tuy?n các nhóm và các nhóm hành chính. B?n ph?i c?u h?nh Exchange t? ch?c đ? hi?n th? các nhóm đ?nh tuy?n và các nhóm hành chính.
  Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh Exchange h? th?ng qu?n l? đ? hi?n th? các nhóm đ?nh tuy?n và các nhóm hành chính trong Exchange server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  312411Làm th? nào đ? c?u h?nh h? th?ng qu?n l? đ? hi?n th? các nhóm đ?nh tuy?n và hành chính trong Exchange 2000 Server
 2. M? r?ng các thùng ch?a các nhóm hành chính. Đ? làm đi?u này, b?m các d?u c?ng (+) bên trái c?a container.
 3. B?m vào nhóm hành chính mà b?n mu?n làm vi?c v?i, và sau đó m? r?ng nó.
 4. M? r?ng b? đ?nh tuy?n nhóm ch?a.
 5. B?m vào nhóm đ?nh tuy?n mà b?n mu?n làm vi?c v?i, và sau đó m? r?ng nó.
 6. B?m vào các K?t n?i container. Nh?p chu?t ph?i vào các K?t n?i container, và sau đó b?m M?i.
 7. Nh?p vào SMTP Connector.
 8. Trên các T?ng quát tab, cung c?p m?t tên xác đ?nh thích h?p cho các đ?u n?i.
 9. Ch?n đ? s? d?ng DNS ho?c chuy?n ti?p t?i m?t máy ch? thông minh (n?u b?n ti?p nh?n thông qua m?t d?ch v? Internet nhà cung c?p máy ch? g?i thư). N?u b?n đang chuy?n ti?p đ?n m?t máy ch? thông minh, s? d?ng đ?a ch? IP c?a máy ch? thông minh t?i qu?ng trư?ng d?u ngo?c đơn.
 10. Dư?i Đ?a phương Bridgeheads, b?m Thêm. Thêm các máy ch? s? tr? thành máy ch? bridgehead cho các đ?nh tuy?n nhóm. Ch? đ?nh m?t máy ch? ?o SMTP là h? ph?c v? bridgehead cho các Đ?u n?i SMTP. Đi?u này có th? ho?c là h? ph?c v? mà b?n đang làm vi?c trên ho?c m?t máy ch? trong cùng b?ng đ?nh tuy?n. Ngoài ra, nhi?m v? này có th? đư?c chia s? b?i nhi?u máy ch?.

  Quan tr?ng B?n có th? c?u h?nh m?t máy ch? SMTP ?o đ? s? d?ng m?t C?ng TCP (nghe) mà khác v?i m?c đ?nh SMTP c?ng 25. B?n ph?i ch?c ch?n mà máy ch? SMTP ?o b?n ch?n là m?t bridgehead đ?a phương cho SMTP đ?u n?i có m?t c?ng TCP (nghe) b?ng 25. Khi b?n làm đi?u này, SMTP máy ch? ?o có th? đư?c đ?t đ?n b?i các máy ch? ?o SMTP có các TCP (Outgoing) c?ng m?c đ?nh 25.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  274842Làm th? nào đ? thay đ?i SMTP c?ng 25 đ?n c?ng khác trong Microsoft Exchange Server
 11. B?m vào các Đ?a ch? Space tab dư?i Ph?m vi k?t n?i, b?m vào m?t trong hai Toàn b? t? ch?c ho?c Đ?nh tuy?n Group. Như trong phiên b?n trư?c c?a Exchange Server, khi b?n c?u h?nh d?ch v? thư Internet, b?m Thêm, b?m SMTP, và sau đó nh?p vào Ok. Ch?p nh?n m?c đ?nh (*) tr? khi b?n yêu c?u tên mi?n thư đi?n t? ra bên ngoài h?n ch?, và đ? l?i chi phí như 1. N?u b?n đ? ch?p nh?n m?c đ?nh c?a (*), b?n không bao gi? nên b?m đ? ch?n các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n ti?p đ? các tên mi?n này h?p ki?m. B?m đ? ch?n các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n ti?p cho các tên mi?n này ki?m tra h?p s? m? máy ch? c?a b?n cho ti?p s?c cho th? gi?i. Các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n t?i đây tên mi?n ki?m tra h?p nên cho k?t n?i an toàn tên mi?n v?i tên mi?n ch?.
 12. N?u b?n đ? ch?n chuy?n ti?p t?t c? thư vào m?t máy ch? thông minh, h?y nh?p vào các Nâng cao tab. Nh?p vào các An ninh nư?c ngoài tùy ch?n, và sau đó ch?n m?t phương pháp th?m đ?nh thích h?p cho host ti?p s?c c?a b?n. M?c đ?nh là chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p. Chưa xác đ?nh ngư?i là phương pháp mà ph?i đư?c s? d?ng n?u b?n đang chuy?n ti?p đ?n m?t ISP, tr? khi b?n đ? th?c hi?n trư?c khi s? s?p x?p v?i ISP cho m?c b?o m?t khác. N?u b?n đang chuy?n ti?p đ?n c?a b?n riêng c?a máy ch? ho?c đ?n m?t máy ch? bên ngoài môi trư?ng c?a b?n, làm vi?c v?i các qu?n tr? viên c?a máy ch? đó đ? ch?n m?c đ? b?o m?t thích h?p cho c? hai các máy ch?. B?n có th? thêm nhi?u hơn m?t máy ch? lưu tr? thông minh trong h?p này b?ng cách s? d?ng các đ?nh d?ng sau:
  [IP];[IP];[IP];[IP]
 13. Nh?p vào Ok đ? thoát ra bên ngoài b?o m?t.
 14. Nh?p vào Ok đ? thoát kh?i các Nâng cao tab.
 15. Nh?p vào Ok đ? thoát kh?i các k?t n?i SMTP.
 16. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i đ?ng cơ đ?nh tuy?n Microsoft Exchange d?ch v? và các d?ch v? SMTP cho nh?ng thay đ?i này có hi?u l?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 265293 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB265293 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:265293

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com