Kh?c ph?c: Các OLE DB Provider for DB2 b? qua tích c?c SQLCodes đư?c tr? v? t? DB2 trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2653101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, b?n có th? nh?n th?y r?ng các Microsoft OLE DB Provider for DB2 b? qua tích c?c SQLCodes đư?c tr? v? t? DB2. Ví d?, n?u DB2/MVS (mà đ? c?p đ?n DB2 cho z/OS) tr? v? m?tSQLCode = +802, SQLState = 01519l?i, đi?u này ch? ra r?ng m?t s? h?c l?i chung x?y ra trong thao tác. L?i này có th? là m?t l?i tràn, m?t l?i phân chia b?ng s? không hay m?t l?i tương t?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix đư?c mô t? sau này trong ph?n này.

N?u b?n mu?n ch?p c?nh báo như các thông báo l?i, thêm bi?n đăng k? Db2WarningsAsError m?i đ? đăng k? v? trí sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Host tích h?p tích h?p Server\Data


Giá tr? tên: Db2WarningsAsError
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ (Multi-string giá tr?)
D? li?u giá tr?: SQLCodes mà b?n mu?n n?m b?t như là m?t ngo?i l? trong ?ng d?ng c?a b?n (ví d?, 105, 408 và 802). M?i SQLCode ph?i trên m?t d?ng riêng bi?t, như trong ví d? sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
SQLCodes


M?c nh?p m?i này cho phép tích c?c SQLCode c?nh báo tin nh?n như chia cho zero ho?c th?p phân tràn đ? tr? v? m?t ngo?i l? l?i ?ng d?ng.

Ví d?, m?t thông đi?p c?nh báo th?p phân-tràn vào DB2/MVS đ? đư?c hi?n th? như m?t l?i ngo?i l? tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
NGO?I L? L?I TRÀN TH?P PHÂN?PHÉP NHÂN?TH?P PHÂN?XXX Đ? X?Y RA TRONG THAO TÁC D? LI?U, V? TRÍ SQLSTATE:01519, SQLCODE: 802
Ho?c, m?t thông đi?p c?nh báo phân chia b?ng s? không đư?c hi?n th? như là l?i ngo?i l? tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
NGO?I L? L?I ZERO CHIA?B? PH?N?TH?P PHÂN? 001? Đ? X?Y RA TRONG TH?I GIAN CHI?N D?CH ON DATA, V? TRÍ SQLSTATE: 01519, SQLCODE: 802

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Đ?i v?i Microsoft Host Integration Server 2010, ?n b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msdrda.dll8.5.4437.2989,00816-Jan-201216: 49x 86
Đ?i v?i Microsoft Host Integration Server 2010, 64-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msdrda.dll8.5.4437.21,718,09616-Jan-201216: 49x 64
Lưu ? V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2653101 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2653101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2653101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com