Reseed process ir neveiksm?gs SCR pas?vo mezglu, kad ri??veida re?istr??ana ir iesp?jota Exchange Server 2007 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2653334 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pie?emu, ka j?s dodat ri??veida re?istr??anas l?dzekli programm? Microsoft Exchange Server 2007 vid? un tad reseed gaid??anas nep?rtrauktu replik?ciju (SCR) Pas?vais zars. ?aj? situ?cij?, reseed darb?ba ir neveiksm?ga un dar?jumu ?urn?ls tiek apcirsts. Turkl?t jums ir manu?li kop?jiet tr?kst ?urn?la failu no cita mezgla SCR.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo dar?jumu ?urn?li tiek apcirsti, ja sacens?bu nosac?juma un braucot SCR dubl?juma kontekst?.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu apkopojums:
2608656 Apraksts Update apkopojumi 6 Exchange Server 2007 3. servisa pakotne

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par gaid??anas nep?rtrauktu replic??anas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par gaid??anas nep?rtrauktu replic??anas
Pla??ku inform?ciju par to, k? iesp?jot vai atsp?jot ri??veida re?istr??anai kr?tuvju grup?, izmantojot Exchange Management Console vai Exchange Management Shell, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par to, k? iesp?jot vai atsp?jot ri??veida re?istr??anai kr?tuvju grup?

Rekviz?ti

Raksta ID: 2653334 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 10. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2653334 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2653334

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com